Tre personer står i ett rum och pratar med varandra.

Tydligt samarbete ger trygghet i övergångar

Skolorna i Älmhults kommun har tydliga rutiner för övergången mellan årskurs sex och sju. Handlingsplanen underlättar samarbetet och gör skolbytet tryggare för elever med funktionsnedsättning.

Den mottagande skolan har alltid huvudansvaret för processen och dokumentationen i samband med övergången. Under höstterminen tog Linnéskolan den första kontakten med de skolor som ska lämna över sina elever till årskurs sju i höst. En av dem är Klöxhultsskolan, som nu förbereder sina sjätteklassare för att börja i den betydligt större skolan, med 630 elever och nio parallella klasser. Där börjar också elever från åtta andra skolor i Älmhult. 

– De behöver veta vad som väntar när de kommer till den nya skolan. Det skapar lugn både för vårdnadshavare och elev, säger Andreas Burander, rektor på Linnéskolan. 

Kommunikation och öppenhet

Enligt handlingsplanen ska alla som är inblandade i mottagandet få den information som behövs för att skolarbetet ska fungera. Där har rektorerna på båda skolorna ansvar för att verksamheterna utbyter kunskap och erfarenheter. I den skola som överlämnar från årskurs sex har rektor, kurator och klassföreståndare ansvar i olika aktiviteter inför övergången. 

Andreas ser kommunikation och öppenhet som det mest centrala för att det ska fungera för alla berörda parter. En del i det är att ge löpande information till vårdnadshavare. 

– Vi behöver få all information om elevens behov av stöd, särskilt vad som har varit framgångsrikt och vad som fungerar. Vi vill att både eleven och skolan berättar för oss om det, säger Andreas. 

Möten mellan mentorer och elever

I maj är det dags att mötas. Då besöker mentorerna eleverna i årskurs sex. Efter det får elever i behov av särskilt stöd och deras vårdnadshavare besöka Linnéskolan. 

– Det är viktigt att eleverna både får möta den som ska vara mentor och veta var de ska vara när de börjar i den nya skolan, berättar Elisabeth Lindén, rektor på Klöxhultsskolan. 

Hennes kollega Sophie Hansson, som är kurator håller med. 

– De behöver olika typ av förberedelser i samband med stadieövergången. Till exempel om hur det fungerar på högstadiet där de ska ta mer ansvar, säger hon. 

Om övergången är svår

Om en övergång är extra svår, planerar skolan för att ge eleven möjlighet att etablera trygga relationer med personalen som tar emot. I ett sådant läge möts olika professioner på skolorna inför övergången. Om det finns andra aktörer som ger stöd till en elev behöver det också tas upp i planeringen. 

– Ett sånt möte berör framförallt elevhälsoteamet. Sen kan vi ha särskilda överlämningar för delar som berör en viss profession tillsammans med elev och vårdnadshavare, berättar Sophie. 

Mentorer ger trygghet

Linnéskolan har ett specialpedagogiskt team med ansvar för mottagande. Sedan några år har skolan anställt socionomer i rollen som mentorer på heltid. De deltar alltid i möten inför mottagandet av nya elever. När skolan börjar är de tillgängliga för eleverna hela skoldagen. 

– Det är en fantastisk tillgång, som ger en trygghet både till eleverna och deras undervisande lärare, säger Andreas. 

När det är klart vilka lärare som ska undervisa, får de kunskap om elevernas behov. 

Elisabeths råd till andra som vill utveckla rutiner för övergångar är: 

– Tänk på de elever som är skörast. De får inte lämnas utan stöd!

Samarbete gör eleverna trygga när de ska börja högstadiet

Att börja i sjuan
kan kännas otryggt.
Det är därför bra att 
ha tydliga rutiner för det.

Det har skolorna i Älmhults kommun.
De har en handlings-plan.
Hög-stadiet samarbetar med
mellan-stadiet.

Det gör skol-bytet tryggare 
för elever med funktions-nedsättning.

Eleverna behöver veta
hur det är i nya skolan

Linné-skolan finns i Älmhult.
Det är en högstadie-skola.
Där går elever i årskurs sju till nio.

Linnéskolan tog kontakt med
mellan-stadierna redan i höstas.
Högstadiet har det största ansvaret
för övergången till sjuan.

Klöxhults-skolan är 
ett av mellanstadierna.
De förbereder nu 
sina sjätte-klassare. 

Elever från nio skolor 
börjar i Linnéskolan.

Linnéskolan är en mycket större skola.
Där går 630 elever.
Det finns nio parallell-klasser.

– De behöver veta
vad som väntar
när de kommer till den nya skolan.
Det skapar lugn.
Både för elev och föräldrar,
säger Andreas Burander.

Andreas är rektor på Linnéskolan.

Högstadiet behöver få info
om behov av stöd

Det finns en handlings-plan
för skol-övergången.
Den hjälper mycket.

Personal i elevens gamla och nya skola
ska tala med varandra.
Rektorerna har ansvar för
att det blir gjort.

Skolorna ska dela med sig av

  • kunskap.
  • erfarenheter.

– Vi behöver få all information
om elevens behov av stöd.
Särskilt vad som har varit bra. 
Vi vill att både eleven och skolan 
berättar för oss om det,
säger Andreas. 

Det viktigaste är att

  • tala med varandra.
  • vara öppen.
  • ge info till föräldrarna.

Sexornas skola ansvarar för
olika aktiviteter.

Sexorna får träffa mentorerna

I maj är det dags att ses.
Då besöker mentorerna
eleverna i sexan.

Efter det får elever 
som behöver särskilt stöd
besöka Linnéskolan.
Deras föräldrar får också komma med.

Elisabeth Lindén är rektor
på Klöxhultsskolan.
Hon tycker att det här är bra.

– Det är viktigt att
eleverna får möta mentorerna.
Och få veta var de ska vara
när de börjar i den nya skolan,
säger Elisabeth. 

Hennes kollega Sophie Hansson
håller med.
Sophie är kurator. 

– De behöver förbereda sig på olika sätt.
Om hur det fungerar
på högstadiet.
De ska ju ta mer ansvar där,
säger Sophie.

Så gör de
om övergången är svår

Ibland kan en övergång
vara extra svår.
Då får eleven möjlighet
att bli trygg med personalen
i den nya skolan.

Olika yrken på skolorna träffas
och planerar tillsammans.
Ibland finns det även andra 
som ger stöd till en elev.
Då behöver de ta upp det också
när de planerar. 

På ett sådant möte är
elevhälso-teamet viktigast,
menar Sophie.

– Och så har vi möten
med elev och föräldrar,
säger hon.

Mentorer gör eleverna trygga

Linnéskolan har
ett special-pedagogiskt team.
De ansvarar för att
ta emot nya elever.

Skolan har anställt socionomer.
De är mentorer på hel-tid.

Mentorerna är alltid med på möten
när det ska komma nya elever.

När skolan börjar 
är mentorerna där för eleverna.
De är där hela skol-dagen. 

– Det är fantastiskt.
Det ger en trygghet både till eleverna
och till deras lärare,
säger Andreas. 

Elisabeth har ett råd
till dig som jobbar med övergångar:

– Tänk på de elever som är sköra.
De får inte lämnas utan stöd!

Artikeln är även publicerad i Lika värde nummer 2, 2023.

Publicerat fredag 12 maj 2023