Hur ska vi tänka vid bedömning av elev med dyslexi i svenska?

Hur ska vi tänka vid bedömning av elev med dyslexi i svenska?

Svar:

En förutsättning för bedömning är att eleven fått undervisning som så långt det är möjligt motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningen. För en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan det innebära att hantera digitala verktyg, som exempelvis att få texten uppläst. När de digitala verktygen fungerar minskar de hinder för inlärning som funktionsnedsättningen annars leder till. Eleven uppnår en högre grad av autonomi och kan ta in och redovisa kunskap som alla andra elever, oavsett om svårigheterna handlar om att läsa, skriva, tala eller utföra matematiska operationer. 


Anpassning av bedömningssituationerna
Om digitala verktyg är en elevs väg till kunskap under skoltiden är det självklart att verktygen också ska användas i situationer som handlar om kunskapsbedömning.

Däremot är det viktigt att vara uppmärksam på om verktyget eventuellt förändrar det som provet är tänkt att pröva och i så fall hur. När det gäller frågan om anpassningar av nationella proven så får man ha i åtanke att proven har flera syften. Förutom att vara betygsstödjande är de också till för nationell statistik som ska kunna användas för att se hur undervisningen fungerar nationellt, på kommun- och på skolnivå, för att se förändringar över tid och för att jämföra resultat mellan olika områden och huvudmän. Det här syftet kräver att proven har samma struktur och de nationella proven är hårt reglerade i utformningen just för att vara jämförbara. Skolverket ger därför instruktioner på vilka anpassningar som får göras för att proven ska kunna användas statistiskt. Har skolan gjort omfattande anpassningar för eleven utöver de enligt anvisningarna tillåtna, får man stryka just detta prov från den nationella insamlingsstatistiken. Däremot kan provet ändå vara användbart för lärarens bedömning av elevens kunskaper så som de visar sig när man har kompenserat för funktionsnedsättningen.Skolverket har också filmen "Hur funkar nationella prov för elever med funktionsnedsättning" på sin Youtubekanal, ta gärna del av den.Publicerat torsdag 23 mars 2023