Illustration av två elever vid en skolbänk som tittar på en lärare som tecknar teckenspråk. En elev har ett cochlea-implantat.

Forskare och lärare utvärderar nytt läromedel som ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

Nu inleds ett skolforskningsprojekt som ska undersöka, dokumentera och utvärdera användningen av ett nytt läromedel, Handalfabetet – vägen till läsning. Tidigare forskning i USA och Australien visar att läromedlet främjar läsningen för elever som är döva och har undervisning på teckenspråk. Det är myndigheten tillsammans med Stockholms universitetet som genomför skolforskningsprojektet med finansiering av Skolforskningsinstitutet under åren 2023-2025. Tre specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning deltar i skolforskningsprojektet. 

Det finns inte särskilt mycket forskning om hur barn som är döva lär sig att läsa och skriva i klassrummet. Men i USA gjorde man för några år sen en stor forskningsstudie och utifrån det resultatet har amerikanska forskare bland annat tagit fram läromedlet ”Fingerspelling Our Way to Reading”. Läromedlet har visat sig ge goda resultat i amerikanska och australienska skolor. Under ett och ett halvt år har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetat med att översätta och anpassa läromedlet till en svensk kontext samt svenskt teckenspråk och svenska. Läromedlet heter Handalfabetet – vägen till läsning och bygger i stort på en intensiv och systematisk handalfabetsbokstavering i undervisningen. Barn som är döva behöver kunna bygga sin läsutveckling på ett språk de redan kan, svenskt teckenspråk, samtidigt som de lär sig att läsa. Det amerikanska läromedlet har fyra olika nivåer men det är den första nivån som nu finns på svenska. Nu ska läromedlet testas och utvärderas. 

– Läromedlet riktar sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning som går i förskoleklass och årskurs 1 och 2 och har sin undervisning på svenskt teckenspråk. Vi har nu anpassat den första nivån som riktar sig till förskoleklass. Läromedlet är utformat för att främja läsutveckling genom användning av handalfabetet och syftet är att få barnen att koppla samman tecken, ord och bokstavering, så kallad chaining, berättar Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet. 

Aktionsforskning för att få ny kunskap för fortsatt utveckling av läsfrämjande undervisning

För att utvärdera om användningen av läromedlet faktiskt främjar elevers läsutveckling deltar lärare i förskoleklass på Östervångsskolan, Manillaskolan och Birgittaskolan i skolforskningsprojektet som heter LäsTecken – främjande av döva skolelevers läsning i teckenspråkig undervisning. De ska använda läromedlet i sin undervisning. Forskningen görs som en aktionsforskning i tre delar: klassrumsobservationer, lärarnas loggböcker och lärarintervjuer. 

– Målet med skolforskningsprojektet är att det ska leda till nya kunskaper och på sikt bidra till ytterligare förbättrad läsförmåga hos barn som är döva, fortsätter Lina Jerpö. Från de relativt få studier som finns om hur personer som är döva läser vet vi att det verkar finnas en koppling mellan teckenspråksförmåga och läsförmåga, men det saknas insatser som stöttar läsningen hos elever som är döva, exempelvis genom att använda svenskt teckenspråk. Bokstavering med handalfabetet kan vara en viktig brygga som främjar deras läsning. Därför samarbetar vi med Stockholms universitetet för att utvärdera effekten av användningen av läromedlet. 

Bygger läsutvecklingen på ett språk som eleverna redan kan

Läsning för elever som är döva och som har undervisning på svenskt teckenspråk innebär två uppgifter: att lära sig läsa och att lära sig ett nytt språk. Studier i olika länder har visat på mycket olika resultat kring framgångsfaktorer, hur väl barnen kan lära sig läsa och hur det går till. Fonologisk medvetenhet nämns ofta som en mycket viktig kunskap för att lära sig läsa och skriva då det gäller hörande barn.

– Tanken är att bokstavering med handalfabetet ska fungera som ett alternativ för att fonologiskt avkoda ord, förklarar Krister Schönström, projektledare i skolforskningsprojektet på Stockholms universitetet. Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan användning av handalfabetet och ortografisk förmåga. I detta skolforskningsprojekt tittar vi på hur användningen av materialet som baseras på bokstavering främjar elevernas läsning, hur materialet fungerar i klassrummet och om det går att se en utveckling av elevernas läsning och ordmedvetenhet över tid. 

Forskningen avslutas hösten 2025 med analys och kunskapsspridning. Det blir då ett seminarium för myndighetens personal och resultatet av forskningen publiceras. Resultatet av skolforskningsprojektet kommer också att publiceras på Stockholms universitets webbsida Främjande av döva skolelevers läsning i teckenspråkig undervisning samt SPSM:s olika kanaler och som skriftliga publikationer. Slutligen kommer också en utvärdering av materialet göras tillsammans med lärare, bland annat om myndigheten ska fortsätta utveckla materialet.

Mer information

Det nya läro-medlet för att lära döva elever att läsa – Hur bra är det?

Det finns ett nytt läromedel
för tecken-språkiga elever.
I USA och Australien hjälper det elever
att bli bättre på att läsa.
Det visar forskning.

Läromedlet finns på svenska också.
Det heter: Hand-alfabetet – vägen till läsning.
Nu ska forskare och lärare undersöka
hur bra det funkar i Sverige.

Fakta om skol-forsknings-projektet

Vad heter projektet?

LäsTecken – 
främjande av döva skolelevers läsning
i teckenspråkig undervisning.

Vad handlar det om?

Det nya läromedlet
Handalfabetet – vägen till läsning.

Vilka forskar i projektet?

Specialpedagogiska skolmyndigheten
och Stockholms universitet.

När?

Åren 2023 till 2025.

Vilka skolor är med?

Tre special-skolor.

Vem betalar för projektet?

Skol-forsknings-institutet.

Fakta om läromedlet

Vi har översatt materialet

Läromedlet är amerikanskt från början.
I USA heter det: 
Finger-spelling our way to reading.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har arbetat med läromedlet.

Vi har översatt det
till svenskt tecken-språk och svenska.
Vi har också anpassat det
så det ska funka i Sverige.

Arbetet har tagit ett och ett halvt år. 

Så här började det

Tidigare visste vi inte riktigt
hur döva barn lär sig läsa och skriva.
Det finns inte så mycket
forskning om det.

Forskare i USA ville veta mer.
De gjorde därför en stor studie.
Det var för några år sen.

När de var klara med studien
utvecklade de
det nya läromedlet.

Läromedlet har funkat bra
i skolor i USA och Australien.

Svenska elever ska få testa
Handalfabetet – vägen till läsning

Lina Jerpö arbetar på
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon jobbar med två-språkighet.

– Läromedlet är för elever
som är döva eller
har nedsatt hörsel.

De går i förskole-klass och
årskurs 1 och 2.
Deras undervisning är på
svenskt teckenspråk.

Det amerikanska läromedlet
har fyra nivåer.

– Vi har anpassat
den första nivån
till svenska.
Den riktar sig till förskoleklass,
säger Lina.

Eleverna och deras lärare
ska nu få testa läromedlet.
Sen ska forskarna och lärarna
utvärdera det.

Det är lättast att lära sig läsa
på ett språk vi redan kan.
Döva barn i Sverige kan
svenskt teckenspråk.

Det är viktigt att
bokstavera mycket
med handalfabetet
i skolan.

– Läromedlet använder hand-alfabetet.
Barnen lär sig koppla ihop
tecken, ord och bokstavering.
Det kallas chaining.

Chaining = att koppla ihop som en kedja. 

Forskning för att
utveckla undervisningen

Hjälper läromedlet eleverna
att bli bättre på att läsa?
Det vill vi ta reda på.

Tre specialskolor
är med i projektet.
Det är:

 • Östervångs-skolan.
 • Manilla-skolan.
 • Birgitta-skolan.

Lärare i förskoleklass
ska använda läromedlet
i sin undervisning.

Forskarna ska

 • titta på i klass-rummet.
 • läsa lärarnas anteckningar.
 • intervjua lärarna. 

– Målet är att vi ska få ny kunskap.
Det ska med tiden leda till
att döva barn blir
ännu bättre på att läsa,
säger Lina.

Det verkar finnas
en koppling mellan
hur bra man kan teckenspråk
och hur bra man kan läsa.

Det vet vi sen tidigare.

– Men vi har inte använt handalfabetet
när eleverna lär sig läsa.
Det kan vara en viktig del.

De lär eleverna läsa
på ett språk de redan kan

När teckenspråkiga elever i Sverige lär sig läsa
behöver de lära sig två saker:

 1. Att läsa.
 2. Ett nytt språk, alltså svenska.

Olika länder gör på olika sätt.
Hur bra det går
är olika.

Det visar studier.

När hörande barn lär sig läsa
är det jätte-viktigt att känna igen ljud.
Till exempel hur ett A låter.

Men hur funkar det
för döva barn?

– Att bokstavera med handalfabetet
ska funka som ett alternativ.
Det är tanken,
säger Krister Schönström.

Krister är projektledare
i skolforsknings-projektet
på Stockholms universitetet. 

– Det finns ett samband
mellan att använda handalfabetet
och att kunna läsa och skriva.
Det vet vi från tidigare studier.

I projektet ska eleverna
få lära sig läsa
med hjälp av handalfabetet.

Forskarna ska sedan undersöka:

 • Hjälper läromedlet eleverna 
  att lära sig läsa?
 • Hur funkar materialet i klassrummet?
 • Går det att se om
  eleverna utvecklas över tid?
  Blir de bättre på att läsa?
  Blir de bättre på ord?

Projektet håller på i flera år
Hösten 2025 är forskningen klar.

Det blir då 

 • ett seminarium
  för myndighetens personal.
 • en forsknings-rapport. 

Resultatet kommer även att finnas här:

 • På Stockholms universitets hemsida.
 • På Specialpedagogiska skolmyndighetens
  hemsida.
 • I tryckta texter.

Lärarna ska också göra en 
utvärdering av läromedlet
tillsammans med forskarna.
Bland annat om myndigheten ska 
fortsätta att utveckla materialet.

Läs mer

Du hittar mer info om
skolforsknings-projektet här:

Info om två-språkig undervisning 
i specialskolor
för elever som är döva
eller har nedsatt hörsel:
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat torsdag 21 september 2023