Illustrerade elever övar balans i en gymnastiksal.

Forskarintervju: Känslan av att lyckas viktig vid fysisk aktivitet

Vad är viktigt för att få unga med autism att delta i fysiska aktiviteter? Det är frågor Susann Anrell undersöker i sin avhandling. Svaren är förutsägbarhet, möjlighet att anpassa till det man klarar av och ett tryggt och tillåtande sammanhang.

I sitt uppdrag som fysioterapeut har Susann Anrell kommit i kontakt med många barn och unga med autism, eftersom motoriska svårigheter kan vara en av konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Då ställdes hon ofta inför frågan hur hon skulle kunna stimulera till mer fysisk aktivitet som skulle stärka motorik och öka den fysiska och psykiska hälsan.

– Vi lade upp planer för fysiska aktiviteter men ofta blev det inte så mycket av det. Jag ville veta vad forskningen visar är viktigt för att aktiviteten ska bli av. Det fanns forskning om hämmande och främjande faktorer, men jag upptäckte att det bara fanns ett fåtal studier där ungdomarna själva kom till tals. Det väckte mitt intresse, berättar Susann.

Intervjuer om vad som påverkar viljan att delta

Avhandlingen bygger på fyra olika studier. I den första genomförde Susann kvalitativa intervjuer med 24 ungdomar. I samtalen beskrev de sina upplevelser och önskemål som skulle göra det lättare att delta i fysiska aktiviteter, på fritiden och i ämnet idrott och hälsa. Deras inspel tog hon sedan med sig in i de följande studierna, med vårdnadshavare till unga med autism och med yrkesverksamma som idrottslärare, idrottsledare, medarbetare inom elevhälsan och hälso- och sjukvården.

Gruppen unga hade varierande erfarenhet av fysiska aktiviteter som fritidssysselsättning. Därför kom många av samtalen att handla om deras upplevelse av skolämnet idrott och hälsa. Ungdomarna tog inte bara upp det som skedde i idrottshallen, även situationen i omklädningsrummen var viktig. Genom samtalen fick Susann en bra bild av vad som påverkade viljan att delta.

Många aspekter påverkar motivationen

En kärnfråga är upplevd kompetens och självförtroende och att få förutsättningar att klara uppgiften. Erfarenhet av aktiviteten gör det lättare att delta och det spelar också roll för motivationen att aktiviteten upplevs som meningsfull. Förutsägbarhet är viktigt: vad ska hända, var kommer det att ske och med vem. Ungdomarna beskrev också att möjligheten att välja och påverka på vilket sätt man genomför aktiviteterna spelar roll. Ytterligare en aspekt som lyftes är att idrottsämnet innebär olika slags krav som skapar stress. Att klara betygskraven var en sak, men också kravet att klara av en rörig miljö och förväntningarna på det sociala samspelet.

– Många ungdomar beskrev att de tyckte det var jobbigt och att det påverkade deras vilja att delta i idrottslektionen. Det stämde också överens med det idrottslärare i fokusgruppen beskrev. De såg att ungdomarna kämpade med de här kraven, och de önskade sig mer tid och flexibilitet för att kunna stötta ungdomarna mer, konstaterar Susann.

Förutsägbarhet och anpassning viktigt

I den fjärde och sista delstudien fick ungdomarna sortera och rangordna olika påståenden som rörde fysiska aktiviteter.

– Jag såg att många av dem föredrog att få rangordna redan färdiga påståenden, istället för att själva formulera och utveckla sina tankar. Annars är det lätt att svaret blir ”jag vet inte”, för att det är svårt att beskriva och kan kännas utlämnande att berätta om det som känns jobbigt, berättar Susann.

Men det fanns också möjlighet för ungdomarna att formulera egna påståenden om det som var viktigt för dem. 

Resultatet visade att ungdomarna framhöll två områden som särskilt viktiga. Det ena var förutsägbarhet och möjlighet att anpassa uppgiften. Det andra var att man tyckte om aktiviteten och att den skedde i en trygg och välvilligt inställd miljö.

Lärare behöver bättre förutsättningar

Möjligheten att själva formulera det som var viktigt visade också att det kunde vara specifika faktorer som spelade roll för ungdomarna.

– Det är lätt att dra generella slutsatser utifrån hur vi uppfattar att det ”brukar” vara. Men det kan finnas något centralt man missar om eleven inte får möjlighet att uttrycka det, säger Susann.

Samtidigt påpekar hon att det är en tuff uppgift för lärare i ämnet idrott och hälsa att hinna med och räcka till för elevers olika behov. Det behövs bättre förutsättningar för att skapa den förutsägbarhet och lyhördhet som eleverna efterfrågade.

– Att anpassa till de behov elever med autism kan ha kräver tid, resurser och tillgång till ytterligare material att använda i undervisningen. Det behöver finnas förutsättningar för lärare att förbereda och ställa i ordning de här anpassningarna. Det behövs mer kunskap och utrymme att öva själv och med eleven så att den känner sig beredd inför uppgiften. Det behöver ansvariga i skolan skapa utrymme för.

Skapar ett samtalsstöd

Nu arbetar Susann vidare med metoden med formulerade påståenden för att skapa ett samtalsstöd som kan användas i skolor. Just nu prövas påståenden och formuleringar för att vara så adekvata och hjälpsamma som möjligt. Målet är att bidra till det Susann beskriver som fysisk litteracitet. Det kan också beskrivas som rörelseförståelse eller rörelserikedom och handlar om den fysiska förmågan och tilltron till att man faktiskt kan och vill röra på sig.

– När ungdomen känner att han eller hon lyckas med den fysiska aktiviteten ökar tilltron till den egna förmågan. Och när man lyckas blir det roligare.

Det är viktigt att känna att man lyckas i idrott

Det är vanligt att 
barn och unga med autism
inte tycker så mycket om 
fysisk aktivitet.
Hur får man dem
att vara med på idrotten? 
Det undersöker Susann Anrell
i sin avhandling.
– Det är viktigt att de vet
vad som ska hända.
Att man anpassar
så de klarar av det.
Och att det är tryggt,
säger Susann.

Fysio-terapeuten som ville veta mer

Susann Anrell är fysioterapeut.
Hon träffar många
barn och unga med autism.

Det är vanligt att
de har svårt med rörelse-förmågan.
Det beror på autismen.

Susann ville hjälpa barnen.
Men hur skulle hon få dem
att vilja röra sig mer?

Bättre rörlighet är bra för hälsan.
För kroppen, förstås.
Men också psykiskt.

– Vi planerade in aktiviteter.
Men ofta blev det inte
så mycket av det,
säger hon. 

Susann ville veta
vad forskningen visar.
Vad är viktigt för att
aktiviteten ska bli av?

– Det fanns forskning om det.
Men det fanns bara några få studier
där de unga själva
får säga vad de tycker. 

Det väckte Susanns intresse.
Hon bestämde sig för
att ta reda på det. 

Susann intervjuade
och skrev en avhandling

Vad gör att unga med autism
vill vara med eller inte?

– Jag intervjuade både
unga och vuxna
för att få reda på det.
Jag gjorde fyra studier som
blev en avhandling. 

Intervjuer med unga med autism

Susann intervjuade 24 ungdomar. 
I samtalen beskrev de 
vad de hade varit med om.

– De berättade vad de önskade sig.
Vad som skulle göra det lättare
för att vara med på fysiska aktiviteter. 

Susann frågade både om fritiden
och idrotten i skolan.

– Alla idrottade inte på fritiden.
Samtalen handlade därför mer om
idrott i skolan.
De berättade också om
omklädnings-rummen. 

Susann fick en bra bild av
vad som påverkar
om man vill vara med eller inte.

Intervjuer med vuxna

Susann intervjuade sen
föräldrar till unga med autism.

Hon intervjuade också

  • idrotts-lärare
  • idrotts-ledare
  • elev-hälsan
  • hälso- och sjuk-vården.

Många olika saker påverkar
om man vill vara med

Det är viktigt för unga med autism
att känna att de kan.
Att de kan klara uppgiften.

– Det är viktigt för själv-förtroendet,
säger Susann.

Det känns bättre om man
har gjort aktiviteten förr.
Då är det lättare att delta. 

– Och det måste kännas meningsfullt.

Det är också viktigt
att det är förut-säg-bart.

– Att man vet
vad som ska hända.
Och var man ska vara.
Och med vem.

De unga vill också kunna välja.
De vill kunna påverka.

– Det spelar roll
på vilket sätt man 
gör aktiviteterna.

Gör idrotten mindre stressig!

Idrotts-ämnet innebär krav.
Det skapar stress,
sa de unga. 

En sak är att klara betygs-kraven.
Men man måste också
klara av en rörig miljö.

Man måste klara att göra saker
tillsammans med andra. 

– Många ungdomar sa att
de tyckte det var jobbigt.
Att det påverkar deras vilja att
delta i idrotts-lektionen.

Det stämde också med 
det som idrottslärare sa
på intervjuerna. 

– De såg att ungdomarna kämpade
med de här kraven.
Lärarna önskade sig mer tid
för att stötta ungdomarna mer.

Förutsägbarhet och
anpassning är viktigt

De unga fick också
ranka olika svar. 
Vad är viktigast?
Vad är minst viktigt?

– Jag såg att många av dem
helst valde färdiga svar.
Annars är det lätt att svaret blir:
Jag vet inte.

Varför är det så?

–  För att det är svårt att beskriva.
Det kan kännas otryggt att berätta
om det som känns jobbigt.

Det här tycker de unga
är särskilt viktigt

  • Att idrotten är förutsägbar.
  • Att man kan anpassa.
  • Att man tycker om aktiviteten.
  • Att det är tryggt.

Lärare behöver bättre förutsättningar

Intervjuerna med de vuxna visade:
Det inte är så lätt för dem heller.

Idrotts-lärarna ska hinna med
elevernas olika behov.
Det är en tuff uppgift.

Lärarna vill skapa
det som eleverna önskar sig.
Men det behövs bättre förutsättningar
för att lyckas med det.

– Att anpassa till de behov
elever med autism kan ha
kräver tid.
Du måste ha resurser 
och material. 

Lärare måste också
hinna förbereda.
De ska hinna ställa i ordning
anpassningarna.

– Det behövs mer kunskap.
Det behövs tid att öva själv.
Du ska hinna öva med eleven
så att den känner sig beredd. 

Ansvariga i skolan 
behöver skapa utrymme för det,
säger Susann. 

Susann skapar ett samtals-stöd 

Att ranka färdiga svar
funkade bra.
Det var en bra metod.

Nu arbetar Susann vidare med det.
Hon skapar frågor och svar
som skolor kan använda.

Målet är att få unga med autism
att vilja röra på sig mer.

– När unga känner att de lyckas 
vågar de tro att de kan.
Och när man lyckas
blir det roligare,
säger Susann.

Artikeln är även publicerad i tidningen Lika värde nummer 1, 2024.

Ladda ner tidningen Lika värde i vår webbutik.

Publicerat onsdag 10 april 2024