Moment 2 – Flickor och adhd i fritidshem

Här får du läsa om flickor och adhd. Du får bland annat information om hur adhd kan yttra sig hos flickor och varför flickor ofta diagnostiseras senare än pojkar. Du får också läsa om vikten av ett gott samarbetet mellan hem, fritidshem och skola. 

Flickor och adhd

Tidigare har adhd beskrivits som en problematik som främst pojkar har. Idag vet vi att både pojkar och flickor kan ha adhd. Vi vet också att de grundläggande svårigheterna egentligen inte skiljer sig särskilt mycket åt, även om symtom och beteenden kan vara olika.

Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen adhd under barndomen. Flickor får ofta sin diagnos senare i livet, ofta i tonåren, medan pojkar ofta blir utredda redan i åldern 5–9 år. För att flickor ska få rätt stöd behöver personalen ha kunskap om flickor och adhd.  

Skillnader mellan pojkar och flickor

Det är viktigt att komma ihåg, att även om vi kan se likheter i pojkars och flickors olika beteenden vid adhd finns det individuella variationer. Överlag kan vi dock urskilja ganska tydliga skillnader i pojkars och flickors beteenden. Flickor har ofta adhd med endast koncentrationsproblem, medan pojkar ofta har en kombination av koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet. 

Flickors rastlöshet och brist på impulskontroll visar sig sällan på samma sätt som hos pojkar. Det gör att varken vårdnadshavare eller personal uppmärksammar flickors svårigheter. Även om flickor som grupp är mindre utagerande under skoltid, visar pojkar och flickor upp ett ganska likt beteende hemma. Det har visat sig att flickor många gånger klarar av att hålla ihop sig i skolan för att sedan få utbrott och braka ihop när de kommer hem.

Orsaker till sen diagnos för flickor

En orsak till att flickor får sin diagnos senare i livet kan alltså vara att flickor uppvisar olika beteenden hemma och i skolan. I diagnoskriterierna för adhd står det nämligen att de funktionsnedsättande symptomen ska förekomma i två olika miljöer, exempelvis i skolan och i hemmet. Detta kan vara en bidragande orsak till att diagnosticeringen både försvåras och försenas.

En annan orsak till att flickor får sin diagnos senare är att de ofta visar andra typer av symptom. De får oftare ångest och depression, men också magont och huvudvärk. Ibland kan det vara svårt för omgivningen att förstå att adhd kan vara den underliggande orsaken.

Flickor med adhd i skol- och fritidshemsmiljön

I skolan och på fritidshemmet uppmärksammas flickor med adhd betydligt mer sällan än pojkar. Många flickor med adhd underpresterar i skolan och kan uppfattas som om de har större svårigheter med förståelsen än vad de faktiskt har. Många flickor med adhd får låga betyg trots att de har en normal till god begåvning.

Flickors hyperaktivitet visar sig också ofta på andra sätt än pojkars. De sitter ofta kvar på sin plats, men rör sig istället mycket där de sitter. De kanske pillar på saker, vickar på stolen och pratar mycket. Många tonårsflickor med adhd har högre frånvaro än pojkar, ofta i de ämnen de har svårigheter i. De kommer också oftare för sent. Flickornas svårigheter med planering och organisering blir tydligare i de högre årskurserna i skolan då kraven på självständighet ökar. Flickor försöker i högre grad än pojkar att dölja sina svårigheter.

Samverkan med vårdnadshavare

Flickor uppvisar ofta olika beteenden på fritidshemmet, i skolan och hemma. Det kan fungera bra under dagen men bli väldigt jobbigt när eleven kommit hem. Detta gör att vårdnadshavare upplever att det är svårt att få skolan och fritidshemmet att förstå problematiken. Många har sökt hjälp för sitt barns sömnsvårigheter, problem med maten, sociala problem eller koncentrationssvårigheter. Men ofta fått förklaringen att problemen beror på annat, exempelvis ångest, depression eller relationerna i familjen. Skolan och fritidshemmet behöver ha en tillitsfull dialog med vårdnadshavarna för att förstå hur det fungerar hemma och för att kunna ta vårdnadshavarnas oro på allvar.

Flickor och NPF

I filmen ”Flickor och NPF” möter vi några forskare och pedagoger som lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet på flickor med NPF.  

Medverkande i filmen: Gunilla Westman-Andersson, Sven Bölte, Christopher Gillberg och Johanna Stålnacke. Speltid 07:45.

I filmen ”Flickor och NPF” möter vi några forskare och pedagoger som lyfter det kliniska och det pedagogiska perspektivet på flickor med NPF.  

Medverkande i filmen: Gunilla Westman-Andersson, Sven Bölte, Christopher Gillberg och Johanna Stålnacke. Speltid 07:45.

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna kan användas enskilt eller i grupp och formuleras om så att de passar olika yrkesgrupper.

Lärare i fritidshem och speciallärare

  • Vilka metoder och rutiner använder ni i arbetslaget för att identifiera flickors behov?
  • Hur vet ni att de metoder och rutiner ni i arbetslaget använder hjälper er att upptäcka behoven? 

Specialpedagog

  • Hur kan du stötta lärare att hitta metoder och rutiner för att upptäcka flickors behov?
  • Hur samverkar ni i elevhälsan med vårdnadshavare kring flickor och adhd?

Resursperson

  • Vilka förutsättningar och rutiner finns för att underlätta samarbetet mellan dig, lärare i fritidshem och elevhälsan? Vad behöver utvecklas?

Referensdokument

I referensdokumentet hittar du samma text som ligger på webbsidorna i Adhd i fritidshem men med referenser.

Adhd i fritidshem (PDF-dokument, 325 kB)

Publicerat fredag 24 mars 2023