Två lärare

Korta råd om stöd till elever med NPF

Vad är viktigt för att ge barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förutsättningar i lärandet? Vad ska du tänka på för att stödet ska fungera? Danijel Lukic, rådgivare i SPSM, ger några råd. 

Skaffa kunskap

Danijel börjar med lyfta hur viktigt det är med kunskap för att förstå funktionsnedsättningar inom NPF-området. 

– Den behövs för att förstå hur olika förmågor påverkas, både hur en elev uppfattar och förstår det som sker. Det kan variera eftersom kognition och perception påverkar förmågor i olika grad, oavsett om eleven har en diagnos eller inte. 

Börja alltid med att förklara varför

Hans andra råd handlar om att eleverna behöver en tydliggörande pedagogik. 

– Börja alltid med att förklara varför! Syftet med undervisningen eller annat som ska hända måste vara tydligt. Om du vill motivera din elev behöver du vara tydlig med varför, hur och vad hen ska göra. Då skapar du ett sammanhang. Se också till att det outtalade i kommunikationen blir tydligt. Förtydliga det som ska ske i sammanhanget, även det som vi ofta tar för givet att alla förstår. 

Skapa goda relationer

Danijels erfarenhet är att eleverna inte lär av människor de inte tycker om. 

– Så lägg lite extra energi på att skapa goda relationer med dina elever. När du har en god relation och har en uppfattning om eleven och hens behov, kan du förstå hur du ska anpassa ditt bemötande och hur du ställer frågor. Eleverna är ofta ganska klara över vad som är utmanande i skolan. Lyckas du bygga ett förtroendekapital och ställa rätt frågor kan du få direkta svar på de utmaningar din elev upplever.

Korta tips och råd : Stöd till elever med NPF

Barn och elever som har
neuro-psykiatriska funktions-nedsättningar
kan behöva stöd.
Vad är viktigt att de får 
för att de ska kunna lära sig?
Vad ska du tänka på
för att stödet ska fungera?
Danijel Lukic är råd-givare
på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Han ger dig några goda råd. 

NPF = Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Lär dig om NPF

För att du ska förstå elever med NPF
behöver du kunskap.
Du behöver veta en hel del
om den typen av funktionsnedsättningar.
Det är jätte-viktigt,
säger Danijel.

– Du behöver förstå
hur NPF påverkar olika förmågor.
NPF påverkar hur en elev
uppfattar det som händer.
Men det påverkar också hur eleven
förstår det som händer. 

Hur man uppfattar och förstår
kan vara olika.
Så är det även för elever
som inte har en diagnos.

Börja alltid med att
förklara varför
Du behöver också vara tydlig
med dina elever.

– Börja alltid med att förklara varför.
Vad är syftet med undervisningen?
Vad är syftet med det som ska hända?
Vad ska det vara bra för?

Du måste också vara tydlig
om du vill motivera din elev.

  • Vad ska eleven göra?
  • Varför?
  • Hur gör man det?

Vissa saker kanske du tycker
är så själv-klara
att du inte tar upp dem.

– Ta inte för givet att
alla förstår.

Förtydliga det som ska hända
i sammanhanget.

Skapa goda relationer

Eleverna lär sig inte
av människor de inte tycker om.
Det har Danijel märkt.

– Så lägg lite extra energi på
att skapa goda relationer
med dina elever. 

Det blir också lättare för dig
om du har koll.
Hur är den här eleven?
Vad behöver eleven?

– När du har en god relation
kan du förstå hur du ska anpassa
ditt sätt att bemöta eleven.
Du kan förstå
hur du ska ställa frågor. 

Eleverna vet ofta
vad som är svårt i skolan.

–  Om du lyckas få elevens förtroende
och ställer rätt frågor
kan du få reda på
vad din elev tycker är svårt,
säger Danijel.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 4, 2022

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik

Publicerat onsdag 22 februari 2023