Elever spelar ett spel under överseende av en lärare

Forskningsutblick: Förberedelser för inträdet i vuxenlivet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

I studien "Aktiva medborgare? Förberedelser för inträdet i vuxenlivet – stöd i beslutsfattande i gymnasiesärskolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning" har forskarna undersökt hur skolan förbereder elever med intellektuell funktionsnedsättning för ett vuxenliv som aktiva medborgare med självbestämmande. 

Genom att observera och intervjua elever och lärare framkommer vikten av att lärarna arbetar medvetet och strategiskt med naturliga vardagssituationer för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor till beslutsfattande. Resultatet visar också att lärarna behövde stöd i form av handledning och redskap för att stärka elevernas beslutsvilja och kapacitet.

Det här handlar forskningen om 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är det demokratiska uppdraget (SFS 2010:800). Medborgerlig demokratisk kompetens handlar både om teoretisk kunskap om makt, inflytande och grundläggande demokratiska värderingar och om de praktiska färdigheter som medborgarna behöver för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Gymnasiesärskolan, från den 2 juli 2023 anpassade gymnasieskolan, ska förbereda elever med intellektuell funktionsnedsättning för ett vuxenliv som aktiva medborgare med stort självbestämmande och delaktighet på olika livsarenor och i demokratiska beslutsprocesser. I vilken utsträckning och på vilket sätt skolorna arbetar för att möjliggöra detta har stor betydelse för elevernas vuxna liv. Syftet med studien var att öka kunskapen om hur skolan förbereder elever med intellektuell funktionsnedsättning med särskilt fokus på självbestämmande.

Så här gjorde forskarna

Studien innehöll observationer av beslutsprocesser och intervjuer med elever med intellektuell funktionsnedsättning och de lärare som arbetade med beslutsstöd. Fallstudier genomfördes på tre gymnasiesärskolor genom observationer av beslutsprocesser samt intervjuer med elever och personal.

Det här kom forskarna fram till 

Tre olika förhållningssätt för arbetet med självbestämmande för elever med intellektuell funktionsnedsättning identifierades. Ett förhållningssätt var "Målinriktat och medvetet". Det präglas av ett medvetet arbete med strategier för att utveckla elevernas beslutskompetens. Naturliga vardagssituationer används strategiskt och särskilda arenor tillskapas för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor till beslutsfattande. "Framåtriktat med osäkerhet" var ett annat förhållningssätt där personalen hade en vilja utveckla elevernas beslutsförmågor, men där de efterfrågade handledning och redskap för att kunna stärka elevernas beslutsvilja och kapacitet. Det tredje förhållningssättet var "Bromsande och beskyddande". Där framkom att lärarna bedömde att de elever som hade hög beslutsvilja men svårigheter att ta goda beslut hindrade eleverna att nå målen om självbestämmande. Personalen uppfattade att läroplanens mål inte utgick från alla elevers förmågor och behov.

Så kan du förstå och använda forskningen   

Det är viktigt med ökad kunskap om, och analyser av, de processer som sker när unga med nedsatt beslutsförmåga, på grund av intellektuell funktionsnedsättning, fattar beslut med stöd av andra. Studiens resultat understryker behovet av att stärka skolpersonalens medvetenhet, kunskap och stöd när det gäller att stärka elevernas beslutsförmåga. Elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver rustas så långt som möjligt för ett samhälle där de som vuxna kommer att omges av val och förväntningar på att fatta beslut. Vidare behövs forskning och diskussioner om hur etiskt problematiska beslutsprocesser och situationer hanteras när det finns risk för kränkning av autonomin eller där personens beslut bedöms innebära en fara.

Mer information om artikeln  

Titel: The preparation for entry into adulthood-supported decision-making in upper secondary school for students with intellectual disability.

Tidskrift: European Journal of Special Needs Education, 2023, 38 (2) 155-167.

Författare: 

Magnus Tideman, Lars Kristén & Kristina Szönyi.
Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige.

För mer information kontakta: magnus.tideman@hh.se

The preparation for entry into adulthood - supported decision-making in upper secondary school for students with intellectual disability.

Se även Szönyi, K, Jormfeldt, M & Tideman, M (2021). Aktivt medborgarskap? Om stöd till beslutsfattande i gymnasiesärskolan. I Göransson, K, Szönyi, K & Tideman, M (eds). Utbildning och undervisning i särskolan. Forskarinsikter möter lärar- och eleverfarenheter. Natur & Kultur.

Forskningsutblick: Förberedelser för inträdet i vuxenlivet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Att bli vuxen innebär
att ta egna beslut.
Det är inte lätt för elever med IF.
Vad gör skolan för att förbereda dem
inför vuxen-livet?
Det har några forskare undersökt.

Eleverna behöver få öva
i vardags-situationer.
Det kom forskarna fram till.
Det är viktigt att lärarna 
jobbar med det.

Men lärarna behöver också stöd.
De behöver lära sig 
hur de stärker sina elever 
på bästa sätt.

IF = Intellektuell funktionsnedsättning.

Det här handlar forskningen om 

Eleverna ska lära sig om demokrati.
Det är ett av skolans viktigaste uppdrag.

Det handlar om:

 • Kunskap om makt.
 • Inflytande.
 • Värderingar.
 • Saker man behöver kunna göra
  för att delta i ett
  demokratiskt samhälle.

Gymnasie-särskolan heter nu:
den anpassade gymnasie-skolan.

Den ska förbereda elever med IF för

 • vuxen-livet.
 • själv-bestämmande.
 • delaktighet.
 • demokratiska beslut.

Det är viktigt att skolan
förbereder eleverna
på ett bra sätt.

Det betyder mycket
för elevernas vuxna liv.

Forskarna ville lära sig mer om
hur skolan gör.

Mest ville de veta
hur eleverna lär sig
bestämma om sig själva.

Så här gjorde forskarna

Forskarna intervjuade
elever med IF
och personal.

De tittade på
när eleverna tog beslut.

Forskarna gjorde studier
på tre gymnasie-särskolor.

Det här kom forskarna fram till 

Forskarna såg tre sätt
att arbeta med själv-bestämmande.

De var:

 1. Mål-inriktat och medvetet.
 2. Framåt-riktat med osäkerhet.
 3. Bromsande och beskyddande.

Här berättar vi mer om det:

1: Målinriktat och medvetet

Personalen hade ett mål.
De arbetade medvetet.
Eleverna fick öva på att ta beslut.
Personalen hade strategier för det.

Den här personalen använde sig av
situationer i vardagen.

De skapade också situationer
så eleverna fick öva sig mer.

2: Framåtriktat med osäkerhet

Personalen ville utveckla 
elevernas förmåga att ta beslut.
Men personalen var osäker.
De visste inte 
hur de skulle göra.

Den här personalen ville ha

 • hand-ledning.
 • redskap.

3: Bromsande och beskyddande

Personalen tyckte att
det var svårt för en del elever
att vara själv-bestämmande.

Läro-planens mål utgår inte
från alla elevers förmågor och behov.
Så sa en del personal.

De ville elevernas bästa.
De beskyddade dem.

Men det bromsade
elevernas utveckling.

Så kan du förstå
och använda studien   

Elever med IF behöver öva sig på
att ta egna beslut
Skolans personal behöver lära elever
att ta egna beslut.
Det visar studien.

Det gäller alla dina elever.
Men det är särskilt viktigt
om du har elever med IF.

Elever med IF har ofta
svårt att ta egna beslut.
Som vuxna kommer de att
behöva klara av det.

Du och dina kollegor
behöver förbereda eleverna
inför vuxen-livet.

Personalen behöver lära sig mer

Personalen behöver bli bättre på
att jobba med elevernas förmåga
att ta beslut.

Personalen behöver:

 • Bli mer medveten.
 • Få mer kunskap.
 • Få mer stöd.

Det behövs också mer forskning.
Diskutera gärna med dina kollegor!

Läs hela artikeln

The preparation for entry
into adulthood – 
supported decision-making
in upper secondary school
for students with intellectual disability.

Författare 

 • Magnus Tideman
 • Lars Kristén
 • Kristina Szönyi

Akademin för Hälsa och Välfärd
Högskolan i Halmstad.

För mer info

Kontakta Magnus Tideman:
magnus.tideman@hh.se.

Publicerat fredag 12 januari 2024