Del 5 - Tillgängliga lärmiljöer i grundskolan

I det här materialet finns goda exempel kopplade till tillgänglig lärmiljö och undervisning. Du får även ta del av erfarenheter och framgångsfaktorer från bland annat lärare, specialpedagog och rektor.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i grundskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF och tydliggörande pedagogik. Därför rekommenderar vi att du först går igenom NPF i grundskolan och Tydliggörande pedagogik i grundskolan.

Om innehållet

Många av de förfrågningar om specialpedagogiskt stöd som kommer in till SPSM är kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Ofta handlar frågorna om tillgänglig lärmiljö och undervisning. 

Huvudmän, rektorer, lärare och övrig personal i skolan har styrdokument att förhålla sig till. Elever som har svårt att uppfylla betygskriterierna till följd av en funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver. Det står tydligt i skollagen. Stödet ska syfta till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.     

Skolors sätt att arbeta med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd varierar. De organiserar, genomför och utvärderar både undervisningen och stöd till elever på olika sätt. 

Det är upp till varje rektor att organisera och leda skolans arbete med de förutsättningar som finns. För vissa elever kan till synes små förändringar i lärmiljön betyda mycket för måluppfyllelsen, den personliga utvecklingen och hälsan. 

De exempel och beskrivningar som tas upp i det här materialet ger inte en fullständig bild av hur arbetet bör genomföras. Däremot ges goda exempel utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Du får även ta del av goda erfarenheter fångade i dialoger med bland annat lärare, specialpedagog och rektor. 

Innehåll

  • Moment 1 – Skolans uppdrag
  • Moment 2 – Lärmiljöer
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång 

Räkna med en timme för inläsning. Reflektionstid tillkommer. 

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto:

  • Agnes Film: Sittboll, klassrum
  • GettyImages: Elev med huvudet i handen, fotograf lvdesign77

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Publicerat måndag 20 november 2023