Barn som hjular på gräsmatta med höstlov

Del 2 - Adhd i grundskolan

Med innehållet i det här materialet vill vi ge dig förutsättningar för att kunna möta elever med adhd och elever i behov av liknande stöd. Här får du övergripande information om vad adhd är och vilka pedagogiska konsekvenser funktionsnedsättningen kan medföra.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i grundskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i grundskolan.

Om innehållet

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och andra styrdokument. Elever som har svårt att nå målen ska ges det stöd de behöver. 

I ditt arbete i skolan möter du troligtvis elever som har en eller flera diagnoser. Du möter också elever som behöver stöd, men som inte får en diagnos. Skolans uppdrag är att möta varje elev och ge stöd för den enskilda individens behov. Det finns alltså inte något krav på en ställd diagnos för att erbjuda det stöd eleven behöver.

Materialet syftar till att ge dig en övergripande kunskap om adhd och dess pedagogiska konsekvenser. I mötet med eleven är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens förhållningssätt. Den kunskapen kan sedan hjälpa dig i din planering av undervisningen. 

Det är viktigt att tidigt identifiera och ta vara på elevernas styrkor. Med rätt stöd och i rätt sammanhang kan elever med adhd vara drivna, kreativa och påhittiga. Därför är den pedagogiska kartläggningen så central i arbetet med att hitta elevernas styrkor och deras behov av anpassningar i lärmiljön.

Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Med kunskap om adhd blir det lättare att planera och forma en tillgänglig undervisning.

Innehåll

Lärsekvensen omfattar två övergripande kapitel:

  • Moment 1 – Adhd 
  • Moment 2 – Flickor och adhd
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med 30 min för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev som hjular, fotograf Gradyreese
  • Stressreducerande hjälpmedel, fotograf Liubomyr Vorona 

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Publicerat måndag 20 november 2023