Sammanfattning NPF - Grundskola

Tidsåtgång: En timme.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av innehållet i skolformen Grundskola i Studiepaket NPF.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett av samlingsnamnen för en grupp olika tillstånd och funktionsnedsättningar. Bland dessa finns autism, adhd och Tourettes syndrom men även andra funktionsnedsättningar som exempelvis språkstörning. Om du vill läsa mer om språkstörning kan du ta del av Studiepaket språkstörning. Det här materialets fokus ligger på adhd och autism.

Skolans uppdrag är att möta varje elev och ge stöd efter den enskilda individens behov. Det finns alltså inte något krav på en ställd diagnos för att erbjuda det stöd eleven behöver.

Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om NPF kan öka möjligheterna att forma en tillgänglig undervisning.

Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

I filmen Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF möter vi några forskare och pedagoger. De lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet för att ge dig som är personal inom skolväsendet kunskap om NPF och förståelse för elevers behov. 

Medverkande i filmen: Sven Bölte, Johanna Stålnacke, Christopher Gillberg, Gunilla Westman Andersson och Kenth Hedevåg. Speltid: 08:50

I filmen Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF möter vi några forskare och pedagoger. De lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet för att ge dig som är personal inom skolväsendet kunskap om NPF och förståelse för elevers behov. 

Medverkande i filmen: Sven Bölte, Johanna Stålnacke, Christopher Gillberg, Gunilla Westman Andersson och Kenth Hedevåg. Speltid: 08:50

Adhd

Adhd innefattar svårigheter att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera sina impulser. Svårigheterna kan förekomma både var för sig och tillsammans. De påverkar möjligheten till lärande och aktiviteter i skolan och i vardagen. Symtomen yttrar sig på olika sätt hos olika personer och under olika tidsperioder i livet.

Om adhd

I filmen Om adhd möter vi några forskare och pedagoger som tar upp kliniska och pedagogiska perspektiv på adhd. 

Medverkande i filmen: Christopher Gillberg, Johanna Stålnacke, Kenth Hedevåg och Sven Bölte. Speltid 06:40

I filmen Om adhd möter vi några forskare och pedagoger som tar upp kliniska och pedagogiska perspektiv på adhd. 

Medverkande i filmen: Christopher Gillberg, Johanna Stålnacke, Kenth Hedevåg och Sven Bölte. Speltid 06:40

Autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig i socialt samspel och i sättet att kommunicera. Den visar sig också i begränsade repetitiva mönster i beteenden, intressen eller aktiviteter.

Om autism

I filmen Om autism ger några forskare och pedagoger kliniska och pedagogiska perspektiv på autism. Medverkande i filmen: Johanna Stålnacke, Kenth Hedevåg, Sven Bölte, Gunilla Westman Andersson, Christopher Gillberg och Annika Flenninger. Speltid 07:50.

Teckenspråksversionen av filmen har i nuläget en annan titel, men innehållet är detsamma.

I filmen Om autism ger några forskare och pedagoger kliniska och pedagogiska perspektiv på autism. Medverkande i filmen: Johanna Stålnacke, Kenth Hedevåg, Sven Bölte, Gunilla Westman Andersson, Christopher Gillberg och Annika Flenninger. Speltid 07:50.

Teckenspråksversionen av filmen har i nuläget en annan titel, men innehållet är detsamma.

Flickor och NPF

Adhd och autism förekommer hos både pojkar och flickor. Flickor får ofta sin diagnos senare i livet än pojkar. För att flickor ska få ett tidigare stöd behöver personalen ha kunskap om flickor med NPF.

Flickor och NPF

I filmen ”Flickor och NPF” möter vi några forskare och pedagoger som lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet på flickor med NPF.  

Medverkande i filmen: Gunilla Westman-Andersson, Sven Bölte, Christopher Gillberg och Johanna Stålnacke. Speltid 07:45.

I filmen ”Flickor och NPF” möter vi några forskare och pedagoger som lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet på flickor med NPF.  

Medverkande i filmen: Gunilla Westman-Andersson, Sven Bölte, Christopher Gillberg och Johanna Stålnacke. Speltid 07:45.

Samverkan

I en inkluderande verksamhet präglad av tillgänglighet och delaktighet är även samverkan med eleven och elevens vårdnadshavare en viktig komponent. 

I dialog med vårdnadshavare och elev skapas en gemensam syn på hur skolan kan möta elevens behov. När vårdnadshavare och skolan är överens och samstämmiga främjas elevens lärande.

Samverkan med skolan

I filmen Samverkan med skolan möter vi Emil Johansson, före detta elev på Falkenbergsskolan i Kalmar och hans mamma Agneta Rask som delar med sig av sina goda erfarenheter från tiden som Emil var elev på skolan. Speltid: 7:00 min

I filmen Samverkan med skolan möter vi Emil Johansson, före detta elev på Falkenbergsskolan i Kalmar och hans mamma Agneta Rask som delar med sig av sina goda erfarenheter från tiden som Emil var elev på skolan. Speltid: 7:00 min

Relationer

Det är genom de tillitsfulla relationerna med eleverna som du kan få vetskap om deras tankar och behov. Om du känner till elevernas utmaningar och i vilka sammanhang de uppstår, blir det lättare att skapa tillgängliga lärmiljöer. Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i utformningen av undervisningen.    

När elever känner sig sedda, respekterade och upplever en känsla av sammanhang är det inte bara hälsan som påverkas positivt, utan också lärandet.

Relationer

I filmen Relationer möter vi Emil Johansson, f.d. elev på Falkenbergsskolan i Kalmar samt skolans rektor Per-Ola Jacobsson, specialpedagog Marie Bäck och läraren och mentorn Hanna Skygebjerg där de talar om vikten av relationer i skolan. Speltid: 6:00 min.

I filmen Relationer möter vi Emil Johansson, f.d. elev på Falkenbergsskolan i Kalmar samt skolans rektor Per-Ola Jacobsson, specialpedagog Marie Bäck och läraren och mentorn Hanna Skygebjerg där de talar om vikten av relationer i skolan. Speltid: 6:00 min.

KASAM – Känsla av sammanhang

KASAM en förkortning av känsla av sammanhang. När en situation är begriplig, hanterbar och meningsfull upplever vi människor en känsla av sammanhang. Den ger många positiva effekter och får oss att må bra. Det gäller i skolan, precis som i livet i stort.

Modell över kasam, känsla av sammanhörighet. Modellen visar vikten av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Kognition

Kognition handlar bland annat om hur vi upplever och bearbetar information. Det handlar också om hur vi kommunicerar, hur vi bearbetar och reglerar våra känslor samt om vår förmåga att fatta beslut. Kognition handlar dessutom om språkliga och motoriska färdigheter, om att lära och på vilket sätt vi lär.

Våra kognitiva funktioner visar sig alltså i det mesta vi gör, i allt från lek och spel till när vi klär på oss, arbetar med uppgifter och samspelar med andra. Därför spelar våra kognitiva funktioner en så stor och viktig roll i våra liv.

Perception

Att uppleva, bearbeta och förstå sinnesintryck kallas för perception. I begreppet ingår sinnesbearbetning av syn, hörsel, smak, lukt och taktila intryck. Men vi uppfattar också värme, kyla, smärta, riktning och rörelse, kroppens läge och andra intryck inifrån den egna kroppen.

Grundskoleelevens morgon

I den här animerade filmen får vi ta del av hur yttre stimuli kan påverka ett barns stress- och energinivåer under en morgon och vilka konsekvenser det kan få. Filmen är inspirerad av Annika Flenningers text Perceptionens betydelse i skolan.
Speltid: 5 minuter.

I den här animerade filmen får vi ta del av hur yttre stimuli kan påverka ett barns stress- och energinivåer under en morgon och vilka konsekvenser det kan få. Filmen är inspirerad av Annika Flenningers text Perceptionens betydelse i skolan.
Speltid: 5 minuter.

I den här animerade filmen får vi ta del av hur yttre stimuli kan påverka ett barns stress- och energinivåer under en morgon och vilka konsekvenser det kan få. Filmen är inspirerad av Annika Flenningers text Perceptionens betydelse i skolan.
Speltid: 5 minuter.

Isberget

Bakom de beteenden som eleverna uppvisar i skolan finns alltid orsaker. Man kan illustrera det som ett isberg, där elevernas beteenden är toppen på isberget och orsakerna som behöver kartläggas finns under ytan. Det är först när man förstår det som ligger bakom som man också har möjlighet att sätta in det stöd som eleverna är i behov av.

Ett modell föreställande ett isberg. Ovan ytan står det utbrott, vägran, konflikter, springer iväg. Under ytan står det oro, stress, otydlig kravnivå, avsaknad av struktur.

Tydliggörande pedagogik

I skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig. Det innebär att varje elev har rätt till en undervisning som utgår och utformas utifrån individuella behov och förutsättningar. Tydliggörande pedagogik kan vara en väg för att få ännu fler elever att nå målen för sin utbildning. 

De flesta elever har nytta av visuellt stöd eftersom det visuella stödet finns kvar medan det som sagts muntligt försvinner direkt när man har sagt det. Visuellt stöd kan hjälpa eleverna att få struktur, förutsägbarhet och att bli mer självständiga.

Visuellt stöd i skolan

Den animerade filmen Visuellt stöd i skolan, visar hur man kan arbeta med olika former av visuellt stöd för att undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Speltid 7:00 min.

Den animerade filmen Visuellt stöd i skolan, visar hur man kan arbeta med olika former av visuellt stöd för att undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Speltid 7:00 min.

Den animerade filmen Visuellt stöd i skolan, visar hur man kan arbeta med olika former av visuellt stöd för att undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Speltid 7:00 min.

De nio frågorna

För att säkerställa att aktiviteten och lärmiljön blir förutsägbar kan personalen på förskolan sträva efter att alltid ge eleverna svar på följande nio tydliggörande frågor:

  1. Vad ska jag göra?
  2. Var ska jag vara?
  3. Vem ska jag vara med?
  4. Hur mycket ska jag göra?
  5. Hur ska jag göra? 
  6. När ska jag göra det?
  7. Hur länge ska jag göra det?
  8. Varför ska jag göra det?
  9. Vad ska jag göra sedan?

Tillgänglig lärmiljö

När elever har en tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö som utformas efter deras behov och förutsättningar kan alla elever lära och utvecklas. 

Skolors sätt att arbeta med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd varierar. De organiserar, genomför och utvärderar både undervisningen och stöd till elever på olika sätt. 

Det är upp till varje rektor att organisera och leda skolans arbete med de förutsättningar som finns. För vissa elever kan till synes små förändringar i lärmiljön betyda mycket för måluppfyllelsen, den personliga utvecklingen och hälsan.

En skola för alla

I filmen En skola för alla, möter vi Per-Ola Jacobson som är rektor på Falkenbergsskolan i Kalmar. Han berättar om det goda kollegiala samarbetet, mentorskapet, utmaningarna i den fysiska lärmiljön och relationernas betydelse. Speltid 4:40 min.

I filmen En skola för alla, möter vi Per-Ola Jacobson som är rektor på Falkenbergsskolan i Kalmar. Han berättar om det goda kollegiala samarbetet, mentorskapet, utmaningarna i den fysiska lärmiljön och relationernas betydelse. Speltid 4:40 min.

Förhållningssätt och bemötande

Hjälpsamma och ohjälpsamma tankar

I filmen ges exempel på hur man genom att skifta tankesätt i arbetslaget får förståelse för eleven i olika situationer. Medverkande i filmen, Linda Petersson – Bloom, tidigare rådgivare vid SPSM, numera verksam som fil.dr i pedagogik. Speltid 04:10.      

I filmen ges exempel på hur man genom att skifta tankesätt i arbetslaget får förståelse för eleven i olika situationer. Medverkande i filmen, Linda Petersson – Bloom, tidigare rådgivare vid SPSM, numera verksam som fil.dr i pedagogik. Speltid 04:10.      

Invänta återhämtning

I filmen visas en modell som beskriver olika delar i ett utbrott. Medverkande i filmen, Linda Petersson – Bloom, tidigare rådgivare vid SPSM, numera verksam som fil.dr i pedagogik. Speltid 04:40

I filmen visas en modell som beskriver olika delar i ett utbrott. Medverkande i filmen, Linda Petersson – Bloom, tidigare rådgivare vid SPSM, numera verksam som fil.dr i pedagogik. Speltid 04:40

Publicerat tisdag 5 mars 2024