Del 1 - NPF i fritidshem

Med kunskap om NPF ökar möjligheterna att forma en tillgänglig undervisning. Här får du övergripande information om vad NPF är och de pedagogiska konsekvenser NPF kan medföra.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i fritidshem. 

Förkunskap

Till den här delen behöver du ingen specifik förkunskap. Den ger grundläggande kunskaper om NPF med inriktning fritidshem. 

I läroplanen och skollagen benämns barn i fritidshemmet som elever. Vi har därför valt att använda begreppet elever i innehållet.

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund, de övergripande mål och de riktlinjer i läroplanen som handlar om fritidshemsverksamheten. I fritidshemmet behöver begreppet undervisning tolkas mer brett, eftersom omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

I läroplanen kan man läsa att undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.  

Om innehållet

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Elever som har svårt att nå målen ska ges det stöd de behöver. 

I ditt arbete på fritidshem möter du troligtvis elever som har en eller flera diagnoser. Du möter också elever som behöver stöd men som inte får en diagnos. Fritidshemmets uppdrag är att möta varje elev och ge stöd efter den enskilda individens behov. Det finns alltså inte något krav på en ställd diagnos för att erbjuda det stöd eleven behöver. Så när du läser formuleringen barn med NPF så inkluderar det även de barn som behöver stöd, oavsett om de har fått en diagnos eller inte. 

Här får du en övergripande och generell kunskap kring vad NPF är och de pedagogiska konsekvenser NPF kan medföra. Men i mötet med eleven är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till miljön och omgivningens förhållningssätt. Den kunskapen kan sedan hjälpa dig i din planering av undervisningen. Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om NPF kan öka möjligheterna att forma en tillgänglig verksamhet på fritidshemmet. 

Materialets huvudfokus ligger på adhd och autism men kommer också kort att beröra Tourettes syndrom.  

Innehåll

 • Moment 1 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
 • Moment 2 – Kognition
 • Reflektionsfrågor
 • Referenser

Tidsåtgång

Räkna med cirka 40 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

 • Elever i rutschkana, fotograf Martinedoucet
 • Närbild på ögon, fotograf ArtMarie
 • Vuxen och barn som håller hand, fotograf Damircudic 
 • Elev som klipper i papper, fotograf vgajic
Publicerat måndag 20 november 2023