Miljöarbete

Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete för hela Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att värna om miljön och tänka hållbart är viktigt för oss, inte bara som statlig myndighet, utan också för att ge våra målgrupper – barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning – kunskap och möjligheten att leva i ett hållbart samhälle.

Miljöledning i en statlig myndighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, omfattas av kraven i förordning om miljöledning i statliga myndigheter, SFS 2009:907.

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera arbetet med miljö i en organisations verksamhet. Myndighetens miljöutredning är uppdaterad 2021 och den ligger som grund för miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan. Varje år ska arbetet följas upp och redovisas till Naturvårdsverket.

Miljöpolicy

Specialpedagogiska skolmyndigheten strävar efter att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan, framförallt genom att beakta påverkan från:

  • våra tjänsteresor
  • vår resursförbrukning
  • vår användning av datorer och annan elektronik
  • våra upphandlingar och inköp
  • vår utbildningsverksamhet

Miljöhandlingsplan – vårt miljöarbete

Specialpedagogiska skolmyndigheten har en miljöhandlingsplan för 2022 som vi arbetar utifrån i vårt systematiska miljöarbete. Miljöhandlingsplanen innehåller många aktiviteter som främst syftar till mer kunskap och nya rutiner. Några mer omfattande aktiviteter är att:

  • ta fram gröna resplaner för hela myndigheten,
  • arbeta utifrån en ny miljöanpassad inköpsprocess,
  • inventera kemikalier och hantering av farliga avfall på våra kontor och skolor.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha en hög ambitionsnivå och vara ett föredöme i miljöfrågorna och vägen mot Agenda 2030. I det kommande arbetet behöver vi begränsa klimatpåverkan och genomföra miljövänliga ställningstaganden. Kommunikation av myndighetens ekologiska avtryck och de förändringar som genomförs ska vara väl kända, använda och bygga på trovärdighet. Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas.

Läs mer:

Publicerat torsdag 6 juli 2023