Rörelse och fysisk aktivitet

På dessa sidor beskriver vi kort vikten av att alla barn och elever får möjlighet att vara delaktiga när det gäller rörelse och fysisk aktivitet. Du kan också läsa om utmaningar som finns inom förskola, skola och fritidshem. Vår ambition är att ge dig vägledning, stöd och även praktiknära material som svarar på många av de frågor som vi får från olika yrkeskategorier.

Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa och för barns utveckling och lärande. Därför är rörelsen och leken i förskolan, ämnet idrott och hälsa samt ämnesområdet motorik viktiga arenor för att ge alla barn och elever möjligheter att utveckla såväl motoriska som fysiska, sociala, emotionella och kognitiva förmågor.

För att öka undervisningstid och ge bättre förutsättningar för att barn och elever ska få mer rörelse i sin vardag har flera beslut och ändringar i läroplanerna genomförts. Regeringen har också gett Skolverket ett uppdrag som handlar om mer rörelse i skolan.

Fysisk aktivitet ger hälsovinster

De personer som är minst fysiskt aktiva gör de största hälsovinsterna av att öka sin fysiska aktivitet. Många barn och elever med funktionsnedsättning rör sig mindre än sina kamrater. Därför är det viktigt att alla verksamheter ser till att de får goda möjligheter att ta del av de satsningar som görs kring mer rörelse och fysisk aktivitet.

Barn och elever med funktionsnedsättning ska kunna delta och vara delaktiga i såväl undervisningen som i leken och andra fysiska aktiviteter som sker inom verksamhetens ramar. Alla nivåer i styrkedjan, det vill säga förvaltning, rektor, elevhälsa och lärare, behöver ta sitt ansvar för att öka förutsättningarna för detta.

Rätt till utbildning, fritid, lek och vila

Barn med funktionsnedsättning är dubbla rättighetsbärare och ska alltså vara dubbelt skyddade mot exkludering och diskriminering. Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen ger dem bland annat rätt till utbildning, fritid, lek och vila.

Barn och elever har rätt att få möjligheter att delta i lek, i ämnet idrott och hälsa eller motorik, och i andra aktiviteter på fritidshemmet eller i vardagliga fysiska aktiviteter inom förskolans och skolans ram. De har även rätt att vara delaktiga under friluftsdagar eller i andra aktiviteter som verksamheten organiserar utanför förskolans och skolans område.

Barnkonventionen som numera är svensk lag och Funktionsrättskonventionen slår fast att alla barn och unga har rätt till liv och utveckling. Det innefattar också rätten till utbildning, fritid, lek och vila. På våra sidor om de båda konventionerna får du en överblick av vad de omfattar.

Mina Rättigheter är en webbplats hos Barnombudsmannen som handlar om barn och ungas mänskliga rättigheter. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner.

På Myndigheten för delaktighets webbplats finns information om de fyra arbetssätt som ska bidra till att det funktionshinderspolitiska målet uppfylls.

Inkluderande verksamhet

I en inkluderande verksamhet är alla barn och elever lika viktiga. Alla är medräknade i planeringen, har tillhörighet i en gemenskap och tillgång till en lärmiljö som främjar hela barnets eller elevens utveckling och lärande. Det innebär stimulans och stöd till barn och elever på ett sätt som gynnar alla i gruppen. Det betyder inte att alla barn och elever i alla sammanhang ska vistas i samma rum eller utföra samma aktiviteter.

För att möta elevers olikheter behöver verksamheten planera in olika alternativ genom att exempelvis använda olika material, anpassa gruppstorlek och lärmiljöer eller erbjuda varianter på en aktivitet.

För dig som undervisar elever som följer olika kursplaner i samma klass eller grupp är det en förutsättning att ha olika nivåer, material och lärsituationer för att undervisningen ska kunna vara inkluderande. I skriften Lära tillsammans finns olika exempel på hur ett samarbetsorienterat lärande och en differentierande undervisning kan skapa goda möjligheter för elever att utveckla både kunskaper och förmågor.

För att nå målet om en inkluderande undervisning behöver den vara tillgänglig för alla i gruppen. Det innebär att barn och elever får förutsättningar att delta och vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. FoU-skriften Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen, tar upp frågor  om vad en inkluderande undervisning är och hur den kan omsättas i praktisk handling i skolan.

Publicerat fredag 24 februari 2023