Enkelt verktyg för att hämta och lämna information vid övergångar

För att utveckla arbetet med övergångar startade Möckelngymnasiet ett projekt med tanken att en person skulle bli en länk in till gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskolan, men det blev istället ett dokument. Och det tycker de blev bättre.

– Det gjorde projektet bättre. Istället för att ha en person som länk, har vi nu ett arbetssätt som inte är personbundet. Det gör projektets resultat mer livskraftigt över tid, säger Anna Berndt, rektor och projektledare. 

Enkelt dokument

Inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskolan har de tagit fram ett dokumentet som kallas Länka in. 

– Varje läsår använder vi på introduktionsprogrammet Länka in för 10–15 elever som har någon NPF-diagnos. Antingen fyller grundskolan i det eller så går vi igenom det tillsammans när jag besöker skolan. Och gymnasiesärskolan gör på samma sätt, säger Lotta Klav, specialpedagog. 

Länka in-dokumentet består till stor del av kryssrutor med olika teman. De handlar bland annat om pedagogiska hjälpmedel, kommunikation, tidsuppfattning och socialt samspel. Det finns även plats för kortfattad information om elevens ämneskunskaper, styrkor, aktivitetsbehov och specialintressen.

Arbetet blivit mer strukturerat

En fördel skolan ser med dokumentet är att arbetet med övergångarna har blivit mer strukturerat och att all information runt eleven kommer med, inte bara det pedagogiska. 

– Risken att glömma något har minskat och vi får samma typ av information för varje elev. Redan innan eleven börjar på gymnasiet får vi kännedom om vilket stöd en elev kan vara i behov av och vad vi kan behöva anpassa, det ger oss en kortare startsträcka, säger Anna. 

I början fanns visst motstånd inom grundskolan mot ännu ett dokument att fylla i. 

– Men när de väl prövat att använda det så vände det. Kryssrutorna gör att det går snabbt att fylla i. Och idag är Länka in en del av deras rutiner och kvalitetsarbete, säger Lotta.

De har ett enkelt verktyg med information om eleven vid övergångar

Att börja i ny skola
är inte lätt för alla elever.
Möckeln-gymnasiet ville göra det lättare
för elever som ska börja hos dem.
Det gäller introduktions-programmet
och gymnasie-sär-skolan.

Det blev ett dokument
med info om eleven.
Där står vad eleven behöver
för att lyckas i skolan.

Dokumentet blev så bra
att de skapade ett till
för tiden efter gymnasiet.

Möckelngymnasiet ville ha bra övergångar

Niorna skulle ha en kontakt-person
när de började gymnasiet.
Så var det tänkt från början.

Men sen kom pandemin.
Att träffa folk
var ingen bra idé just då.

De fick tänka om.
Det blev ett dokument istället
med frågor och rutor att kryssa i.

– Det gjorde projektet bättre,
säger Anna Berndt. 

Anna är rektor och projekt-ledare.

– Vi har nu ett arbets-sätt
som inte är bundet till en person. 

Anna menar att det blir mer hållbart.
Det här dokumentet
kan de använda länge.

Det är ett enkelt dokument

De kallar sitt dokument för
Länka in.

– Vi använder Länka in varje läs-år
för 10 till 15 elever,
säger Lotta Klav.

Lotta är special-pedagog.

– Antingen fyller grund-skolan i det
eller så går vi igenom det tillsammans
när jag besöker skolan.
Och gymnasie-särskolan
gör på samma sätt.

Det använder Länka in för
elever som har en NPF-diagnos.

NPF = neuro-psykiatrisk funktions-nedsättning.

Det här finns i dokumentet

I Länka in-dokumentet finns
kryss-rutor med olika teman.
De handlar om eleven.

Personalen kryssar i rutorna.

 • Vilka pedagogiska hjälp-medel har eleven?
 • Hur kommunicerar eleven? 
 • Hur uppfattar eleven tid?
 • Hur funkar eleven
  tillsammans med andra? 

Det finns också plats för att skriva lite.
Läraren kan berätta om elevens

 • ämnes-kunskaper.
 • styrkor.
 • aktivitets-behov.
 • special-intressen.

Arbetet har blivit tydligare

Tack vare dokumentet
kommer all info runt eleven med.
Inte bara betyget.

Det är en fördel,
tycker de på Möckelngymnasiet.

– Det är mindre risk att vi glömmer något.
Och vi får samma typ av information
för varje elev,
säger Anna.

Det gör övergången enklare.
Det blir mer strukturerat.

– Redan innan eleven börjar på gymnasiet
vet vi vilket stöd
en elev kan behöva.
Vi får veta vad vi kan behöva anpassa.

Anna säger att det går snabbare
att komma igång nu.

Det fanns lite motstånd
i grund-skolan i början.
Ännu ett dokument att fylla i,
suckade några. 

– Men när de väl provade
så gick det bra.
Det går snabbt
att kryssa i rutorna.

Idag är Länka in
en del av grundskolans rutiner
och kvalitets-arbete,
säger Lotta.

Så tänker några elever om att börja gymnasiet

Lukas Johansson och
Linus Liderfors Wass
går på introduktions-programmet. 

Hur var det att börja på gymnasiet, Lukas?

– Jag tyckte det var jätte-trevligt!
Jag hade varit här på besök innan
och träffat Lotta.

Gick allt bra?

 – Ja, men jag fick problem med min sömn.
Jag vet inte riktigt varför
för jag var inte nervös eller så. 

Hur var det för dig, Linus?

– Det var lite nervöst
att komma till en större skola.
Det var mycket att tänka på.

Men det gick bra?

– Ja. När jag var på besök innan
kände jag att
det här blir nog bra. 

Linus och Lukas har båda sökt
till nationella program på gymnasiet
till hösten.

De gjorde även ett Länka ut-dokument 

Gymnasiesärskolan har använt
liknande dokument tidigare.
Möckelngymnasiet
blev inspirerade av dem
när de gjorde Länka in.

Eftersom Länka in funkar så bra
gjorde de ett Länka ut också.
Det får eleverna
när de går ut gymnasiet. 

– Det kan finnas oro
även när man lämnar gymnasie-skolan.
Då är det bra om
den information vi har om eleven
kan följa med,
säger Anna.

Vad kan det vara för info?

– Till exempel om eleven behöver
stöd med att passa tider.
Eller stöd för att komma igång
med en arbets-uppgift.  

Eleven kan använda Länka ut
i olika kontakter.
Det kan vara Försäkrings-kassan
eller Arbets-förmedlingen.

Dokumentet beskriver sådant som

 • elevens bakgrund.
 • styrkor.
 • kunskaps-utveckling.
 • praktik.
 • vad som kan vara bra för eleven
  i kontakt med andra. 

– De här dokumenten
har blivit effektiva verktyg.
Det är bra sätt att få och ge info.
Det är bra för arbetet kring
den enskilda eleven,
säger Anna.

Porträttbild på Lukas Johansson och Linus Liderfors Wass

Foto: Kicki Nilsson Icon Photography

Elevtankar om övergången till gymnasiet

Ett par elever som går på introduktionsprogrammet är Lukas Johansson och Linus Liderfors Wass. Hur upplevde de övergången från grundskolan till gymnasieskolan? 

– Jag tyckte det var jättetrevligt! Jag hade varit här på besök innan och träffat Lotta. Men jag fick problem med min sömn. Jag vet inte riktigt varför, för jag var inte nervös eller så, säger Lukas. 

– Det var lite pirrigt att komma till en större skola och det var mycket att tänka på, men när jag var på besök innan kände jag att det här blir nog bra, säger Linus. 

Till hösten har båda sökt till nationella program på gymnasiet.

Efter gymnasiet

Innehållet i Länka in tog projektgruppen fram själv med inspiration från liknande dokument som gymnasiesärskolan använt tidigare. De gjorde också ett Länka ut-dokument inför att eleven ska lämna gymnasieskolan. Då träffade de Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att ta reda på vad som är viktigt för dem att få veta.

– Även när man lämnar gymnasieskolan kan det finnas oro, då är det bra om den information vi har om eleven kan följa med, till exempel om eleven behöver stöd med att passa tider, komma igång med en arbetsuppgift och liknande, säger Anna. 

Eleven får med sig ett dokument som hon eller han äger själv och kan använda i olika kontakter. Det beskriver elevens bakgrund, styrkor, kunskapsutveckling, eventuell praktik och vad som kan gynna eleven i kontakt med andra. 

– Dessa dokument har blivit ett effektivt verktyg som ger en god struktur för att inhämta och lämna information som gynnar arbetet kring den enskilde eleven, säger Anna.

Artikeln är även publicerad i Lika värde nummer 2, 2023.

Publicerat tisdag 9 maj 2023