Två språk

På våra regionala specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, samt på Åsbackaskolan som är en nationell specialskola, används både svenskt teckenspråk och svenska.

Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

Tvåspråkig undervisning innebär att svenskt teckenspråk och svenska är gemensamma språk för alla elever på våra skolor. Elever på våra skolor utvecklar både svenskt teckenspråk och svenska parallellt i all undervisning i skolan. Tvåspråkighet för alla våra elever innebär svenskt teckenspråk och skriven svenska (läsa och skriva). 

Elever som har förutsättningar att ta till sig kunskap via talat språk har möjlighet att med stöd av hörteknik få undervisning på talat språk i språkämnen. Nya elever som inte lärt sig svenskt teckenspråk ännu ges stöd för att undervisningen ska vara tillgänglig under tiden de lär sig svenskt teckenspråk.

Eleverna växlar mellan språken och utvecklar en medvetenhet om i vilka sammanhang de behöver eller föredrar att använda det ena eller det andra språket.

En teckenspråkig miljö betyder att svenskt teckenspråk är det gemensamma språket för kommunikation i undervisningen, på rasterna, i fritidshemmet och på boendet. Genom en teckenspråkig miljö får eleverna möjlighet att kommunicera med varandra, kunna se och följa dialoger vuxna emellan och utveckla sitt språk, sin sociala kompetens och sina kunskaper om omvärlden. Ett gemensamt språk är en förutsättning för att våra elever ska vara delaktiga i en miljö där alla kan kommunicera och göra sig förstådda.

Om två språk i läroplanen

På våra regionala skolor och på vår nationella skola Åsbackaskolan följer vi läroplanen för specialskolan. Läroplanen för specialskolan är till stor del samma som läroplanen för grundskolan. Det finns några skillnader. Ett exempel är att tvåspråkigheten är tydligt framskriven i läroplanen för specialskolan. I specialskolan ska elever som är döva eller har hörselnedsättning få tillgång till en språkmiljö där de kan möta och använda sig av både svenskt teckenspråk och svenska i alla sammanhang. Det finns kursplaner och betygskriterier som är särskilt framtagna för den tvåspråkiga specialskolan. Dessa är svenska, engelska och moderna språk. Eleverna läser också ytterligare ett ämne, nämligen svenskt teckenspråk. Dessutom läser våra elever ämnet rörelse och drama istället för musik.

En utvecklande språkmiljö

Båda språken möts i en levande språkmiljö, där eleverna tryggt får utveckla en framtidstro och hitta sin identitet. Förutom att kunna kommunicera med varandra kan eleverna även, i sin skolvardag, se och följa dialoger vuxna emellan som språkliga förebilder.

Språkplanen

I kapitlet Skolans uppdrag i läroplanen för specialskolan uttrycks att "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ansvarar inom ramen för detta för att döva och hörselskadade elever ges förutsättningar att utveckla sådana språkkunskaper att de kan avläsa och uttrycka tankar och idéer på svenskt teckenspråk samt använda tolk. Genom denna tvåspråkighet ökar elevens möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället." 

För att uppfylla detta har Specialpedagogiska skolmyndigheten en språkplan för sitt arbete. Plan för specialskolornas arbete med tvåspråkighet, språkplanen (PDF-dokument, 216 bytes)

Vi har även tagit fram en film som stöd till våra skolor i arbetet med språkplanen. I filmen lyfts några delar av språkplanen. Allt innehåll från språkplanen är alltså inte med. Filmen lyfter konkreta exempel och utgår från den gemensamma grund som våra regionala skolor med tvåspråkig undervisning ska vila på. Vi tar bland annat upp visuell miljö, tvåspråkig undervisning, teckenspråkig kultur och turtagning. Fokus är främst på undervisning på svenskt teckenspråk, men även exempel på undervisning på talat språk i språkämnen som svenska, engelska och moderna språk finns med i filmen.

Två språk

Vi har sex special-skolor för elever som är

döva eller har nedsatt hörsel.

Där använder vi både svenska och

svenskt tecken-språk.

Fem skolor är regionala.

En skola är för hela landet.

Den heter Åsbackaskolan.

Vi undervisar på två språk

Våra elever har två gemensamma språk.
Det är svenskt teckenspråk och svenska.

Vi använder båda språken i
all undervisning i skolan.

Vi läser och skriver på svenska
och kommunicerar på teckenspråk.

 

De som hör lite bättre kan också
få undervisning på talat språk
i språk-ämnen.

Då använder vi hör-teknik.

Nya elever som inte kan svenskt teckenspråk
får stöd så att de lär sig det.

Eleverna byter mellan språken.

De blir vana vid det.

De märker själva när de behöver
de olika språken.

Vår miljö är tecken-språkig

Vi använder alla svenskt teckenspråk
i skolan och på rasterna.

Vi använder det också på fritids
och på elev-boendet.

Det är det vi menar med
teckenspråkig miljö.

Det här är bra för eleverna.

De får använda teckenspråk med varandra.

De kan se när vuxna talar med varandra
på teckenspråk.

Barnen utvecklar sitt språk.

De umgås med kompisar och vuxna.

De lär sig om världen runt omkring.

Att ha ett gemensamt språk är viktigt.

Vi måste ha det för att känna att vi är med.

Våra elever ska kunna förstå
och göra sig förstådda.

Vi följer läro-planen för specialskolan

Läroplanen för specialskolan är
nästan samma som grund-skolans läroplan.

Men det finns några skillnader.

Ett exempel är två-språkigheten.

Elever som är döva eller har nedsatt hörsel
ska få undervisning på två språk i specialskolan.

De ska kunna få möta och använda
både svenskt teckenspråk och svenska
i alla sammanhang.

Det finns speciella kurs-planer för
den tvåspråkiga specialskolan.

Det finns också speciella kunskaps-krav.

Svenskt teckenspråk är ett ämne
som inte brukar finnas i andra skolor.

Men det finns också en del skillnader i
ämnena svenska, engelska och moderna språk.

Våra elever har ett ämne som heter
rörelse och drama.

De har det i stället för musik.

Här kan du läsa hela läroplanen för specialskolan

Här blir barnen trygga i sina språk

Hos oss får eleverna använda båda språken i sin vardag.

De kan hitta kompisar som också talar teckenspråk.

De ser vuxna som använder teckenspråk.

Vi vuxna kan bli språk-idoler.

Allt det här är viktigt för att eleverna ska kunna
hitta sin egen identitet.

Det är också viktigt för deras tro på framtiden.

Språk-planen

Språk, skola och identitet hör ihop.

Språket behöver du för att lära dig saker.

Du behöver både språk och kunskaper
för att utveckla din identitet.

Det är därför viktigt att eleverna i specialskolan
får tala, läsa och skriva mycket.

De måste våga tro på att de kan.

Eleverna lär sig också att uttrycka
sina tankar och idéer.

De lär sig förstå hur andra tänker.

De får lära sig att göra det på svenskt teckenspråk.

Eleverna får också lära sig att använda tolk.

Att vara tvåspråkig gör att eleverna får
större möjlighet att studera vidare.

De blir mer delaktiga i samhället.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har en språkplan.

Du kan läsa den planen om du vill.

Den finns här som PDF-dokument (PDF-dokument, 216 kB)

Du kan också se en film om språkplanen.

Myndighetens språkplan

En lärmodul om tvåspråkig undervisning – svenskt teckenspråk och svenska

Tvåspråkighetsutvecklingen är central för lärande i alla ämnen för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Skolverket har, med stöd av medarbetare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, skapat en modul med syfte att ge lärare i specialskolan fördjupade kunskaper om hur tvåspråkig undervisning kan användas som pedagogisk modell. Målet är att främja elevernas lärande genom undervisning som fokuserar svenskt teckenspråk och svenska såväl som ämnenas teoretiska, praktiska och estetiska innehåll.

Modulen på Skolverkets webbplats

Filmer

Svenskt teckenspråk och skriven svenska - två språk i ettan

Att lära sig två språk är självklart för dessa elever i ettan. Föräldrar
och lärare berättar om hur barnen utvecklar sina två språk. Språk är spännande och roligt.

Svenskt teckenspråk och skriven svenska - två språk i ettan

Se filmen: Svenskt teckenspråk och skriven svenska - två språk i ettan

Lite mer om tvåspråkighet

Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.

Lite mer om tvåspråkighet
Se filmen: Lite mer om tvåspråkighet
Publicerat måndag 8 april 2024