Moment 2 – Struktur, strategi och innehåll i fritidshem

Här får du information om vikten av att strukturera verksamheten och undervisningen för elever med NPF. Det handlar bland annat om att tydliggöra och strukturera verksamheten och aktiviteternas innehåll.

Inledning 

Struktur, strategi och innehållsstöd kan förtydliga olika delar av dagen. För att lyckas behöver stödet bygga på kunskaper om elevernas förmågor, behov och det som är hjälpsamt för eleverna.

Strukturstöd ger möjlighet att förstå vad som ska hända, på både lång och kort sikt. Med strategistöd förstår eleverna hur de ska genomföra en aktivitet. Och innehållsstöd ger eleverna stöd i att utföra aktiviteter genom exempelvis att få använda mallar, checklistor eller att man tillsammans tittar på färdiga exempel.


Strukturstöd

Många elever med NPF har svaga eller outvecklade exekutiva funktioner.  Exekutiva funktionerna är ett sammanfattande begrepp för de processer i hjärnan som bland annat är betydelsefulla för att man ska kunna fungera målinriktat, planera och minnas instruktioner i flera steg.  

På fritidshemmet kan svagare exekutiva funktioner leda till utmaningar för eleven eftersom det är mycket som händer i många olika miljöer i fritidsverksamheten. Eleverna förväntas kunna strukturera och planera, hålla tiden och minnas många olika saker. För elever med NPF är det därför extra viktigt att undervisningen och aktiviteterna utformas med rutiner, förutsägbarhet och tydlighet. Därför är det bra om eleven har tillgång till olika former av strukturstöd.

Scheman och planeringar är en form av strukturstöd. De kan utformas på olika sätt och med olika syften, ofta med bild och text i kombination. De kan till exempel vara i form av dagsscheman som visar vilka aktiviteter som sker under vilka tider under eftermiddagen. 

Det kan också vara ett aktivitetsschema som visar vad som ska hända och vad som ska göras under aktiviteten. Ett ytterligare exempel är momentscheman, som är en planering av en instruktion och som förtydligar i vilken ordning som eleverna ska göra de olika delarna i aktiviteten. För att skapa ännu mer struktur och tydlighet kan man färgmarkera de planerade aktiviteterna och materialet som ska användas. Eleverna får då vägledning i att ta fram rätt material till rätt aktivitet.

Rubrik Stickning. Punkt 1 Välj garn, Punkt 2 ta två stickor.

Bilden visar exempel på hur en momentbeskrivning kan se ut.

Övergångar

Många elever har svårt att hantera alla olika övergångar som sker under dagen. Ofta förväntas eleverna klara av dessa på egen hand. Det kan exempelvis handla om övergångar från utevistelse till mellanmål eller mellan olika moment under en aktivitet. Det kan också handla om förflyttningar från hemvist till idrottshall eller matsal. Genom att arbeta systematiskt med visuella scheman kopplat till övergångar, kan man lindra eventuell oro och undvika problematiska situationer. 

Förutsägbarhet

Ett annat sätt att ge strukturstöd är att ge eleverna svar på de nio frågorna. Antingen i början av eftermiddagen vid exempelvis samlingen eller vid behov inför varje ny aktivitet. En del elever behöver kanske både och. Informationen kan ges i form av text eller bilder. Det ökar chansen att eleven lyckas, blir mer självständig samtidigt som det skapar trygghet och förutsägbarhet. Det kan också leda till ökad självkontroll eftersom eleverna lättare kan bearbeta och förstå det som förmedlas

På bilden är de nio frågorna uppradade och efter varje fråga en instruktion. Till exempel: Vad ska jag göra? Sätta upp en fågelholk. Var ska jag vara? Samling på gården.

Bilden visar hur man kan besvara de nio frågorna i samband med en aktivitet. 

Konkretisera tid

Tid kan vara svårt att förstå och uppskatta eftersom det är ett abstrakt begrepp. Ett strukturstöd kan vara att visualisera tiden så att den blir konkret. Visualisera När? Hur länge? Hur lång tid har gått? Hur lång tid är det kvar? 

Det finns olika sätt att visualisera tid. Ett sätt är att tydliggöra aktivitetens början och slut. En del elever behöver använda Time Timer, som är en klocka där eleverna själva tydligt kan se hur tiden går. Timstock är ett annat verktyg som visualiserar hur tiden räknas ner med hjälp av lysdioder. Timern på datorn eller mobilen är också ett bra stöd. Det är viktigt att det visuella stödet individualiseras och utformas efter elevernas behov.

På bilden syns tidshjälpmedlet timglas.


Strategistöd 

Det kan vara en stor utmaning för elever att hålla många saker i minnet samtidigt och att behöva planera själv. I samband med aktiviteterna på fritidshemmet förväntas de ha förmåga att planera och organisera. De behöver kunna skapa en överblick och veta i vilken ordning saker ska göras för att nå ett visst mål. Många elever med NPF behöver hjälp att överblicka och strukturera.

Strategistöd används för att förtydliga hur en aktivitet ska gå till. Muntliga instruktioner räcker inte alltid, eftersom eleverna måste uppfatta, minnas och följa dem. Eleverna kan bli mer självständiga om de får bildstöd eller nedskrivna instruktioner som kompletterar de muntliga.  

Nedskrivna instruktionerna bör vara korta, enkla och i få steg, då blir de enklare att följa. De kan kompletteras med tidsangivelser eller bilder. En del elever kan behöva bilder som kompletterar en beskrivning av ett förlopp eller en rutin. 

Se till att eleverna har förstått

Alla elever behöver förstå de aktiviteter och uppgifter de förväntas delta i. Variera instruktionerna så att eleverna får flera olika möjligheter att förstå och följ upp att alla har förstått. Det kan vara bra att arbetslaget tillsammans reflekterar över hur instruktionerna utformas.


Innehållsstöd

Fritidshemmets verksamhet kan ställa krav på elevernas språkliga förståelse, vilket kan leda till stora utmaningar för elever med NPF. Därför kan det behövas olika former av innehållsstöd. 

Redan vid planeringen av ett arbetsområde behöver man kartlägga elevernas olika behov och styrkor.

Välj därefter lärmaterial och utforma uppgifter och aktiviteter. I varje arbetsområde och i bedömningsprocessen behövs olika tillfällen och sätt för eleverna att visa sin kunskap.

Det kan bland annat handla om att:

 • titta på en förlaga innan man ska snickra något 
 • utgå från mallar och inspirationsmaterial när man ska skapa något
 • få både visuella och nedskrivna beskrivningar inför en rörelseaktivitet.

Tydliggörande pedagogik fritidshem

Anders Neij, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten möter Anna Löfgren och Louise Widell, lärare i fritidshem som arbetar tillsammans på fritidshemmet Jupiter i Nässjö kommun. Struktur och visuellt stöd har varit viktigt i arbetet med att utforma en verksamhet som är tillgänglig. Detta underlättar för eleverna i aktiviteter och lekar att tillsammans resonera kring vad som fungerar väl eller inte fungerar. Lärarna berättar också att de har lagt stor vikt vid den fysiska miljön som utformas för att stödja aktiviteter och lek. Speltid: 20 minuter.

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna kan användas enskilt eller i grupp och formuleras om så att de passar olika yrkesgrupper.

Lärare och speciallärare

 • Hur förtydligar du syfte, uppstart, innehåll och avslut av era aktiviteter?
 • Kan du identifiera några utvecklingsområden kopplat till det?
 • Hur använder du strukturstöd i era aktiviteter?
 • På vilket sätt kan du utveckla ditt arbete med strukturstöd?

Specialpedagog

 • Hur kan du främja lärarnas arbete med att tydliggöra syfte, uppstart, innehåll och avslut av aktiviteter?
 • Kan du identifiera några utvecklingsområden kopplat till det?

Resursperson

 • Ser du behov av förbättringar i tydliggörandet av aktiviteter? Vilka?
 • Finns det något eller några sammanhang där du kan lyfta dina förslag på förbättringar till lärare, elevhälsa och rektor?

Referensdokument

I referensdokumentet hittar du samma text som ligger på webbsidorna i Tydliggörande pedagogik i fritidshem men med referenser.

Tydliggörande pedagogik i fritidshem (PDF-dokument, 284 kB)

Publicerat fredag 24 mars 2023