Bilden visar lego till vänster och ett papper till höger där ord som väder, sol, moln är nedskrivna.

Med lekfullt skrivande händer något i språket

På S:t Olofsskolan i Sundsvall och Medleskolan i Skellefteå får eleverna pröva den engelska metoden Playful writing. I det lekfulla skrivandet ingår legobygge för att illustrera berättandet. 

Förmågan att berätta är en förutsättning för elevers lärande genom hela skoltiden menar speciallärarna Anna Ingvarsdotter, S:t Olofsskolan och Maria Walter från Medleskolan. De leder ett gemensamt utvecklingsprojekt där skolorna prövar metoden Playful writing. Barnen säger att skrivundervisningen blir roligare. Skolornas pedagoger ser att metoden ger eleverna flera möjligheter att visa sina förmågor, gynnar deras lärande, ger förutsättningar för inkluderande undervisning och möjligheter för eleverna att vara delaktiga på sina egna villkor.

– Det blir en guidad lek, som börjar med att välja bok och uppgift. Eleverna får en strategi och stöd att koppla ihop text med ord och bild, ljud och bokstav i ett kooperativt lärande, säger Anna. 

På S:t Olofsskolan jobbar eleverna i första klass med sagan om bockarna bruse. De har delats in i grupper, lyssnat på berättelsen, pratat tillsammans, byggt och övat. 

Nu ska de berätta om de tre bockarna och trollet under bron för varandra med stöd av sina byggen. Särskolans elever i årskurs 3–6 har läst samma saga, men har även jobbat med att undersöka vad en bro är.

– För våra elever kan det vara svårt att berätta, men med bygget blir abstrakta ord till verklighet. Det kan bli fler ord också när de pekar och berättar, säger Christina Sundman, speciallärare i särskolan.

I ett annat klassrum sitter treorna. De ska skriva en berättelse om sin bästa plats på skolgården. Framför sig har de sina legobyggen som är fulla av detaljer från miljöerna där de brukar leka på rasten. Det är dags att skriva och de har fått ett papper med ledtexter som stöd. Den som behöver hjälp med stavningen kan få ordet nedskrivet på en papperslapp. Några använder en surfplatta att skriva på.

– Eleverna äger metoden. Det gör att den kan användas i olika sammanhang. Texterna blir mer beskrivande, med ord som de inte skulle ha använt annars. I faktatexter kan jag se att de lekt med orden och använt fakta som de snappat upp från lektionen, säger deras lärare Linn Jonsson.

Hon beskriver lärandet som lekfullt men att det även ställs stora krav på skrivande i Playful writing. Lektionerna har alltid en koppling till lärandemålen. Treornas berättande om ”Min bästa plats” kan kopplas till mål i ämnet teknik utifrån den plats eleven valt. En annan lektion om svampar utgick från lärandemål i NO.

I byggandet hjälps eleverna åt med problemlösning. Att prata om sitt bygge kan kännas lättare för många, det blir inte fokus på eleven själv.

– På Medleskolan ser vi också att metoden kan vara tidssparande, eftersom eleverna befäster sin kunskap bättre, säger Maria. Carina Cederholm, rektor på S:t Olofsskolan och projektledarna Anna och Maria är överens om att samverkan mellan skolorna i Sundsvall och Skellefteå har haft stort värde och bidragit till nya tankar och reflektioner kring metoden.

Utvecklingsprojektet som har fått bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten pågår till årets slut.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Publicerat torsdag 24 februari 2022