Lärare tecknar i elevens hand

Forskningsutblick: Insatser för barn och ungdomar med dövblindhet

I den här studien har forskare undersökt vilka habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för barn och ungdomar med dövblindhet som finns beskrivna i internationellt publicerade forskningsartiklar. Sammanlagt hittades 32 artiklar. Artiklarna beskriver insatser för att främja social interaktion, kommunikation, motivation och delaktighet. De beskriver också åtgärder som kan göras för att anpassa den pedagogiska miljön. I texten nedan används barn som synonymt för barn och ungdomar.

Det här handlar forskningen om 

Dövblindhet är sällsynt och ungefär 1 av 27 000 nyfödda över hela världen beräknas födas med dövblindhet. Det finns både medicinska och funktionella definitioner av dövblindhet. Den nordiska definitionen, som är en funktionell definition, beskriver att dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Nedsättningen är av sådan svårighetsgrad att det är svårt för sinnena att kompensera för varandra. Dövblindhet betyder inte att individen är helt döv och blind, snarare är det en stor variation i graden av hörsel- och synnedsättning. För att kunna utveckla kommunikation, vara aktiv och bevara en god livskvalitet behöver barn med dövblindhet livslånga insatser och stöd. Lite är känt om vilket stöd och vilka insatser som erbjuds barn med dövblindhet. Syftet med studien var därför att sammanfatta och sprida tidigare forskningsresultat om detta ämne. På så vis kan studien bilda en kunskapsbas av verktyg att använda inom habilitering, rehabilitering eller skola.

Så här gjorde forskarna 

Forskarna genomförde en omfattande sökning i åtta databaser som samlar publicerade forskningsartiklar. Ytterligare sökningar gjordes i referenslistorna i de forskningsartiklar som identifierades vid sökningen i databaserna. Kraven för att forskningsartiklarna skulle kunna ingå i den aktuella studien var: att man i artikeln beskrev habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser, och att artikeln var publicerad mellan åren 2000 och 2021. Ytterligare krav var att deltagarna var barn mellan 0-18 år och hade dövblindhet. Insatsen som beskrevs i artikeln skulle också vara utvärderad av barnen med dövblindhet. Även artiklar där insatsen var riktad till barnen, men erbjöds till deras anhöriga eller professionella, togs med i studien. Slutligen så eftersöktes även artiklar som beskrev psykosocialt stöd till familjemedlemmar. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades men samtliga artiklar togs med i studien, oavsett kvalitet.

Det här kom forskarna fram till 

Sammanlagt inkluderades 32 forskningsartiklar som beskrev habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser för barn med dövblindhet. De flesta artiklarna (15 stycken) hade gjorts i Nederländerna, 13 var gjorda i USA och en hade gjorts i Finland, Indien, Norge och Storbritannien. Åldern på de barn som förekom i artiklarna varierade mellan 8 månader och 18 år. Majoriteten (90 av 135) av barnen hade medfödd dövblindhet. De flesta artiklar hade få deltagare, en tredjedel (11 av 32) hade enbart en deltagare. Insatserna riktades till barn med dövblindhet i 10 av artiklarna. I 21 artiklar var anhöriga eller professionella mottagare av insatser och en beskrev insatser till både barn och vuxna. Ingen artikel som beskrev psykosocialt stöd till familjemedlemmar hittades. I studiens resultat delades de inkluderade artiklarna in i tre områden baserat på den beskrivna habiliterings- eller rehabiliteringsinsatsen. Två områden beskriver avsikten med insatsen (social interaktion och kommunikation samt motivation och delaktighet). Det tredje området beskriver de åtgärder som kan vidtas för att gynna barnen (anpassning av den pedagogiska miljön). Flest artiklar handlade om området social interaktion och kommunikation, då det var fokus i 24 av de 32 inkluderade artiklarna. För att underlätta kommunikation och socialt samspel beskrevs olika utbildningsinsatser till anhöriga eller professionella. Syftet var att mer adekvat svara på barnens uttryck bland annat genom att aktivt bekräfta barnet när barnet kommunicerade. Även individuellt anpassade symbolsystem för kommunikation fanns beskrivet. I området motivation och delaktighet ingår fem artiklar. Artiklarna beskriver insatser till professionella för att stödja och interagera med barnen för att främja motivation och engagemang i skolundervisningen. Vidare beskrevs att kommunikationskort som både föreställde och doftade som en maträtt gjorde att barn med dövblindhet blev mer delaktiga och engagerade i sitt val av mat. Genom att sammankoppla fysiska föremål med speciella sammanhang så integrerades förutsättningar för kognition och kommunikation i barnens dagliga aktiviteter. Tre artiklar beskrev hur individuella anpassningar av den pedagogiska miljön kunde leda till ökad inlärning hos barnen.

Så kan du förstå och använda forskningen 

Studien ger en god överblick av den forskning som beskriver insatser för barn med dövblindhet och som publicerats under åren 2000 till 2021. Att de flesta av de inkluderade forskningsartiklarna beskriver insatser kopplade till socialt samspel och kommunikation är logiskt eftersom detta är en stor utmaning, inte enbart för barnen utan även för alla som är en del av deras omgivning så som familj, kamrater och professionella. Barn med dövblindhet använder en mängd olika, och ibland mycket personliga och individuella, sätt att kommunicera. För att stötta deras kommunikation och delaktighet behöver omgivningen därför medvetet arbeta med att hjälpa barnen att utveckla mellanmänsklig interaktion och i förlängningen ett sätt att kommunicera med andra. Detta är grunden för annan utveckling och behöver därför prioriteras före andra insatser. De insatser som beskrivs i studien kan användas som inspiration eller modell för ett sådant arbete.

Mer information om artikeln 

Titel: Interventions for children with deafblindness – An integrative review 

Tidskrift: Child: Care, Health and Development (2022), Sep:1-24. 

Författare: Ann-Sofie Sundqvist, Moa Wahlqvist och Agneta Anderzén-Carlsson från Region Örebro län, och Emma Olsson, Örebro universitet. 

För mer information kontakta: ann-sofie.sundqvist@regionorebrolan.se 

Ta del av hela artikeln Insatser för barn och ungdomar med dövblindhet på Wiley Online Library.

Forskning: Vad kan vi göra för döv-blinda barn?

Att varken höra eller se
gör livet svårt.

Ett döv-blint barn
behöver stöd hela livet.

Du undrar kanske:
Hur lär sig dövblinda barn
att kommunicera?

Hur motiverar vi dem?
Och hur blir de delaktiga?

Några svenska forskare har undersökt
vad det står i forsknings-artiklar
i andra länder.

Barn = 0 till 18 år.

Vad är döv-blindhet?

Dövblindhet är när en person
är både döv och blind.

Men det finns flera sätt
att definiera det på.

I Sverige menar vi så här:
Du är dövblind när du hör så dåligt
att hörseln inte kan kompensera
att du ser dåligt.
Eller tvärtom.
Att synen inte kan hjälpa dig
om du hör dåligt.

I många andra länder
använder man
en medicinsk förklaring.

Dövblind betyder inte alltid
att en person är helt döv och blind.
Det är olika.  
En del ser inget och hör inget.
Andra ser och hör lite grann.

Det är ovanligt att vara dövblind.
Bara ett av 27 000 barn i världen
är dövblint när det föds.

Det här handlar forskningen om 

Dövblinda barn behöver stöd hela livet.
De behöver stöd för att

 • lära sig att kommunicera.
 • vara aktiva.
 • få ett bra liv.

Vilka stöd och insatser
får dövblinda barn idag?
Det vet vi inte så mycket om.
Men just det ville forskarna
ta reda på.

Du som jobbar i skolan eller vården
kan få nytta av studien.
Där hittar du kunskap och verktyg
som du kan använda.

Så här gjorde forskarna

De letade efter artiklar
om hjälp till dövblinda barn.
Först valde forskarna ut artiklar
till sin studie.
De sökte i olika data-baser
och listor med referenser.

Artiklarna skulle handla om
habilitering och rehabilitering
av dövblinda barn
mellan 0 och 18 år.

Forskarna valde till slut ut 32 artiklar
till sin studie.

Artiklarna är från åren mellan
år 2000 och 2021.

De här länderna kom artiklarna ifrån:

 • 15 från Holland.
 • 13 från USA.
 • 1 från Finland.
 • 1 från Norge.
 • 1 från Indien.
 • 1 från Storbritannien.

De läste och analyserade artiklarna

Forskarna läste de 32 artiklarna noga.
De räknade ut att de handlade om 135 barn.

 • 90 barn var födda dövblinda.
 • 45 barn hade blivit dövblinda senare.

En del artiklar handlade om stöd till barn.

Andra handlade om stöd till vuxna
som hjälper dövblinda barn.

Forskarna hade velat läsa om
psyko-socialt stöd till familjer också.
Men de hittade inte en enda
artikel om det.

Det här kom forskarna fram till 

Forskarna såg att 
artiklarna handlade om det här:

 • Att kommunicera.
 • Att vara tillsammans med andra.
 • Att motivera barnen.
 • Att göra barnen delaktiga.
 • Att anpassa den pedagogiska miljön. 

Flest artiklar handlade om 
att vara tillsammans med andra.
Alltså om kommunikation och 
social interaktion.

Hur kan vi hjälpa barn
att kommunicera
och umgås med andra?
Det är viktigt att svara 
när barnet vill säga något.

Det är viktigt att verkligen visa
att du lyssnar och är där.

Symboler är också bra att använda.
De kan vara anpassade till barnet.

Det finns mycket du kan göra som personal.

Det finns också mycket
familj och släkt kan göra.

I studien finns bra exempel.

Hur kan vi motivera barnen?

I studien kan du läsa om
bra sätt att få dövblinda barn
att vilja lära sig
och bli mer delaktiga.

Du kan till exempel koppla ihop saker
med sammanhang.
Det gör det lättare för barnet
i vardagen.

Ett annat exempel är 
att använda kommunikations-kort
som doftar mat.
Då blir det lättare för barnet
att välja sin mat. 

Hur kan vi anpassa skol-miljön?

Dövblinda barn lär sig mer
i en anpassad miljö.
I studien kan du lära dig mer om det.

Så kan du förstå och
använda studien

Att vara dövblind är en stor utmaning.
Det är svårt att lära sig kommunicera
och umgås med andra.
Det är svårt även för familj,
vänner och personal.

Men det går att lära sig.
I studien får du bra tips. 

Dövblinda barn använder 
en massa olika sätt att kommunicera.
Det är ibland mycket personliga sätt.

Du behöver arbeta med att
hjälpa barnet att lära sig kommunicera
så att andra också förstår.
Det är grunden.

När barnet lär sig kommunicera
utvecklas det också på andra sätt.
Därför måste du satsa jätte-mycket
på kommunikation.

Använd gärna exemplen i studien.
Bli inspirerad!

Läs hela artikeln 

Interventions for children
with deafblindness – 
An integrative review.

Författare

Ann-Sofie Sundqvist
Region Örebro län

Moa Wahlqvist
Region Örebro län

Agneta Anderzén-Carlsson
Region Örebro län

Emma Olsson
Örebro universitet 

För mer info

Kontakta Ann-Sofie Sundqvist
ann-sofie.sundqvist@regionorebrolan.se.  

Publicerat torsdag 27 april 2023