Om oss

Miljöarbete

Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete för hela Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att värna om miljön och tänka hållbart är viktigt för oss, inte bara som statlig myndighet, utan också för att ge våra målgrupper – barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning – kunskap och möjligheten att leva i ett hållbart samhälle.

Miljöledning i en statlig myndighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, omfattas av kraven i förordning om miljöledning i statliga myndigheter, SFS 2009:907.

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera arbetet med miljö i en organisations verksamhet. Myndighetens miljöutredning är uppdaterad 2021 och den ligger som grund för miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan. Varje år ska arbetet följas upp och redovisas till Naturvårdsverket.

Miljöpolicy

Myndighetens verksamhet orsakar direkt och indirekt miljöpåverkan. SPSM har som statlig myndighet ansvar för att vara ett föredöme genom att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Myndighetens organisation och arbetssätt stödjer att alla verksamheter får förutsättningar att bedriva ett systematiskt miljöarbete, att sträva efter att ständiga förbättringar och att minska negativ klimat- och miljöpåverkan genom att:

  • Välja resfria former för möten när det är ändamålsenligt för verksamheten.
  • Välja tåg eller annan kollektivtrafik som färdmedel vid resor och transporter i stället för flyg och bil.
  • Ställa relevanta uppföljningsbara miljökrav vid samtliga inköp och upphandlingar.
  • Använda förnyelsebar energi och energieffektivisera användning och omfattning av lokaler samt energiförbrukning från produkter.
  • Byta ut kemikalier och produkter mot sådana som är mindre hälso- och miljöskadliga
  • Eftersträva resurshushållning med cirkulära lösningar genom att minska avfallsmängder, prioritera arbetet med återanvändning och återvinning.
  • Öka alla medarbetares kunskap kring hållbarhetsfrågor.
  • Integrera bedömning av miljöpåverkan i kort och långsiktig verksamhetsplanering, styrdokument, digitalisering, projekt, processer och annan utveckling.
  • Utveckla miljöarbete för en hållbar utveckling i specialskolans utbildning med stöd av läroplanens mål för hållbarhet och i det samlade arbetet med specialpedagogiskt stöd i olika verksamheter.
  • Profilera myndighetens hållbarhetsarbete och uppmuntra till engagemang i kommunikation mot medarbetare, elever, vårdnadshavare och andra intressenter.

Läs mer:

Publicerat 2024-03-07