Del 3 - Planera undervisning och stödinsatser - exempel från verksamheter

I del 3 kan ni läsa om ett utforskande förhållningssätt och vikten av att ställa frågor i arbetet med stödinsatser. Ni får också förslag på frågor som kan vara hjälpsamma i processen att planera undervisning och stödinsatser.

Dessutom kan ni se filmer där verksamheter beskriver hur de arbetar. Då filmerna lyfter olika exempel kan det vara värdefullt att ta del av samtliga men det går också bra att välja ett par filmer som är relevanta för er skola.

Läs

Ett utforskande förhållningssätt 

Genom ett utforskande förhållningssätt, där undervisningen formas med elevers varierade förutsättningar och behov som utgångspunkt, kan elevers lärande, utveckling och hälsa främjas.  Det handlar om att systematiskt och kontinuerligt analysera hur lärande möjliggörs utifrån den elevgrupp ni har och ”skruva” undervisningen utifrån vad som fungerar bäst för eleverna.  Det är viktigt att lärare i sin planering av undervisning och stödinsatser inkluderar alla elevers behov. 

Att ställa frågor och söka svar

Det vetenskapliga förhållningssättet bygger på att lärare ställer frågor i förhållande till undervisningen. När det gäller planering av undervisning och stödinsatser är det angeläget att både ställa frågor kring innehållet (vad) och formen (hur) med utgångspunkt i ämnenas kursplaner och med hänsyn till skolans uppdrag i övrigt. Vad vet ni om framgångsrika metoder och arbetssätt? Vad fungerar för just den här elevgruppen? Vilka framgångsfaktorer finns kring enskilda elever och vad är svårt eller problematiskt? Genom dialog mellan lärare och specialpedagog eller lärare och eventuellt fler professioner i elevhälsan, kan olika perspektiv i relation till undervisningen, lärmiljön och elevers behov synliggöras. Det handlar också om att planera undervisning och stödinsatser med utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar exempelvis utifrån bakgrund, tidigare erfarenheter, språk, konsekvenser av funktionsnedsättning och kön.

Exempel på frågor som stöd vid planering av undervisning och stödinsatser

Se 

Undervisning och stödinsatser på Hagaskolan i Varberg

Lärare, rektor, speciallärare och specialpedagog på Hagaskolan i Varberg berättar om hur de planerar och genomför undervisningen utifrån elevernas behov.

Undervisning och extra anpassningar på Rosengårdsskolan i Malmö

Lärare och specialpedagog på Rosengårdsskolan i Malmö ger konkreta exempel på hur undervisningen och arbetet med extra anpassningar kan organiseras.

Undervisning och stödinsatser på Sofiehemsskolan i Umeå

Lärare och specialpedagog från Sofiehemsskolan i Umeå berättar om hur de planerar och genomför undervisning och stödinsatser.

Undervisning och stödinsatser på Södergårdsskolan i Huskvarna

Reflektera och diskutera

  • Vilka metoder, arbetssätt och förhållningssätt tycker ni är särskilt framgångsrika med utgångspunkt i er elevgrupp och de kunskaper och förmågor som berörs inom garantin? Varför? 
  • Vad skulle ni vilja vidareutveckla med inspiration från innehållet i filmerna? 
  • Vad innebär extra anpassningar för er? Vilka olika sätt att ge stöd i form av extra anpassningar kan ni identifiera? Vilka extra anpassningar kan vara särskilt relevanta i förhållande till era resultat (garantin)? 
  • Hur tänker ni om gränsen mellan ledning och stimulans och extra anpassningar i förhållande till olika undervisningsmoment och situationer? Vad avgör om det blir en extra anpassning?  

Gå vidare till sammanfattning av Moment 3

Publicerat tisdag 21 september 2021