Om oss

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med övriga skolmyndigheter fått i uppdrag att genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Här hittar du information om de olika insatserna. Sidan uppdateras kontinuerligt när ny information finns.

Huvudmän bjuds in till kvalitetsdialoger

En del i uppdraget innebär att SPSM och Skolverket gemensamt erbjuder huvudmän inom skolväsendet återkommande kvalitetsdialoger. Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialoger.

Schematisk bild för Nationellt kvalitetssystem för ökad kvalitet och likvärdighet

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolverket ska i uppdraget, i dialog med bland annat SPSM, utveckla ett nationellt kvalitetssystem. Systemet ska kunna användas av huvudmännen dels för uppföljning, dels i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Inför kvalitetsdialogerna kommer analysunderlag att tas fram för respektive huvudman, med uppgifter om huvudmannens resultat i förhållande till delmål och indikatorer inom kvalitetssystemet. 

Delredovisning den 29 april 2022 

I april 2022 redovisade Skolverket till regeringen om en nationell målsättning för respektive skolform samt för fritidshemmet. 

Regeringsuppdraget Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Skolmyndigheterna fick regeringsuppdraget (U2021/03837) i september 2021. Det är ett omfattande och flerårigt uppdrag och består av flera insatser som hänger ihop och som tillsammans ska bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Uppdraget innehåller fem delområden som Skolverket ska genomföra i samverkan med övriga skolmyndigheter:

  • Utveckla ett nationellt kvalitetssystem med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.
  • Ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän.
  • Genomföra återkommande kvalitetsdialoger med huvudmännen. Detta ska SPSM och Skolverket göra tillsammans.
  • Skapa en regional närvaro för Skolverket med regionala kontor.
  • Samverkan mellan berörda myndigheter.

Läs mer

Publicerat 2023-11-06