Introduktion

I förskolan ska Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och FN:s konvention om barns rättigheter följas. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, samt "vara rolig, trygg och lärorik för alla barn". Det kan vara en utmaning att göra de orden till verklighet. Var börjar man? Hur skapar man en förskola som fungerar för alla barn?

Stödmaterial förskola vänder sig till alla som arbetar i förskolan. Med hjälp av stödmaterialet får ni en gemensam bas att utgå ifrån i arbetet med att organisera en förskola som är tillgänglig för alla barn. Stödmaterialet ger er verktyg för att kunna:

 • öka er förmåga att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande,
 • öka er samsyn om det gemensamma uppdraget och om era förhållningssätt,
 • flytta fokus från enskilda barns förutsättningar till förskolans förutsättningar, samt
 • ge varje barn ökade möjligheter till delaktighet.
Presentationsfilm

Presentationsfilm om Specialpedagogiska skolmyndighetens Stödmaterial förskola. Filmen är 02.41 minuter. Filmen är undertextad, klicka på "cc" för att visa texten.

Vad?

Detta är ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial om salutogena och relationella perspektiv i förskolan. Stödmaterialet syftar till att öka förskolans möjligheter att stimulera varje barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg. Ett syfte är också att stärka samverkan mellan förskolans rektor och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen. Metoden som används är kollegialt lärande.

Här finns material till fem fortbildningsträffar om trygga relationer, lek och kommunikation. Här finns också stöd för deltagarna att utveckla sin samsyn och sina förhållningssätt, med hjälp av personligt loggboksskrivande och handledningsträffar för arbetslagen. På sidorna med planeringsstöd finns förslag på tillvägagångssätt för dem som planerar genomförandet.

Teckning av en krukväxt och två händer som håller i en vattenkanna, som vattnar växten. Växten har tre stora blad med ett ord på varje. Det står fortbildning, reflektion, handledning på bladen. På vattenkannan står texten samverkan mellan förskolechef och specialpedagog.

Bilden på vattenkannan får användas fritt i fortbildningssammanhang. 

För vem?

Stödmaterialet är framtaget för arbetslag, rektorer samt specialpedagoger som arbetar i förskolan. Stödmaterialet kan användas i ett enskilt arbetslag, i en förskoleenhet, eller i större skala, men arbetslaget är den minsta enheten. Materialet är inte avsett för självstudier.

Hur?

Deltagarna tar del av kunskap och inspiration genom reportagefilmer och filmade föreläsningar gemensamt, under fem fortbildningsträffar. Därefter diskuterar förskolan sin egen verksamhet. Lärandet sker genom kollegialt lärande i arbetslaget, med stöd av en extern samtalsledare, samt i en personlig loggbok.

Var och när?

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Träffarna schemaläggs på ordinarie arbetstid.

Ett led i det systematiska kvalitetsarbetet

Rektorn planerar och följer upp insatsen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är rektorn som skapar de organisatoriska förutsättningarna.

Upplägg för arbetet med stödmaterialet

Schemat visar genomförandets olika inslag. Personliga reflektioner gör var och en i sin loggbok kontinuerligt samt efter varje fortbildnings- och handledningsträff.

 • Fortbildningsträff 1: Uppstartsträff
 • Fortbildningsträff 2: Trygga relationer
 • Handledningsträff för arbetslaget
 • Fortbildningsträff 3: Lek
 • Handledningsträff för arbetslaget
 • Fortbildningsträff 4: Kommunikation
 • Handledningsträff för arbetslaget
 • Fortbildningsträff 5: Strategiträff

Genomförandet tar cirka 25 timmar i anspråk för ett arbetslag, under ett halvårs eller ett läsårs tid.

Planering

Reportage med en förskollärare och en rektor som berättar om effekterna av gemensam fortbildning, handledning i arbetslagen och loggboksskrivande. Filmen är 6.35 minuter.

Presentation av Stödmaterial förskola
Webbseminariet som presenterar stödmaterialet sändes den 18 januari 2017. Presentatörer är Aya Stehager, projektledare, Ulla-Britt Lihagen och Inger Anell, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inspelningen har valbar text. Presentationen tar 25 minuter, därefter är det frågestund. Total speltid 46 minuter.
Publicerat torsdag 1 juni 2023