Tidigt stöd genom samråd, samsyn och trygghet

När garantin för tidiga stödinsatser började gälla utvecklade Sofiehemsskolan i Umeå sitt systematiska arbete med stödinsatser. Samråd, samsyn och trygghet är ledord i det arbetet. 

Sofiehemsskolan är en liten grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 5. Där arbetar personalen engagerat med tidiga stödinsatser och är stolta över sitt arbete. Skolan har samrådsmöten med personal för alla årskurser och lägger stor vikt på analysdelen, vilket har visat sig vara ett bra arbetssätt. 

– Vi ser att det inte bara är kartläggningsmaterial som är ett viktigt stöd för oss när vi ska analysera behov, utan att vi även pratar om gruppen och får in elevernas och föräldrarnas bild, berättar Helén Rönnholm, lärare med specialläraruppdrag. 

Helén berättar att de hela tiden strävar efter att lyfta individuella stödinsatser till hela gruppen eftersom det finns många stödinsatser som gynnar alla. Tydliga rutiner, bildstöd och in- och utcheckningar är några exempel som de arbetar med för att sprida trygghet bland eleverna. 

– När alla elever känner sig trygga är det mycket lättare att ge rätt stöd, fortsätter Helén. 

Trygghet inför start i förskoleklass

Redan innan eleverna börjar förskoleklass arbetar skolan med trygghet. Det finns ett bra samarbete med de närliggande förskolorna för att göra övergången till skolan så bra som möjlig, och för att upptäcka svårigheter och planera för stödinsatser i god tid.

– Vi träffar förskolorna och våra blivande elever flera gånger innan skolstart. Vi kommer till deras trygga miljö på förskolan innan de kommer hit och hälsar på. Vi har också samtal med förskolans personal om varje barn och lägger då extra fokus på de blivande elever som kan komma att behöva extra stöd i skolan, berättar Daniel Winter, lärare i förskoleklass. 

Fritidshemmet deltar i arbetet

De framgångsfaktorer Helén och Daniel lyfter fram är att de kontinuerligt har en dialog i form av samråd och att även fritids involveras för att tydliggöra hela skoldagen. De lyckas också bra genom att all personal har en samsyn, tänker på gruppnivå och hittar sätt där eleverna kan lära tillsammans. 

– Fritids är med under hela dagen, på alla möten och inte minst i övergångarna mellan årskurserna och är delaktiga i beslut om olika anpassningar, fortsätter Daniel. 

Dialog med elever och föräldrar

För att alla ska lyckas tycker Helén och Daniel också att det är bra att skolan har egna tydliga mål och hållpunkter som eleverna kan sträva mot. På så sätt ser skolans personal tydligt när särskilda insatser måste sättas in. 

– Sen är det som sagt otroligt viktigt med tryggheten, såklart för alla våra elever, men också att föräldrarna känner det. Skolan har en tydlig struktur som vi synliggör även för föräldrarna. De vet vad som förväntas av dem, vilket gör arbetet med stödinsatser så mycket enklare. Dialogen med elev och föräldrar måste börja tidigt och fortsätta så att stödet känns bra för alla inblandade, avslutar Helén.

Foto: Johan Gunséus

Personalen pratar ihop sig för att ge eleverna tidigt stöd och trygghet

Sofiehems-skolan är en F-5-skola i Umeå.
De har utvecklat ett bra system
för att ge eleverna tidigt stöd.
Tre viktiga ord i arbetet är:
samråd, samsyn och trygghet.

De pratar med varandra
för att komma överens om bra stöd

Sofiehemsskolan är en liten grund-skola.
Där går elever från förskole-klass till årskurs 5.

Personalen arbetar mycket med tidigt stöd.
De är stolta över sitt arbete.

Skolan har samråds-möten.
Samråd har vi
när vi diskuterar och
samlar in kunskap.

Personal för alla årskurser är med
på samråden.
De analyserar mycket.
Det har visat sig vara
ett bra arbets-sätt.

Helén Rönnholm är lärare.
Hon har uppdrag som special-lärare.
Hon säger att det är viktigt att
prata med varandra.

– Vi ser att det är viktigt
att kartlägga och analysera behov.
Men det är även viktigt att vi
pratar om gruppen.

Att få veta vad elever och föräldrar tycker
är också viktigt,
säger Helén.

Många stöd är bra för alla.
Därför försöker de hela tiden
använda en elevs stöd
i hela gruppen.

Några exempel på bra stöd är:

  • Tydliga rutiner.
  • Bild-stöd.
  • Att checka in och checka ut.

Stöden gör eleverna trygga.

– När alla elever känner sig trygga
är det mycket lättare att ge rätt stöd,
säger Helén.

Barnen behöver vara trygga
när de ska börja i förskole-klass

Skolan arbetar med trygghet
redan innan eleverna börjar
i förskoleklass.

De samarbetar bra
med för-skolorna nära skolan.
De vill att övergången till skolan
ska bli så bra som möjligt.

Tillsammans försöker de
upptäcka vad som är svårt
redan i förskolan.
De vill planera stöd i god tid.

Daniel Winter är lärare i förskoleklass.
Han säger att de träffar förskolorna
och de blivande eleverna
flera gånger innan skol-start.

– Vi kommer till deras trygga miljö
på förskolan.
Sen kommer de hit och hälsar på.

De talar också med förskolans personal
om varje barn.

– Då talar vi extra mycket om de barn
som kanske behöver extra stöd i skolan sen.

Fritids är med i arbetet

Två saker är särskilt viktiga
för att lyckas,
säger Helén och Daniel.

Det ena är att hela tiden ha
en dialog om eleverna.

Det andra är att fritids är med.

Men Helén och Daniel säger också
att det är viktigt att
personalen har en samsyn.
Att de ser på saker på samma sätt.

Och personalen behöver även
tänka på hela gruppen.
De behöver hitta sätt så att
eleverna kan lära tillsammans.

– Fritids är med under hela dagen.
De är med på alla möten.
Det är extra viktigt att de är med
när eleverna ska börja i
nästa årskurs.
Fritids är med i beslut
om anpassningar,
säger Daniel.

Dialog med elever och föräldrar

Det är också bra att skolan har
egna tydliga mål.
Då kan eleverna satsa mot dem.
Det är viktigt för att alla ska lyckas,
tycker Helén och Daniel.

Målen gör det också lättare
för personalen att se
när de måste sätta in
särskilda insatser.

– Sen är tryggheten otroligt viktig.
Det är viktigt för eleverna,
men också för föräldrarna,
säger Helén.

Skolan har en dialog
med elever och föräldrar.

– Dialogen med elev och föräldrar
måste börja tidigt.
Vi behöver tala med varandra
så att stödet känns bra
för alla.

Föräldrarna behöver veta
vad skolan förväntar sig av dem.

– Det gör arbetet med stöd
mycket enklare
säger Helén.

Se film om Sofiehemsskolans arbete

Det finns fyra korta filmer
där Sofiehemsskolan berättar
om sitt arbete med tidigt stöd.

      Systematik i arbetet

      Analysarbete

     Planera och genomföra

undervisning och stödinsatser

     Skapa förutsättningar

för tidiga stödinsatser

Du hittar varje film lite längre ner
på text-sidorna.

Filmerna ingår i ett studie-paket.
Det heter: Systematik för tidiga stödinsatser.
Filmerna är för dig som är
lärare i förskole-klass och låg-stadiet.

Det är Skol-verket och
Specialpedagogiska skolmyndigheten
som har tagit fram materialet.

Ladda ner tidningen Lika värde

Den här artikeln kommer från
Lika värde nummer 4, år 2021.
Vill du läsa hela tidningen?
Ladda ner den gratis.
Den finns i vår webb-butik

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 4, 2021.

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik

Publicerat tisdag 25 januari 2022