Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor eller huvudman.

"Att höja skolans elevhälsokompetens" vänder sig i första hand till rektor som ledare för verksamhetens elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesprofessioner än de som benämns i skollagen. Innehållet är också tänkt att användas tillsammans med lärare och övrig personal på det sätt och i den omfattning som passar er bäst. En rekommendation är även ett nära samarbete mellan verksamhet och huvudman för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart elevhälsoarbete.

 • 01
  söndag
  september 2024
  -
  14
  lördag
  juni 2025
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola
 • Aktivitets-ID: 372769
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Upplägg och struktur
"Att höja skolans elevhälsokompetens" erbjuder en struktur för ett kollegialt lärande och sträcker sig över ett helt läsår. Det består av sju moment med innehåll som bygger på varandra i en kronologisk ordning. Utse gärna någon som i förväg tar del av innehållet för att kunna prioritera och planera ett upplägg som blir relevant för er. Avsätt minst en till två timmer per vecka för självstudier och gemensamma arbetsuppgifter. 

Anmälningsförfarande

 1. Rektor eller huvudman gör en intresseanmälan. Intresseanmälan är öppen till och med den 30 april 2024. 
 2. Rektor bjuds in till webbinarium den 21/3 2024 och huvudman den 8/2 2024 för information.
 3. Ytterligare information kommer via mejl under maj månad.

Målgruppsbeskrivning

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor eller huvudman.

"Att höja skolans elevhälsokompetens" vänder sig i första hand till rektor som ledare för verksamhetens elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesprofessioner än de som benämns i skollagen. Innehållet är också tänkt att användas tillsammans med lärare och övrig personal på det sätt och i den omfattning som passar er bäst. En rekommendation är även ett nära samarbete mellan verksamhet och huvudman för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart elevhälsoarbete.

Syfte

Syfte och mål

Arbetet med att höja skolans elevhälsokompetens syftar till att skapa bättre förutsättningar för att alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga, ska få den utbildning de har rätt till. Målet är ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela verksamheten.

Mål

Mål för respektive moment

Att ni som deltagare har:

 1. tydliggjort ett nuläge som utgångspunkt i ert systematiska elevhälsoarbete
 2. en gemensam grund utifrån styrdokument
 3. en samsyn kring elevhälsans uppdrag samt en förståelse av samtalskulturens betydelse för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt 
 4. har underlag för att stärka era strukturer och er organisation för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
 5. synliggjort verksamhetens gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande
 6. stärkt den tvärprofessionella analysen i det systematiska kvalitetsarbetet
 7. synliggjort framgångsfaktorer och nästa steg i ert fortsatta arbete

(Med reservation för eventuella ändringar)

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola, Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Mer information och plan för materialet hittar ni på följande sida:
Att höja skolans elevhälsokompetens (spsm.se)Publicerat måndag 15 april 2024