Moment 1 – Neuropsykiatriska funktions­nedsättningar, NPF i fritidshem

Här får du grunderna i NPF. Du får bland annat information om vikten av tidig upptäckt och hur olika funktionsnedsättningar inom NPF kan samvariera med varandra. 

Inledning

Det är viktigt att identifiera och ta vara på styrkorna hos alla elever och i synnerhet de med NPF. I rätt sammanhang kan de vara kreativa, påhittiga, uppmärksamma på detaljer, extra kompetenta inom ett visst område och ha en unik blick på världen. Därför är den pedagogiska kartläggningen central i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Samlingsnamn för många diagnoser

Ungefär tio procent av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett av samlingsnamnen för en grupp olika tillstånd och funktionsnedsättningar. Bland dessa finns autism, adhd och Tourettes syndrom, men även andra funktionsnedsättningar som exempelvis språkstörning. Om du vill läsa mer om detta kan du ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket om språkstörning

En annorlunda bearbetning

Det som är utmärkande för en funktionsnedsättning är att den hindrar en persons utveckling och förmåga att klara krav och förväntningar i vardagen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär att hjärnan och nervsystemet tar in, bearbetar och förstår information och sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Men detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt utan kan också vara positivt.

En heterogen grupp

Elever med NPF är en heterogen grupp av personer som alla kan ha olika kognitiva förutsättningar och svårigheter. En person med NPF har ett varaktigt tillstånd som kan förändras över tid. Det innebär att symtomen kan ändras även om inte själva diagnosen försvinner.

Adhd

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosen innefattar svårigheter att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera sina impulser. Svårigheterna kan förekomma både var för sig och tillsammans. De påverkar möjligheten till lärande och aktiviteter på fritidshemmet, i skolan och i vardagen. Minst fem till sex procent av alla skolbarn uppskattas ha adhd. Symtomen yttrar sig på olika sätt hos olika personer och under olika tidsperioder i livet.

Autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig i socialt samspel och i social kommunikation. Den visar sig också i begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. 

Tidigare använde man sig av flera diagnoser inom autismområdet. Asperger syndrom, autism, atypisk autism och autismliknande tillstånd är nu samlade under den övergripande diagnosen autism. Minst en procent av befolkningen har autism.

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom visar sig som verbala och motoriska tics i varierande grad. Många barn har tics i kortare perioder utan att för den skull ha Tourettes syndrom. Ungefär en procent av världens befolkning har diagnosen. Av de personer som har Tourettes syndrom har också många av dem någon eller några andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd, tvångssyndrom eller autism.

Tourettes syndrom förekommer i alla åldrar. Debuten sker oftast i åldern 3–10 år och avtar ofta före 18 års ålder. Det betyder att de flesta med diagnosen är i skolåldern. Du hittar mer information om tics i NPF-relaterad problematik.

Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

I filmen Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF möter vi några forskare och pedagoger. De lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet för att ge dig som är personal inom skolväsendet kunskap om NPF och förståelse för elevers behov. 

Medverkande i filmen: Sven Bölte, Johanna Stålnacke, Christopher Gillberg, Gunilla Westman Andersson och Kenth Hedevåg. Speltid: 08:50

I filmen Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF möter vi några forskare och pedagoger. De lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet för att ge dig som är personal inom skolväsendet kunskap om NPF och förståelse för elevers behov. 

Medverkande i filmen: Sven Bölte, Johanna Stålnacke, Christopher Gillberg, Gunilla Westman Andersson och Kenth Hedevåg. Speltid: 08:50


Samvariation

Det är vanligt att en elev med NPF har flera symtom eller diagnoser. Det kallas samvariation eller överlappande svårigheter. Samvariation kan till exempel innebära att en elev har diagnosen adhd och inlärningssvårigheter, diagnoserna adhd och autism eller autism och språkstörning.

Samvariation innebär ofta att elevens svårigheter förstärks. En elev med adhd och inlärningssvårigheter kan exempelvis få svårare att lära sig nya saker, eftersom adhd påverkar uppmärksamhetsförmågan.

Svårigheterna varierar

Elever med NPF kan ha stora svårigheter inom vissa områden, samtidigt som de inte har svårigheter i andra. Därför är inte alltid kriterierna för diagnoserna helt uppfyllda. Svårigheterna kan dessutom bli mindre eller större under individens utveckling. Det betyder att ett barn kan få en diagnos vid en tidpunkt i livet, för att senare i utvecklingen behöva en ny bedömning om förmågorna ser annorlunda ut. Dessutom blir styrkorna och utmaningarna olika i varierande sammanhang, det vill säga utifrån hur omgivningen ser ut.

Det är viktigt att tänka på att NPF-diagnoser som exempelvis adhd eller autism beskriver generella svårigheter och utmaningar, inte enstaka individer.  

Tidiga tecken

Det är inte ovanligt att omgivningen tidigt har funderat över utvecklingen hos de elever som utreds för NPF. Det kan handla om motorik, aktivitetsnivå, uppmärksamhet, socialt samspel, humörsvängningar, störd sömn, kommunikation eller språk. Därför är det viktigt att ta elevers svårigheter på allvar, även om det inte går att ställa en diagnos. Personal på fritidshemmet behöver kunskap om elevernas kognitiva funktioner, till exempel om hur elever upplever och bearbetar information. Då kan de förstå sina elevers behov bättre och anpassa aktiviteter och miljön.


Tidig upptäckt, tidig insats

Det är viktigt att tidigt upptäcka och identifiera elevers behov, svårigheter och styrkor. Då kan man sätta in rätt stöd som hjälper eleverna på bästa sätt. Pedagogerna i förskolan är en viktig resurs. De kan observera barnen och ge stöd. Det är också viktigt med tidig upptäckt för att vårdnadshavare och övrig familj ska få möjlighet till rätt insatser. Olika diagnoser ger rätt till olika former av stöd och hjälp från samhället.  

Rätt stöd i tid

Det är också viktigt att upptäcka barns och elevers behov tidigt så att fritidshemmet får möjlighet att ge rätt stöd. Det gäller oavsett om eleven har en diagnos eller inte. 

Forskning visar exempelvis att barn med svaga exekutiva funktioner i förskoleåldern har svårare att klara av lågstadiet. Exekutiva funktioner är funktioner som bland annat hjälper oss att planera och organisera. Svårigheterna följer sedan ofta med under hela skolgången. Det understryker hur viktigt det är att identifiera de elever som har dessa svårigheter så tidigt som möjligt. Då kan man minska risken för att de inte klarar skolan senare.

Det är viktigt att lärare i fritidshem och övrig personal har kunskap om hur de ska stötta sina elever. Dels för att kunna göra lärmiljön tillgänglig och stötta elevernas utveckling, dels för att själva bli trygga i sin yrkesroll.

ESSENCE

Ett begrepp som förekommer när det gäller tidig upptäckt är ESSENCE. Begreppet står för Early Symptomatic Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett samlingsbegrepp för tidigt debuterande utvecklingsneurologiska problem. Innebörden av begreppet vill bland annat visa att det är vanligt att olika symtom samvarierar med varandra.

Med ESSENCE-begreppet vill man betona vikten av att olika symtom fångas upp och kartläggs tidigt under barnets utveckling, för att underlätta tidiga insatser i hemmet, förskolan, fritidshemmet och skolan.


Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatriska frågeställningar utreds av tvärprofessionella team. Psykolog och läkare ska alltid ingå. Även andra yrkesgrupper kan ingå, som exempelvis specialpedagog och logoped, beroende på den frågeställning som finns och hur utredningsarbetet är organiserat.

Utredningen består av en medicinsk utredning, samtal med vårdnadshavare, barnet eller ungdomen, fritidshemmet och skola samt observationer och testningar. Syftet är bland annat att ge en bild av elevens generella kognitiva nivå samt den sociala och emotionella utvecklingsnivån.

Personalen kan bidra med viktig information genom pedagogiska och sociala kartläggningar. Att göra pedagogiska kartläggningar inom den egna verksamheten ger dessutom viktig kunskap till hur man kan göra lärmiljön tillgänglig för elever. När verksamheten ska stötta elever är det viktigt att man först har kartlagt enskilda elevers styrkor, behov och svårigheter och att åtgärderna bygger på det kartläggningen visat.

En samlad bedömning

När utredningen är klar ska all information mynna ut i en samlad och gemensam bedömning. När resultatet är färdigt brukar en återlämning av utredningen ske till vårdnadshavare och elev, samt till fritidshem och skola om vårdnadshavarna samtycker till det.


Tillgänglighet

En likvärdig och tillgänglig utbildning är en demokratisk rättighet enligt Barnkonventionen. Det innebär att fritidshemmet och skolan ska vara tillgänglig för varje barn och elev.

Tillgänglighet på fritidshemmet beskriver hur väl en verksamhet, organisation, lokal eller plats fungerar för alla elever, oavsett funktionsnedsättning. Man kan säga att tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla ska kunna delta i och ta till sig den fritidshemsverksamhet och utbildning de faktiskt har rätt till.

Stöd i arbetet

Förskolan, fritidshemmet eller skolan behöver se över, analysera och anpassa lärmiljön regelbundet. SPSM har ett material som ger stöd för detta arbete: ”Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning” (revideras under 2023).

Materialet är tänkt att användas som stöd och hjälp i verksamhetens analys- och förbättringsarbete. Det utgår från fyra områden som samspelar med varandra. Det handlar om förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljön.

Det kan användas på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Läs mer om tillgänglig utbildning på vår webbplats


Delaktighet

Delaktighet handlar om att en person aktivt ska kunna medverka i och vara en del av samhället. I fritidshemmet innebär det att elever i så hög utsträckning som möjligt ska kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. 

Delaktighet innebär också att lärmiljön och material ska vara tillgängliga för varje elev. För att det ska bli så behöver man se eleven i sitt sammanhang. Man måste alltså fokusera på vad som behöver anpassas och tillgängliggöras i lärmiljön för att kunna stötta den enskilda eleven.

Delaktighet, ett arbetssätt i skolan

SPSM har utvecklat en modell för delaktighet. Den ska kunna fungera som stöd i verksamheters arbete med att öka elevernas delaktighet i skolan. Arbetet är viktigt för alla elever, men kanske viktigast för elever med funktionsnedsättning. 

Modellen är ett sätt att upptäcka delaktighet och bristande delaktighet. Den ger också en förståelse för hur olika aspekter av delaktighet hänger ihop. Och den visar hur avgörande omgivningen är för elevers möjligheter att vara delaktiga. 

Modellen visar viktiga områden man behöver arbeta med för att utveckla en inkluderande lärmiljö.

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna kan användas enskilt eller i grupp och formuleras om så att de passar olika yrkesgrupper. 

Lärare i fritidshem och speciallärare

NPF: 

 • Vilka rutiner har ni för att upptäcka elevernas behov?
 • Vilka rutiner har arbetslaget för att dela relevant information om behov och pedagogiska strategier?

Delaktighet: 

 • Hur främjar ni delaktighet för alla elever?
 • Hur tar ni tillvara elevernas röst i er verksamheten?
 • Hur kan innehållet i det här materialet tas tillvara i din planering och utformning av verksamheten på fritidshemmet?

Specialpedagog

NPF: 

 • Vilken organisation har ni på fritidshemmet för att upptäcka elevernas behov?
 • Vilka förutsättningar har ni för att delge relevant information om pedagogiska strategier till arbetslag och elevhälsan?

Delaktighet:

 • Hur kan du främja arbetet med elevers delaktighet?
 • Hur tar du tillvara elevernas röst?
 • Hur tar du tillvara innehållet i det här materialet, i din roll som specialpedagog?

Resursperson

NPF och delaktighet:

 • På vilket sätt får du vägledning och stöd för att möta elever med NPF?
 • Hur kan du göra elevens röst och åsikt om fritidshemmet hörd?

Referensdokument

I referensdokumentet hittar du samma text som ligger på webbsidorna i NPF i fritidshem men med referenser.

NPF i fritidshem (PDF-dokument, 344 kB).

Publicerat tisdag 5 mars 2024