Moment 2 – Struktur, strategi och innehåll i förskolan

Här får du information om vikten av att strukturera miljön, undervisningen och aktiviteterna i förskolan. Det handlar bland annat om hur ni i arbetslaget kan förtydliga och strukturera innehållet i undervisningen och aktiviteterna.

Inledning

Du och ditt arbetslag kan använda tydliggörande pedagogik för att förtydliga olika delar av förskoledagen. En förutsättning för att lyckas är att stödet anpassas till barnets olika förmågor och utmaningar och att det verkligen är hjälpsamt.

Att tydliggöra strukturer

Exekutiva funktioner

Många barn med NPF har svaga eller outvecklade exekutiva funktioner. De exekutiva funktionerna är ett samlingsord för processer i hjärnan som bland annat är betydelsefulla för att man kan fungera målinriktat, planera och minnas instruktioner i flera steg.

Strukturstöd

I förskolan kan svagare exekutiva funktioner leda till utmaningar, eftersom det händer många saker i många olika miljöer under en dag. För barn med NPF är det extra viktigt att förskoledagen innehåller rutiner, förutsägbarhet och tydlighet. Därför är det bra om barnen har tillgång till olika former av strukturstöd.

Scheman och planering är ett slags strukturstöd. Det kan utformas som en bild eller med hjälp av konkreta föremål. Dagsscheman visar de aktiviteter som sker under förskoledagen. Ett schema över en enskild aktivitet kan visa vad som ska hända. Momentscheman är en planering över en instruktion och förtydligar i vilken ordning som barnen ska göra de olika uppgifterna. Det är viktigt att inte ha för långa sekvenser i ett schema. När schemat introduceras är det bra om du börjar med en bild. Då hinner barnet förstå vad bilden betyder. Därefter kan du successivt utöka bildsekvensen i barnets takt.

Bilder i en lodrät rad som symboliserar frukost, samling, ute, lunch, vila, måla och mellanmål.

Bilden visar ett exempel på hur man kan planera och visualisera en dag med hjälp av bilder. Bilderna på de olika aktiviteterna vänds bort allt eftersom de är genomförda.

Övergångar

Barn kan ha svårt att hantera alla de övergångar som sker under dagen i förskolan. Det kan handla om övergångarna från den ena aktiviteten till den andra, eller mellan olika moment under en aktivitet. Det kan också handla om fysiska övergångar som byte av rum eller att förflytta sig från en inneaktivitet till utevistelse. Genom att arbeta systematiskt med visuella scheman som visar övergångar kan man minska oro och svåra situationer.

Förutsägbarhet

Ett annat sätt att ge strukturstöd är att ge barnen svar på de nio frågorna som nämnts tidigare, antingen i början av förskoledagen eller inför varje ny aktivitet i förskolan. Ibland behöver vissa barn både och. Informationen kan ges i form av bilder eller konkreta föremål. Det kan öka möjligheten så att barnen lyckas, samtidigt som det skapar trygghet och förutsägbarhet.

Konkretisera tid

Ett ytterligare sätt att ge strukturstöd är att konkretisera tid visuellt. För barn i förskoleåldern är förmågan att uppskatta tid inte fullt utvecklad. Tid är dessutom ett abstrakt begrepp som kan vara svårt att förstå, speciellt för barn med NPF. För att underlätta för barn som behöver det mest kan du arbeta med att tydliggöra tiden för alla i gruppen.

Det finns olika sätt att visualisera tid. Ett sätt är att visa aktivitetens början och slut. En del barn behöver använda ett timglas så att de själva kan se hur tiden går. Timstock är ett annat visuellt verktyg. Det visar hur tiden räknas ner med hjälp av lysdioder. Det är viktigt att det visuella stödet individualiseras och utformas efter barnens behov.

Det går till exempel att konkretisera tid med hjälp av ett timglas.


Att tydliggöra strategier

Det kan vara en stor utmaning för barn att hålla många saker i minnet samtidigt. De behöver överblick och de behöver förstå i vilken ordning uppgifterna ska utföras för att ett visst mål ska nås. Barn i behov av stöd med just detta behöver hjälp med att överblicka och strukturera sina aktiviteter. Därför är det viktigt att det finns olika former av strategistöd i aktiviteter och i lärmiljön.

Strategistöd

Strategistöd är det stöd som används för att förtydliga hur barnen kan arbeta i en aktivitet. Även om ni i arbetslaget ger muntliga instruktioner som är bra och tydliga räcker det inte alltid. Barnen måste kunna ta till sig instruktionerna, minnas dem och följa dem. Därför är det bra att komplettera den muntliga informationen med bilder eller annat visuellt stöd.

Alla barn behöver få möjlighet att förstå de aktiviteter de förväntas delta i. Därför blir det extra viktigt att ni i arbetslaget reflekterar över hur ni ger instruktioner till barnen. Kan ni variera dem eller ge instruktionerna på flera sätt? Det är också viktigt att reflektera över hur ni säkerställer att alla har förstått vad aktiviteten innebär.

Två barn som sitter och målar med vattenfärg. På väggen bakom den finns bilder på pensel, papper, vattenbehållare och vattenfärg.

Bilden visar ett exempel på hur det går att använda bildstöd för att barnen ska kunna arbeta självständigt.


Att tydliggöra innehåll

Innehållsstöd

Innehållsstöd handlar om olika sätt att förtydliga det barnen förväntas lära sig i undervisningen och aktiviteter. Det är ofta mycket information som barnen ska ta in och lära sig i förskolan. Därför behöver arbetslaget tänka kring hur ni kan göra innehållet mer tillgängligt och begripligt. 

Redan vid planeringen av ett arbetsområde behöver ni i arbetslaget kartlägga barnens olika behov och styrkor.

Välj därefter lärmaterial och utforma uppgifter och aktiviteter. I varje arbetsområde och i bedömningsprocessen behövs olika tillfällen och sätt för barnen att visa sin kunskap.

Lärmaterial som är överskådligt är ofta bra att använda. Även om materialet är digitalt behöver du tänka på hur det presenteras. Ibland är det bra att konkretisera innehållet med exempelvis bildstöd.

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna kan användas enskilt eller i grupp och formuleras om så att de passar olika yrkesgrupper.

Arbetslag

  • Hur tydliggör ni aktiviteterna på förskolan?
  • Kan ni identifiera några utvecklingsområden kopplat till det?
  • Fundera över hur ni använder er av strukturstöd i aktiviteterna i förskolan.
  • På vilket sätt kan ni utveckla ert arbete med strukturstöd? 

Specialpedagog

  • Hur kan du främja arbetslagets arbete med att tydliggöra aktiviteterna på förskolan?
  • Kan du identifiera några utvecklingsområden kopplat till det?

Resursperson

  • Ser du behov av förbättringar i tydliggörandet av undervisning och aktiviteter? Vilka?
  • Finns det något eller några sammanhang där du kan lyfta dina förslag på förbättringar till dina kollegor i arbetslaget?

Referensdokument

I referensdokumentet hittar du samma text som ligger på webbsidorna i Tydliggörande pedagogik i förskolan men med referenser.

Tydliggörande pedagogik i förskolan (PDF-dokument, 245 kB)

Publicerat fredag 12 maj 2023