Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3

Illustration av en flicka och en pojke. Vi ser dem uppifrån att de sitter vid ett bord med ett papper respektive en surfplatta framför sig. Flickan tecknar bokstaven

Välkommen till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3

Det här studiepaketet riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Materialet är framtaget för att öka skolans möjligheter att ge varje elev rätt stöd i rätt tid.

Presentation av Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3

Filmen presenterar Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 02.06 minuter.

Studiepaketet bygger på kollegialt lärande i arbetslaget under fem träffar, eller moment. Studiepaketets texter och filmer belyser ämnen som:

  • orsaker till att elever kan utveckla allmänna läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi, 
  • varför det är viktigt att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling, 
  • förmågor som är viktiga att uppmärksamma och analysera i samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Tips! På dessa webbsidor finns gott om information och stöd för dig som leder och organiserar arbetet med Läsa, skriva, räkna, en garanti för tidiga stödinsatser.

Förslag på tillvägagångssätt

Studiepaketet är uppdelat i moment som består av filmer, podd-avsnitt, texter, reflektionsfrågor och en praktisk uppgift. Materialet är avsett för kollegialt lärande, men kan även används enskilt. 

Lämplig storlek på grupperna är fem till åtta deltagare. Om arbetslagen består av färre än fem personer är rekommendationen att två arbetslag genomför träffarna gemensamt. Det skapar mer dynamik och lärande i samtalen. 

Det är viktigt att deltagarna får förutsättningar att avsätta tid för instudering av varje moment och för de kollegiala samtalen. Räkna med att det behövs cirka fyra timmar per moment i studiepaketet där två timmar är egen instuderingstid och två timmar används till det kollegiala lärandet. Den avslutande träffen kan med fördel vara längre, eftersom ni då utvärderar arbetet och gör en enkel plan för fortsatt arbete. Total tidsåtgång beräknas till cirka 20 timmar. Om ni planerar att se filmerna tillsammans under träffarna behöver ni utökad mötestid. Mellan moment 3 och 4 ska var och en genomföra en uppgift i sin egen praktik.  

Ansvar och roller 

  • En person är ansvarig för hela genomförandet av studiepaketetGå igenom allt material i förväg och gör en tydlig plan för hur och när arbetet med studiepaketet ska genomföras. Det är viktigt att upplägget förankras med rektor i god tid. 
  • Till varje träff behövs en samtalsledare, som fördelar ordet och håller i strukturen av samtalet. Samtalsledaren har i uppgift att prioritera bland reflektionsfrågorna vid behov. 
  • Utse även en sekreterare som dokumenterar erfarenheter och reflektioner från samtalen. 
  • Deltagarna behöver förbereda sig inför varje träff genom att se filmer, läsa och reflektera samt skriva ner sina reflektioner. 

Skolan kan ansöka om att få stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet.

Innehåll i studiepaketet