Planeringsstöd Studiepaket NPF

På den här sidan hittar du planeringsstöd för huvudmän, rektorer, lärare, specialpedagoger och resurspersoner. Den leder dig också till förslag på tillvägagångssätt för studier i grupp eller enskilt.

Till dig som huvudman

Ditt uppdrag är att planera, följa upp och utveckla all utbildning som din verksamhet bedriver. Det innebär bland annat att se till att förskolorna och skolorna har tillräckligt med resurser, att personalen får kompetensutveckling och att lärmiljöerna är tillgängliga för alla barn och elever. Då skapar du förutsättningar för att de ska kunna nå målen för sin utbildning. 

Cirka tio procent av Sveriges befolkning har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att det kan finnas en till tre barn eller elever i varje barngrupp eller klass i din verksamhet. Oavsett om eleverna har en diagnos eller ej har de rätt att få det stöd de behöver för sitt lärande.

För att du som huvudman ska kunna kvalitetssäkra ditt utbildningsuppdrag är kompetensutveckling viktigt för all personal. Genom kollegialt lärande med Studiepaket NPF och annan kompetensutveckling inom NPF får de bättre förutsättningar att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Det ökar förutsättningarna för att främja närvaron och öka delaktigheten.

Tillvägagångssätt för dig som huvudman

 • Se filmen ”Vikten av kompetensutveckling inom NPF”.
 • Kartlägg dina verksamheters behov av kompetensutveckling inom området NPF. 
 • Skapa förutsättningar för verksamheterna att planera och genomföra och följa upp en kompetensutvecklingsinsats inom NPF.
 • För dialog med rektorerna om insatsens resultat och effekter och identifiera framgångsfaktorer för ett systematiskt utvecklingsarbete.
Vikten av kompetensutveckling inom NPF

I filmen "Vikten av kompetensutveckling inom NPF" möter vi rådgivarna Helene Fägerblad och Peggy Emanuelsson som pratar om vikten av kompetensutveckling inom NPF och hur du som huvudman kan möjliggöra detta för dina verksamheter.

Speltid: 4 minuter.

I filmen "Vikten av kompetensutveckling inom NPF" möter vi rådgivarna Helene Fägerblad och Peggy Emanuelsson som pratar om vikten av kompetensutveckling inom NPF och hur du som huvudman kan möjliggöra detta för dina verksamheter.

Speltid: 4 minuter.

Tips på material

Styrdokument

I dessa styrdokument kan du läsa om rättigheter i utbildningen:

Stödmaterial

Förutom Studiepaket NPF finns det flera studiepaket som kan vara relevanta för dina verksamheter att ta del av, till exempel Studiepaket Språkstörning. Det finns också kurser, rapporter och mycket annat att ta del av på vår webbplats:

Perceptionens betydelse

För att få en förståelse för hur barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva yttre stimuli så kan filmen ”Gymnasieelevens morgon” vara hjälpsam. Filmen har fokus på perceptionens betydelse.

Gymnasieelevens morgon

I den här animerade filmen får vi ta del av hur yttre stimuli kan påverka en elevs stress- och energinivåer under en morgon och vilka konsekvenser det kan få för skoldagen. Filmen är inspirerad av Annika Flenningers text Perceptionens betydelse i skolan.

Speltid: 4.17 minuter.


Till dig som rektor

Du som rektor ansvarar för kvaliteten och resultaten på förskolan, skolan och på fritidshemmet. Det innebär att du ansvarar för att barn och elever får det stöd de har rätt till och att skolan är en trygg miljö att vistas i.

Därför behöver du som rektor skapa förutsättningar för kompetensutveckling för din personal. På den här sidan finns information och råd till dig i ditt uppdrag.

Cirka tio procent av Sveriges befolkning har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att det kan finnas en till tre barn eller elever i varje barngrupp eller klass i din verksamhet. Oavsett om eleverna har en diagnos eller ej har de rätt att få det stöd de behöver för sitt lärande.

Som rektor är det viktigt att se till att det finns en övergripande planering och uppföljning i verksamheten för dessa barn och elever. Ett systematiskt arbete på alla nivåer ger elever förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Vägen dit är den tillgängliga lärmiljön som behöver finnas på plats redan i förskolan och gå som en röd tråd genom skola och fritidshem.

Genom kollegialt lärande med Studiepaket NPF och annan kompetensutveckling inom NPF får personalen bättre förutsättningar att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Det ökar förutsättningarna för att främja närvaron och öka delaktigheten. 

Studiepaket NPF

Genom att låta skolan och förskolans personal ta del av Studiepaket NPF på ett systematiskt sätt kan kompetensen öka samtidigt som samverkan mellan elevhälsa och lärare kan stärkas. 

Under fliken Tillvägagångssätt finns förslag på upplägg när personalen studerar i grupp eller enskilt. Upplägget som bygger på kollegialt lärande tar 8–12 timmar att gå igenom, beroende på vilken skolform man arbetar i. Upplägget för enskilda studier tar 1,5–2 timmar inklusive reflektionstid. 

Ett kollegialt upplägg bidrar till goda förutsättningar för gynnsamt utvecklingsarbete i verksamheten. Genom att diskutera materialet tillsammans med kollegor skapas en djupare samsyn, större förståelse för varandra, för verksamheten och för barnets och elevens behov.

Är arbetsgrupperna i behov av stöd i samband med det kollegiala lärandet kan ni alltid vända er till SPSM för rådgivning.

För den som vill ta del av kortare versioner eller vill friska upp minnet så finns det sammanfattningar av varje skolform:

Möjliggöra kompetensutveckling inom NPF

I filmen "Möjliggöra kompetensutveckling inom NPF" möter vi rådgivarna Danijel Lukic och Helene Fägerblad som pratar om vikten av kompetensutveckling inom NPF och hur du som rektor kan möjliggöra detta för din personalgrupp.

Speltid: 4 minuter.

I filmen "Möjliggöra kompetensutveckling inom NPF" möter vi rådgivarna Danijel Lukic och Helene Fägerblad som pratar om vikten av kompetensutveckling inom NPF och hur du som rektor kan möjliggöra detta för din personalgrupp.

Speltid: 4 minuter.

Tillvägagångssätt för dig som rektor

 • Se filmen ”Möjliggöra kompetensutveckling inom NPF”
 • Kartlägg personalens behov av kompetensutveckling inom området NPF. 
 • Titta på sidan Tillvägagångssätt. Där framgår tidsuppskattning och upplägg för enskilda och kollegiala studier.
 • Se till att involvera elevhälsans professioner i planeringen av hur ni ska arbeta med Studiepaket NPF.
 • Gör en enskild reflektion utifrån reflektionsfrågorna här nedanför som riktar sig till dig som rektor.
 • Ta vara på personalens förslag på utvecklingsmöjligheter i er verksamhet. Ge personalen återkoppling på förslagen.

Tips på material 

Här hittar du tips på material för dig som rektor i förskola, grundskola och på fritidshem:

Reflektionsfrågor till dig som rektor

Här hittar du reflektionsfrågor med fokus på tillgängliga lärmiljöer. 

Social lärmiljö

 • Hur arbetar du tillsammans med elevhälsan och personalen främjande och förebyggande mot orosmoment och stressfaktorer?

Pedagogisk lärmiljö 

 • Kan du identifiera några utvecklingsområden kopplat till aktiviteters och lektioners struktur, syfte och innehåll? 
 • Hur skapar du förutsättningar i verksamheten för att diskutera pedagogiska frågor kopplat till barn och elever med NPF?

Rättigheter i lärandet 

 • Hur arbetar ni systematiskt med det kompensatoriska uppdraget?
 • Hur arbetar ni systematiskt med barnens och elevernas delaktighet?

Fysisk lärmiljö 

 • Hur arbetar du främjande och förebyggande i din verksamhet utifrån perceptionens betydelse i den fysiska lärmiljön?

Till dig som lärare och specialpedagog

Ditt uppdrag i förskola och skola är att planera och följa upp undervisningen så att barn och elever når så långt som möjligt i sin utveckling. Det innebär att du och dina kollegor tillsammans behöver kartlägga och analysera barn och elevers behov samt skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer utifrån det kompensatoriska uppdraget.

Cirka tio procent av Sveriges befolkning har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att det kan finnas en till tre barn eller elever i varje barngrupp eller klass i din verksamhet. Oavsett om eleverna har en diagnos eller ej har de rätt att få det stöd de behöver för sitt lärande.

Med kunskap om NPF ökar möjligheten att forma en tillgänglig undervisning i skolan. Genom ökad kompetens, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte kan verksamheten utveckla arbetet med pedagogiska strategier, förhållningssätt och bemötande.

Genom kollegialt lärande med Studiepaket NPF och annan kompetensutveckling inom NPF får ni bättre förutsättningar att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Det ökar förutsättningarna för att främja närvaron och öka delaktigheten.

Genomföra kompetensutveckling inom NPF

I filmen "Genomföra kompetensutveckling inom NPF" möter vi rådgivarna Peggy Emanuelsson och Danijel Lukic som pratar om vad som kan underlätta för arbetsgrupperna i samband med kompetensutveckling inom NPF.

Speltid: 3.27 minuter.

I filmen "Genomföra kompetensutveckling inom NPF" möter vi rådgivarna Peggy Emanuelsson och Danijel Lukic som pratar om vad som kan underlätta för arbetsgrupperna i samband med kompetensutveckling inom NPF.

Speltid: 3.27 minuter.

Studiepaket NPF

Studiepaketet är framtaget för både kollegialt lärande och enskilda studier och är uppdelat utifrån skolformer. Inom varje skolform finns fristående delar som i sin tur innehåller ett eller flera moment. Delarna kan läsas var för sig eller i följd. 

Att ta del av studiepaket NPF ger grundläggande information om strategier, tips på bemötande och ett praktiknära stöd. I varje moment i studiepaketet finns specifika reflektionsfrågor framtagna för lärare och specialpedagoger. 

Tillvägagångssätt

På sidan Tillvägagångssätt finns tips på hur man kan lägga upp planeringen för studier i grupp eller enskilt.

Upplägget som är utformat för enskilda studier innebär en enklare genomgång som tar 1,5–2 timmar inklusive reflektionstid beroende på vilken skolform man arbetar i.

Upplägget som bygger på kollegialt lärande är en grundligare genomgång och innehåller ett visst antal träffar. Det finns en studieplan per skolform som tar 8-12 timmar att gå igenom, beroende på vilken skolform man arbetar i. Varje studieplan innehåller förslag på uppgift att göra i den egna praktiken. 

Ett kollegialt upplägg bidrar till goda förutsättningar för gynnsamt utvecklingsarbete i verksamheten. Genom att diskutera materialet tillsammans med kollegor skapas en djupare samsyn, större förståelse för varandra, för verksamheten och för barnets och elevens behov. 

Är ni i behov av stöd i samband med det kollegiala lärandet kan ni alltid vända er till SPSM för rådgivning.


Till dig som resursperson

Du som arbetar som resursperson i förskola och skola har i ditt uppdrag att vara ett verksamhetsnära stöd utifrån barn och elevers kartlagda behov. 

Det innebär att du behöver vara involverad i verksamhetens arbete på grupp- och individnivå. Tillsammans behöver ni i arbetslaget arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande med den tillgängliga lärmiljön.

Cirka tio procent av Sveriges befolkning har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att det kan finnas en till tre barn eller elever i varje barngrupp eller klass i din verksamhet. Oavsett om eleverna har en diagnos eller ej har de rätt att få det stöd de behöver för sitt lärande.

Med kunskap om NPF ökar dina möjligheter att bemöta och stötta elever i behov av stöd. Genom ökad kompetens, tid för reflektion, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte kan verksamheten utveckla arbetet med pedagogiska strategier, förhållningssätt och bemötande.

Studiepaket NPF 

Studiepaket NPF är uppdelat utifrån skolformer och inom varje skolform finns fristående delar som i sin tur innehåller ett eller flera moment. Delarna kan läsas var för sig eller i följd. Du kan ta del av innehållet i Stödmaterial NPF i valfritt tempo under valfri tid. Det kan användas både för enskilda studier och för kollegialt lärande.

Att ta del av studiepaket NPF ger grundläggande information om strategier, tips på bemötande och ett praktiknära stöd. I varje moment i studiepaketet finns specifika reflektionsfrågor framtagna för resurspersoner. 

Tillvägagångssätt

På sidan Tillvägagångssätt finns tips på hur man kan lägga upp planeringen för studier i grupp eller enskilt.

Upplägget som är utformat för enskilda studier innebär en enklare genomgång som tar 1,5–2 timmar inklusive reflektionstid beroende på vilken skolform man arbetar i.

Upplägget som bygger på kollegialt lärande är en grundligare genomgång och innehåller ett visst antal träffar. Det finns en studieplan per skolform som tar 8-12 timmar att gå igenom, beroende på vilken skolform man arbetar i. Varje studieplan innehåller förslag på uppgift att göra i den egna praktiken.

För den som vill ta del av kortare versioner eller friska upp minnet så finns det sammanfattningar av varje skolform:

Tips på material

Resurspersoner kan även ta del av Skolverkets material:

Publicerat torsdag 30 november 2023