Del 3 - Autism i fritidshem

I mötet med eleven är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar. Här får du övergripande information om autism och dess pedagogiska konsekvenser som kan vara till hjälp vid planeringen av aktiviteter och undervisning.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i fritidshem. 

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i fritidshem.

Om innehållet

Texten beskriver bland annat de behov och svårigheter som funktionsnedsättningen autism kan medföra. Svårigheterna påverkas av varje enskild elevs förutsättningar i lärmiljön, av omgivningens bemötande och förhållningssätt. 

I läroplanen och skollagen benämns barn i fritidshemmet som elever. Vi har därför valt att använda begreppet elever i innehållet.

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund, de övergripande mål och de riktlinjer i läroplanen som handlar om fritidshemsverksamheten. I fritidshemmet behöver begreppet undervisning tolkas mer brett eftersom omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I läroplanen kan man läsa att undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Skolan och fritidshemmet ska ge alla elever förutsättningar och möjligheter att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Enligt skollagen och andra styrdokument finns det inte något krav på att ha en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Skolan och fritidshemmet ska alltid ge det stöd eleven behöver, oavsett om det finns en diagnos eller inte.

Det är viktigt att identifiera och ta vara på styrkorna hos elever med autism. I rätt sammanhang kan de vara kreativa, påhittiga, uppmärksamma på detaljer, extra kompetenta inom ett visst område och ha en unik blick på världen. Därför är den pedagogiska kartläggningen central i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om autism kan öka lärarnas möjligheter att utforma en tillgänglig undervisning. 

Innehåll

 • Moment 1 – Autism
 • Moment 2 – Flickor och autism 
 • Reflektionsfrågor
 • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med en kvart för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

 • Elev som hoppar hage, fotograf Violetastock
 • Elev som klipper i papper, fotograf StockPlanets
 • Elev med drönare, fotograf Poike
Publicerat måndag 20 november 2023