Planeringsstöd

Förslag på tillvägagångssätt Studiepaket NPF

Här hittar du förslag på två olika tillvägagångssätt när du arbetar med Studiepaket NPF.

Det ena upplägget är utformat för enskilda studier och innebär en enklare genomgång som tar 1,5–2 timmar inklusive reflektionstid, beroende på vilken skolform du arbetar med.

Det andra upplägget är en grundligare genomgång som bygger på kollegialt lärande under ett visst antal träffar. Det finns en studieplan per skolform som tar 8-12 timmar att gå igenom, beroende på vilken skolform man arbetar i. Varje studieplan innehåller förslag på uppgift att genomföra i den egna praktiken.

Upplägg för enskilda studier

Det här upplägget bygger på att du tar del av sammanfattningen i den skolform som är aktuell för dig och arbetar med reflektionsfrågorna här nedanför. Räkna med minst en timmes reflektionstid.

Ungefärlig tid för respektive skolform inklusive reflektionstid:

 • Sammanfattning Förskola (1,5 timmar).
 • Sammanfattning Grundskola (2 timmar).
 • Sammanfattning Fritidshem (2 timmar).

Reflektionsfrågor enskilda studier

Fundera på följande frågor efter att du har tagit del av materialet. Diskutera gärna med en kollega. 

 • Vad gör du som fungerar bra idag? 
 • Hur kan du ta med de nya kunskaperna från detta material in i ditt fortsatta arbete?
 • Tänk utifrån din roll. Vilka är de tre viktigaste sakerna som du vill och kan förändra inom de närmsta veckorna?
 • Vad vill du förändra på längre sikt?
 • Försök att formulera en plan som tydligt visar hur du tänker dig att förändringen skulle kunna gå till och vem eller vilka som blir berörda och vem som har ansvar för området. Är det du själv, arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan?
 • Hur har arbetet med studiepaketet fungerat för dig? Vad är nästa steg i ditt fortsatta lärande? 
 • Dela gärna med dig av de förbättringsområden du har identifierat till dina kollegor och till er rektor.

Om du vill ha mer fördjupning rekommenderar vi att du tar del av skolformens material i dess helhet. Där finns reflektionsfrågor som är utformade för varje specifikt område och referensdokument som kan vägleda dig om du vill söka mer kunskap.

Lycka till!

Upplägg för kollegialt lärande

Det här upplägget bygger på att du och dina kollegor tillsammans arbetar utifrån en studieplan. Det finns en studieplan per skolform.  

När planeringen nedan är genomförd kan ni påbörja er gemensamma kompetensutveckling.

Lycka till!  

Planering

1. Kursledare

Rektorn utser en person till kursledare. Den personen ska i god tid förankra med rektor hur och när arbetet med studiepaketets innehåll ska genomföra.

Kursledarens uppgift är att planera ett upplägg som fungerar utifrån er verksamhet och att informera deltagarna om datum och tider för enskilda studier och träffar i grupp.

I rollen som kursledare ingår det att bekanta sig med materialet och gå igenom texter, filmer, illustrationer och reflektionsfrågor i förväg. Kursledaren lägger därefter upp en planering.

I studieplanerna finns det förslag på upplägg och vilka reflektionsfrågor som ska behandlas på träffarna. Kursledaren kan välja andra reflektionsfrågor beroende på verksamhetens behov. 

2. Träffar

Alla deltagare ska ha tagit del av text och film på egen hand inför varje träff. Tiden som ni har tillsammans är tänkt att användas till ert kollegiala lärande där ni diskuterar och utvecklar er egen verksamhet utifrån de nya kunskaperna och reflektionsfrågorna.

3. Samtalsledare

Utse en samtalsledare per träff. Samtalsledaren har till uppgift att fördela mötestiden så att ni hinner med de utvalda reflektionsfrågorna och de övriga uppgifterna samt se till att alla får talutrymme.

4. Avslutningsträff

Avsluta med en träff där ni gör en gemensam återblick på ert lärande och tillsammans väljer ut fokusområden för fortsatt utveckling. 

Studieplaner kollegialt lärande

Här ligger studieplanerna för respektive skolform i Studiepaket NPF.

Här är studieplanen för förskolan. Den tar cirka 8 timmar att genomföra per person och det ingår tre gemensamma träffar.

1. Ta del av texter och filmer om NPF, Adhd och Autism och reflektera (1,5 timme)

 • Gå igenom de tre delarna NPF i förskolan, Adhd i förskolan och Autism i förskolan. Målet är att du ska få en grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Läs reflektionsfrågorna i alla delarna. Skriv tre stödord per fråga om hur du tänker.

2. Första träffen (1,5 timme)

 • Besvara vad ni främst tar med er från de första tre delarna?
 • Hur kan ni ta med de nya kunskaperna in i ert fortsatta arbete?
 • Fundera därefter tillsammans på reflektionsfrågorna i Moment 1 - NPF och Moment 2 - Kognition i delen NPF i förskolan.

3. Ta del av text och film om tydliggörande pedagogik och reflektera (1,5 timme)

4. Andra träffen (1,5 timme)

 • Börja med att besvara frågan: Vad gör ni som är bra idag när det gäller tydliggörande pedagogik?
 • Därefter arbetar ni med reflektionsfrågorna i Moment 3 – Visuellt stöd i förskolan och identifierar tillsammans ett utvecklingsområde där ni ser behov av ändrade rutiner eller tillvägagångssätt. 
 • Beskriv tillvägagångssätt och den gemensamma målbilden så tydligt som möjligt och prova sedan att implementera det i er verksamhet till nästa träff. 

5. Genomför praktisk uppgift

 • Genomför uppgiften i praktiken. 
 • Försök att arbeta så snarlikt varandra som möjligt och enligt den överenskommelse ni har gjort för att underlättar för barnen att kunna förutsäga vad som ska hända. 
 • Samtala med varandra innan ni gör eventuella justeringar. 
 • Gör minnesanteckningar.

6. Avslutningsträff (2 timmar)

På den sista träffen följer ni upp hur det har gått med uppgiften i praktiken. Sammanfatta vad ni tar med er från uppgiften och vad ni ska arbeta vidare med inom det utvecklingsområdet.

Fundera på hur ni ska jobba vidare med kompetensutveckling inom NPF:

 • Börja med att skriva ner de framgångsfaktorer ni har i er verksamhet idag.
 • Identifiera vilka förbättringsområden ni ser i er verksamhet och vilka förutsättningar som behövs för att förbättra dessa områden.
 • Välj ut två områden som ni ser att ni kan förändra i er verksamhet inom de närmsta veckorna.
 • Skapa sedan en handlingsplan med de övriga förbättringsområden ni har identifierat. Försök att formulera en plan som tydligt visar hur ni tänker er att förändringen skulle kunna gå till, vem eller vilka som blir berörda och vem som har ansvar för området. Är det ni i arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan?
 • Hur har arbetet med studiepaketet fungerat för er? Vad är nästa steg i ert fortsatta lärande?
 • Lämna över era framgångsfaktorer, handlingsplanen och eventuella önskemål på vidare kompetensutveckling till rektorn. 

Här är studieplanen för grundskolan. Den tar cirka tolv timmar att genomföra per person och det ingår fyra gemensamma träffar. 

1. Ta del av text och film om NPF, Adhd och Autism och reflektera (2 timmar)

 • Gå igenom de tre delarna NPF i grundskolan, Adhd i grundskolan och Autism i grundskolan. Målet är att du ska få en grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Läs reflektionsfrågorna i alla delarna. Skriv tre stödord per fråga om hur du tänker.

2. Första träffen (1,5 timme)

 • Besvara vad ni främst tar med er från de första tre delarna?
 • Hur kan ni ta med de nya kunskaperna in i ert fortsatta arbete?
 • Fundera därefter tillsammans på reflektionsfrågorna i Moment 1 – NPF och Moment 2 – Kognition i delen NPF i grundskolan.

3. Ta del av text och film om tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer samt reflektera (2,5 timmar)

4. Andra träffen (1,5 timme)

 • Börja med att besvara frågan: Vad gör ni som är bra idag när det gäller tydliggörande pedagogik?
 • Därefter arbetar ni med reflektionsfrågorna i Moment 3 – Visuellt stöd i grundskolan och identifierar tillsammans ett utvecklingsområde där ni ser behov av ändrade rutiner eller tillvägagångssätt. 
 • Beskriv tillvägagångssätt och den gemensamma målbilden så tydligt som möjligt och prova sedan att implementera det i er verksamhet till nästa träff.

5. Genomför praktisk uppgift

 • Genomför den beslutade uppgiften i praktiken.
 • Försök att arbeta så snarlikt varandra som möjligt och enligt den överenskommelse ni har gjort för att underlättar för barnen att kunna förutsäga vad som ska hända.
 • Samtala med varandra innan ni gör eventuella justeringar.
 • Gör minnesanteckningar.  

6. Tredje träffen (1,5 timme)

 • På den tredje träffen följer ni upp hur det har gått med uppgiften i praktiken. Sammanfatta vad ni tar med er från uppgiften och vad ni ska arbeta vidare med inom det utvecklingsområdet.
 • Fundera nu på vilka framgångsfaktorer ni har i er verksamhet idag.
 • Identifiera sedan de förbättringsområden ni ser i er verksamhet och vilka förutsättningar som behövs för att förbättra dessa områden.
 • Påbörja nu en handlingsplan över förbättringsområdena. Försök att tydligt visa hur ni tänker er att förändringen skulle kunna gå till, vem eller vilka som blir berörda och vem som har ansvar för området. Är det ni i arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan?

7. Ta del av text och film om NPF-relaterad problematik och utagerande beteende och reflektera (1,5 timme)

8. Avslutningsträff (2 timmar)

 • Arbeta med reflektionsfrågorna i Moment 2 – Förebyggande och åtgärdande och försök tillsammans identifiera ett utvecklingsområde där ni ser behov av ändrade rutiner eller tillvägagångssätt. Fyll i detta i den påbörjade handlingsplanen.
 • Välj ut två områden som ni ser att ni kan förändra i er verksamhet inom de närmsta veckorna. 
 • Fortsätt att fylla på handlingsplanen med sådant ni vill förändra på längre sikt.
 • Fundera på hur arbetet med studiepaketet har fungerat för er? Vad är nästa steg i ert fortsatta lärande?
 • Lämna över era framgångsfaktorer, handlingsplanen och eventuella önskemål på vidare kompetensutveckling till rektorn. 

Här är studieplanen för fritidshem. Den tar cirka elva timmar att genomföra per person och det ingår fyra gemensamma träffar.

1. Ta del av text och film om NPF, Adhd och Autism och reflektera (2 timmar)

 • Gå igenom de tre delarna NPF i fritidshem, Adhd i fritidshem och Autism i fritidshem. Målet är att du ska få en grundläggande kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Läs reflektionsfrågorna i alla delarna. Skriv tre stödord per fråga om hur du tänker.

2. Första träffen (1,5 timme)

 • Besvara vad ni främst tar med er från de första tre delarna?
 • Hur kan ni ta med de nya kunskaperna in i ert fortsatta arbete?
 • Fundera därefter tillsammans på reflektionsfrågorna i Moment 1 – NPF och Moment 2 – Kognition i delen NPF i fritidshem.

3. Ta del av text och film om tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer samt reflektera (1,5 timmar)

4. Andra träffen (1,5 timme)

 • Börja med att besvara frågan: Vad gör ni som är bra idag när det gäller tydliggörande pedagogik?
 • Därefter arbetar ni med reflektionsfrågorna i Moment 3 – Visuellt stöd i fritidshem och identifierar tillsammans ett utvecklingsområde där ni ser behov av ändrade rutiner eller tillvägagångssätt. 
 • Beskriv tillvägagångssätt och den gemensamma målbilden så tydligt som möjligt och prova sedan att implementera det i er verksamhet innan nästa träff.

5. Genomför praktisk uppgift 

 • Genomför den beslutade uppgiften i praktiken. 
 • Försök att arbeta så snarlikt varandra som möjligt och enligt den överenskommelse ni har gjort för att underlättar för barnen att kunna förutsäga vad som ska hända. 
 • Samtala med varandra innan ni gör eventuella justeringar. 
 • Gör minnesanteckningar.

6. Tredje träffen (1,5 timme)

 • På den tredje träffen följer ni upp hur det har gått med uppgiften i praktiken. Sammanfatta vad ni tar med er från uppgiften och vad ni ska arbeta vidare med inom det utvecklingsområdet.
 • Fundera nu på vilka framgångsfaktorer ni har i er verksamhet idag.
 • Identifiera sedan de förbättringsområden ni ser i er verksamhet och vilka förutsättningar som behövs för att förbättra dessa områden.
 • Påbörja nu en handlingsplan över förbättringsområdena. Försök att tydligt visa hur ni tänker er att förändringen skulle kunna gå till, vem eller vilka som blir berörda och vem som har ansvar för området. Är det ni i arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan?

7. Ta del av text och film om NPF-relaterad problematik och utagerande beteende och reflektera (1,5 timme)

8. Avslutningsträff (2 timmar)

 • Arbeta med reflektionsfrågorna i Moment 2 – Förebyggande och åtgärdande och försök tillsammans identifiera ett utvecklingsområde där ni ser behov av ändrade rutiner eller tillvägagångssätt. Fyll i detta i er påbörjade handlingsplan.
 • Fortsätt att fylla på handlingsplanen med sådant ni vill förändra på längre sikt.
 • Fundera på hur arbetet med studiepaketet har fungerat för er? Vad är nästa steg i ert fortsatta lärande?
 • Lämna över era framgångsfaktorer, handlingsplanen och eventuella önskemål på vidare kompetensutveckling till rektorn.

Publicerat 2024-01-15