Del 3 - Förutsättningar för och teorier om ett framgångsrikt arbete - exempel från skolor

I del tre har ni möjlighet att se filmer, där de medverkande skolorna på olika sätt beskriver de grundläggande idéer och teorier som ligger till grund för deras förhållningssätt, arbetssätt och metoder för att lyckas i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. 

Läs

Deltagarna i de olika filmerna beskriver, utifrån sina utgångspunkter, ett levande arbete som de upplever framgångsrikt för sin skola.  

Arbetet som utförs handlar exempelvis om ramar och strukturer, olika möten, undervisning och stödinsatser. Det systematiska arbetet är alltså, utifrån sett, en rad olika handlingar som utförs på ett i förväg bestämt vis och är tänkta att länka till varandra. Men att enbart utföra handlingarna, det vill säga att ha bestämda strukturer, delta i ett antal möten, undervisa och ge stödinsatser, är i sig ingen garanti för att arbetet blir framgångsrikt och hållbart. De absolut viktigaste förutsättningarna för att lyckas är att handlingarna är meningsskapande och framåtsyftande för dem som utför dem, samt att de grundar sig i de bärande tankar och teorier en skolas personal har. De behöver också vara i linje med undervisningens syfte och skolans uppdrag i stort. För att återkoppla till Claes Nilholms resonemang i ljudfilerna, är själva grundförutsättningen för ett framgångsrikt arbete att det är förankrat i en medveten idé eller teori om varför verksamheten utformas som den gör. Den medvetenheten är också avgörande för att kunna ta ett steg tillbaka från praktiken och betrakta den utifrån för att få syn på vad som behöver förändras och vad som kan utvecklas.

I den här delen har ni möjlighet att se på tre olika filmer, där de medverkande skolorna på olika sätt beskriver grundläggande idéer och teorier som ligger till grund för deras förhållningssätt, arbetssätt och metoder för att dels lyckas i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser, men också för att fullfölja skolans breda uppdrag:

  1. kunskapsuppdrag 
  2. främjande av en livslång lust att lära 
  3. överföring av värden för ett demokratiskt och välfungerande samhälle 
  4. kompensatoriskt uppdrag som ger alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt      
  5. utveckling av ”dygder”, det vill säga goda egenskaper och förmågor som främjar deltagandet i samhället 
  6. främjande av gemenskap 
  7. främjande av hälsa.

Se

Ni kan se alla filmer eller välja den som är relevant för er skola.

Förutsättningar för tidiga stödinsatser på Sofiehemsskolan i Umeå

Lärare och specialpedagog från Sofiehemsskolan i Umeå berättar hur de skapar förutsättningar för tidiga stödinsatser genom att skapa tillit och goda relationer.

Förutsättningar för delaktighet på Rosengårdsskolan i Malmö

Lärare, rektor och specialpedagog på Rosengårdsskolan i Malmö berättar om betydelsen av att involvera elever och vårdnadshavare i planering och uppföljning av undervisning och extra anpassningar.

Förutsättningar för delaktighet på Södergårdsskolan i Huskvarna

Lärare, rektor och specialpedagog från Södergårdsskolan i Huskvarna beskriver några viktiga delar för att nå framgång i undervisning och stödinsatser.

Reflektera och diskutera

  • Fundera över det som lyfts i de olika filmerna. Hur stämmer det överens med era tankar om vad som är bärande idéer i ert arbete med garantin för tidiga stödinsatser och det breda uppdraget på er skola? Ser ni några likheter och skillnader? Finns det något som inspirerar er i ert eget arbete?
  • Hur samtalar ni om på vilka grunder och utifrån vilka tankar och teorier om skolans uppdrag, undervisning och stödinsatser som ni formar ert arbete?   

Frågor som stöd vid uppföljning och utvärdering

Gå vidare till avslutningen av studiepaketet

Publicerat onsdag 22 september 2021