Ett timglas som står på ett bord, bredvid papper och en penna. I bakgrunden står en namnskylt

Moment 3 – Visuellt stöd i grundskolan

Här får du information om vad tydliggörande pedagogik är, hur du kan använda det i din undervisning, varför det kan vara bra för elever med NPF och vad visuellt stöd kan innebära.

Inledning

Tydliggörande pedagogik omfattar även visuellt stöd i undervisningen och lärmiljön. Visuellt stöd kan antingen vara ett stöd i sig, men det kan också komplettera den muntliga informationen. Genom att ge visuell information underlättar lärare skoldagen för många elever. Visuellt stöd kan hjälpa eleverna att få struktur, förutsägbarhet och att bli mer självständiga. Det kan exempelvis ges i form av bilder, fotografier, symboler, filmer eller fysiska föremål.

Visuellt stöd i skolan

Den animerade filmen Visuellt stöd i skolan, visar hur man kan arbeta med olika former av visuellt stöd för att undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Speltid 7:00 min.

Den animerade filmen Visuellt stöd i skolan, visar hur man kan arbeta med olika former av visuellt stöd för att undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Speltid 7:00 min.

Den animerade filmen Visuellt stöd i skolan, visar hur man kan arbeta med olika former av visuellt stöd för att undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Speltid 7:00 min.

Varför visuellt stöd? 

De flesta elever har nytta av visuellt stöd eftersom det visuella stödet finns kvar medan det som sagts muntligt försvinner direkt när man har sagt det.

Att använda visuellt stöd är inte ett mål i sig, utan ett verktyg som ska ge eleverna förutsättningar att nå sina mål. En del behöver få stödet utformat efter sina specifika behov.

Tolv motiv för visuellt stöd

Visuellt stöd kan:   

 • göra att informationen finns kvar, till skillnad från information som ges muntligt
 • hjälpa eleven att förstå vilken information som är viktigast
 • ge mer tid till att förstå information
 • vara neutralt utan att en person signalerar till exempel missnöje eller frustration  
 • underlätta för eleven att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor
 • öka elevens självständighet 
 • minska elevens stress och oro
 • göra abstrakta resonemang mer konkreta 
 • visa hur olika delar hänger ihop i ett större sammanhang 
 • stödja eleven att reda ut sina tankar och åsikter
 • avlasta arbetsminnet och ge mer tid till eleven att tolka det som sägs
 • underlätta när eleven behöver förbereda sig inför en förändring. 

Olika former av visuellt stöd

Det finns många olika typer av visuellt stöd, Bilder, fotografier, filmer, föremål och gester kan användas för att tydliggöra skoldagen. Ibland kan stödet vara väldigt konkret, som en bild på en fotboll eller en hund. Ibland har bildstödet ett mer abstrakt motiv, det viktiga är att ta hänsyn till elevens utvecklingsnivå och behov. 

Även om det ibland ser ut som att eleven inte använder stödet kan det vara viktigt att ha kvar det och eventuellt revidera det över tid. Eftersom eleven även fortsättningsvis kan behöva det. 

AKK

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Syftet är att stödja kommunikation och samspel. Bilder, fotografier och symboler är exempel på olika typer av AKK. När AKK dessutom innehåller tecken från svenskt teckenspråk kallas det TAKK - Tecken som AKK.  

TAKK

TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är en metod för att stödja kommunikation. Det är inte detsamma som det svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal som stöd för språkutveckling på den nivå där barnet befinner sig. De förstärker och förtydligar de talande orden och stödjer kommunikationen. Det underlättar språkförståelse och lärande men kan även fungera som ersättning till talat språk. TAKK syftar till att ge elever redskap för att kommunicera och samspela språkligt innan de helt eller till viss del har erövrat talet.

Bilder

Bildstöd handlar om att använda bilder för att tydliggöra något. Bilder kan antingen användas självständigt eller tillsammans med en text. Symboliska bilder kan förtydliga förväntningar och tydliggöra olika steg i aktiviteter. Bildstöd kan användas av olika anledningar. Det kan användas för att tydliggöra de nio frågorna, kommunicera behov eller användas som ett stöd i kommunikationen. Bilder kan också vara ett verktyg för de elever som inte kan kommunicera verbalt. Bilder gör det lättare att komma ihåg det som sagts eller det som ska göras. Och de kan ge förförståelse inför en uppgift. 

Fotografier

Liksom andra bilder kan fotografier hjälpa eleven att minnas och få struktur i sin skolvardag. Fördelen med fotografier är att de återger verkligheten som den ser ut. Därför kan de vara ett extra bra bildstöd i vissa situationer, som när en elev behöver ett aktuellt foto på den lärare som ska hålla nästa lektion eller ett foto på den lokal som eleven ska vara i under nästa lektion. 

Fotografier kan också visualisera instruktioner i praktisk-estetiska ämnen som slöjd och hemkunskap. Med kameran i en smart telefon är det enkelt att ta en bild på en plats, en instruktion eller en uppgift. När fotografier stödjer en elev på ett bra sätt är det viktigt att uppmuntra användandet.  

Filmer

Film är ofta ett bra visuellt stöd och kan användas i skolans alla ämnen. Film kan bland annat användas för att träna eleverna på att återberätta en historia och att hålla en röd tråd. Det kan vara bra att välja ut de ord och begrepp i filmen som eleverna behöver lära sig. Komplettera begreppslistan med visuellt stöd, till exempel genom att ta skärmdumpar på viktiga sekvenser och scener ur filmen. Bilderna blir ett bra stöd i berättandet och ger att bra stöd till minnet.

Gester

Gester kan också vara ett visuellt stöd. De kan bidra till ökad förståelse och vara ett bra alternativ till ord. De kan också komplettera verbala uppmaningar eller verbal information. Men tänk på att en del elever med autism kan ha svårt att tolka gester. 

Beskrivande gester förtydligar det som sägs. Cirklar och fyrkanter kan ritas i luften, fingrar i luften kan visa antal eller hur stort eller litet något är. Gester kan också signalera instruktioner, en handflata markerar ett stopp, en handflata nedåt markerar lugn och en uppräckt hand signalerar att det ska vara arbetsro i klassrummet.

När språkliga instruktioner kompletteras med gester ökar förutsättningarna för inlärning och förståelse mer än när man bara ger instruktionerna muntligt.  Men tänk på att säga samma sak som kroppen visar, annars kan eleverna missförstå instruktionen.

Texter

En nedskriven text är också en form av visuellt stöd. Det hjälper eleven att komma ihåg uppgiften och att inte vara så beroende av läraren. En text kan behöva kompletteras med bilder och symboler och ska varken vara lång eller komplicerad.  

Det kan vara bra att arbeta med olika textmallar som förtydligar vad eleverna ska göra, hur länge och med vem. Komplettera gärna med bilder när det behövs. Mallarna ger även möjlighet för eleven att bocka av när olika moment i uppgiften är klara.

Konkreta föremål

Ett sätt att tydliggöra information visuellt är att använda konkreta föremål. Att använda en linjal kan förtydliga hur långt tre decimeter eller 600 millimeter är. Ett annat exempel är att skicka runt saker i klassrummet som eleverna får känna på, utforska och jämföra, som till exempel bergarter. För elever på tidig utvecklingsnivå kan användandet av konkreta föremål vara viktigt för att eleverna ska få en god möjlighet att lära. 

En vuxen visar ett barn föremål: papper, pensel, vattenbehållare och vattenfärger.

Bilden visar ett exempel på hur man med hjälp av konkreta föremål kan beskriva en kommande aktivitet.


Visuellt stöd i samtal

Visuellt stöd kan användas för att enklare sätta ord på tankar och känslor, för att formulera åsikter och behov.

Visuellt stöd vid samtal

Den animerade filmen Visuellt stöd vid samtal, illustrerar hur man kan komplettera muntlig information med olika former av visuellt stöd. Speltid: 7 minuter.

Den animerade filmen Visuellt stöd vid samtal, illustrerar hur man kan komplettera muntlig information med olika former av visuellt stöd. Speltid: 7 minuter.

Den animerade filmen Visuellt stöd vid samtal, illustrerar hur man kan komplettera muntlig information med olika former av visuellt stöd. Speltid: 7 minuter.

Datorprat

Elever som har svårt med ögonkontakt och turtagning i samtal kan ha nytta av datorprat. Datorprat eller skrivprat innebär att man samtalar genom att turas om att skriva på datorn. 

Chatt och sms

Chatt och sms kan också var ett stöd till elever som har svårt med samtalsordning och ögonkontakt. Emojis kan användas för att visualisera känslor. 

Skattningsskalor

Skattningsskalor är ett bra visuellt stöd för elever som har svårt för att kommunicera och uttrycka sina känslor. En skattningsskala kan gå från mycket bra till mycket dåligt. Mycket bra kan ha färgen grön och vara illustrerad av ett glatt ansikte, mycket dåligt kan ha röd färg och illustreras av ett argt ansikte. Däremellan finns fyra olika ansikten som går från bra till ganska dåligt.

I samtalet med skattningsskalor använder läraren bildstöd och visar en bild på det som ska diskuteras. Då kan eleven visa sin åsikt genom att peka eller markera med en pil på skalan. Det är ett enkelt sätt för eleven att visa hur den känner.

Bilden visar ett papper med skalan 0-10. Där finns ord som rast, matsalen, hålla föredrag, grupparbeten med mera.

Bilden visar exempel på hur man kan jobba med en skattningsskala i samtal med en elev om vilka moment som fungerar bättre eller sämre i skolan.

Plus- och minuslistor

De elever som behöver stöd i att värdera och förmedla till andra vad de tycker och tänker kan vara hjälpta av plus- och minuslistor. Det kan också bidra till att andra förstår eleven bättre. 

I en plus- och minuslista finns en kolumn för plus och en för minus. Eleven placerar ord eller bilder i de olika kolumnerna. Man kan också lägga till ett neutralt alternativ i mitten och markera det med en nolla till exempel.

På bilden är det ett plus till vänster. Under plus står det rita, läsa, matte, jobba på lärplattan. Det är ett minus till höger, under minus står det rast, musik, läsa högt och sitta vid fönstret.

Bilden visar exempel på hur man kan använda en plus- och minuslista för att ta reda på vad en elev upplever är mer eller mindre energikrävande i skolan.

Ringa in påståenden

För elever som behöver stöd i att formulera sina åsikter och behov kan det vara en hjälp att ringa in olika påståenden. De påståenden som stämmer in på hur eleven känner ringas in. Påståenden kan användas både när en elev behöver hjälp med att kommunicera sina upplevelser och visa sina kunskaper. Stödet kan också fungera som en inventering för eleven själv eller som en ingång till ett samtal. 

På bilden står det Vilka städer ligger i Europa. Nedanför är det många städer uppräknade, och de som ligger i Europa är inringade.

Bilden är ett exempel på hur man kan genomföra en läxuppgift om Europas städer.

Trappan

Ett annat sätt att visualisera det man säger är en ritad trappa som tillexempel visar ett förlopp, som en utveckling i olika steg. Trappan kan visa vägen till ett mål eller det som är roligt eller tråkigt att göra på rasten. En trappa kan också visa hur stark en känsla är på en skala. Högst upp på trappan kan visa att eleven är väldigt glad, medan nedersta trappsteget symboliserar att eleven är ledsen. 

Bilden består av en trappa. Rubriken Tråkigt och roligt på rasten. På varje trappsteg står olika aktiviteter, till exempel vara ensa, spela fotboll, gunga.

Bilden är ett exempel på hur man kan använda trappan för att ta reda på vad en elev tycker är tråkigt och roligt att göra på rasten.


Ritprat, seriesamtal och social berättelse

Språk och tal kan i många situationer kännas abstrakt och svårt att tolka för elever med NPF. Seriesamtal och ritprat är visuellt stöd som kan användas för många olika syften. Stödet kan göra att kommunikationen blir mer begriplig och tydlig. Det kan användas för att prata om något som har hänt, för att förtydliga information eller för att förbereda en elev för en förändring. Det kan också användas för att förstå hur någon känner eller tänker, eller för att förklara det som är svårt att förstå.

Ritprat – för att förklara och förtydliga

Ritprat innebär att man ritar medan man pratar. Orden förstärks när man ritar deras innebörd. Sekvens och ordning behöver inte vara så viktigt och bilderna ska helst vara så enkla som möjligt. Det ger ett bra stöd för att förklara och förtydliga till exempel skolsituationer, skolmiljöer, kommande aktiviteter eller rutiner. Det kan också hjälpa eleven att förstå olika sociala spelregler. Ritprat kan ge en större medvetenhet och förståelse om hur vi påverkar varandra med det vi säger och gör. Det är en hjälp till att synliggöra osynliga regler, att arbeta med empati och att se situationer ur andras perspektiv.

Ritprat kan också vara ett stöd när eleven behöver hantera förändringar, som byte av miljö och personer. Det är även till hjälp när något är abstrakt, som tid, känslor och vad som är verkligt eller fantasi. 

Ritprat och seriesamtal behöver inte vara planerade utan kan användas här och nu. Deltagarna i samtalet går igenom problemen i situationen och försöker hitta lösningar tillsammans. Det behöver inte bara vara en lärare som ritar. Eleven och läraren kan turas om. Turtagningen kan förstärkas genom att båda använder samma penna. 

Ett annat sätt att ritprata är att använda datorn som hjälpmedel. Då sitter eleven och läraren bredvid varandra framför skärmen och turas om att använda tangentbordet.

På bilden är det skisser på ett klassrum, kläder, mat

Bilden är ett exempel på hur en skoldag kan bli mer begriplig med hjälp av ritprat. 

Seriesamtal – tydliggör steg för steg

Seriesamtal utvecklades av Carol Gray i USA. Hon och hennes medarbetare utvecklade ett sätt att samtala genom att teckna enkla bilder i sekvenser. Anledningen till att det kallas seriesamtal är just för att man lugnt och i ett långsamt tempo pratar igenom en händelse med barnet, samtidigt som man ritar upp den i likhet med en tecknad serie.

Seriesamtal är bra att använda för att förtydliga både positiva och negativa situationer. Genom att rita situationen kan både du och eleven fokusera på det ni pratar om. Tempot blir automatiskt långsammare eftersom vi oftast talar fortare än vi skriver och ritar. Eleven slipper hålla kvar information i arbetsminnet och man kan lätt gå fram och tillbaka i samtalet utan tappa bort sig. Seriesamtal kan vara till hjälp när eleven inte kan se hela bilden av en händelse eller inte förstår varför andra blir ledsna eller arga. Men begränsa inte användandet av seriesamtal till negativa situationer. Verktyget fungerar också för att stärka och uppmuntra eleven.  

När till exempel en elev och en lärare går igenom ett händelseförlopp tillsammans kan läraren ställa frågor. Frågorna hjälper eleven att förstå vad som hände och att reflektera över andras och sina egna känslor. Var även noga med att ta upp vad andra gjorde rätt eller fel i situationen eftersom en konflikt är ett samspel. Ha som mål att förstå eleven och det som hände. Avsluta med en bild som visar hur situationen skulle kunna ha lösts i stället.

Tre bilder i en serie. Första bilden spelar tre personer fotboll. PÅ andra bilden blir två osams, på tredje bilden går en av de personerna iväg med bollen.

Bilden är ett exempel på hur man med hjälp av seriesamtal kan gå igenom ett händelseförlopp tillsammans med en elev. Ruta 1: Några elever spelar fotboll på rasten. Ruta 2: Det blir en konflikt. Ruta 3: En elev tar bollen under armen och går sin väg.

Enkla, tydliga bilder

Bilderna i ritprat och seriesamtal ska vara så enkla som möjligt. Streckgubbar symboliserar människorna, tankebubblor visar vad människor tänker och pratbubblor vad som sägs. Färger kan förstärka bilderna och glada, arga eller ledsna munnar kan visa hur någon känner. Symboler kan visa det som är rätt och fel.

Sociala berättelser

Sociala berättelser kan göra att en situation eller socialt samspel blir tydligare. En social berättelse är en kort berättelse som ger en ökad förståelse av sociala situationer eller sociala beteenden. Berättelsen utgår från specifika situationer och händelser. Man kan använda visuellt stöd för att konkretisera och tydliggöra berättelsen. Den skrivs ned i text så att eleven kan läsa den eller få den uppläst. Den skall fungera som en individuell bruksanvisning som på sikt kan bli elevens egna strategi. Texten kan läsas av olika personer tillsammans med eleven.

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna kan användas enskilt eller i grupp och formuleras om så att de passar olika yrkesgrupper.

Lärare och speciallärare

Reflektera över en elev i behov av visuellt stöd som du mött eller möter i din undervisning:

 • Kan du identifiera några utvecklingsområden kopplat till den eleven. 
 • Hur kan det individuella stödet utvecklas till ledning och stimulans på gruppnivå?
 • Hur kan du som lärare använda dig av ovanstående arbetssätt för att främja elevers delaktighet? 

Specialpedagog

 • Kan du som specialpedagog identifiera några utvecklingsområden kring arbetet med visuellt stöd och i så fall vilka?
 • Hur kan du främja arbetet med att det individuella visuella stödet utvecklas till ledning och stimulans på gruppnivå?

Resursperson

 • Ser du behov av förbättringar i tydliggörandet av visuellt stöd? Vilka?
 • Finns det något eller några sammanhang där du kan lyfta dina förslag på förbättringar till lärare, elevhälsa och rektor?

Referensdokument

Referensdokumentet innehåller texten som finns i Tydliggörande pedagogik i grundskolan kompletterad med referenser.

Tydliggörande pedagogik i grundskolan (PDF-dokument, 260 kB)

Publicerat fredag 24 mars 2023