Två kvinnor och en man sitter på en bänk vid en lekplats. Det är sommar och i bakgrunden finns en klätterställning.

Bra särskilt stöd skapar lugn på skolan

På Falkenbergsskolan i Kalmar har elever i behov av stöd tillgång till ett resurscentrum. Denna möjlighet har tillsammans med tydlig lektionsplanering skapat ett större lugn på skolan. 

– När jag började här var ansvaret för elever i behov av stöd otydligt, vilket ledde till oro hos elever och lärare. Idag är ansvaret tydligt uppdelat på olika funktioner. Vi har ett arbetssätt som gör både oss och eleverna mycket lugnare, säger Hanna Skygebjerg, lärare och mentor. 

Falkenbergsskolan har cirka 65 medarbetare och 570 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. När skolan fick en ny rektor 2015 påbörjades ett utvecklingsarbete. 

– Jag såg att skolan jobbade alltför traditionellt och att det inte var en skola för alla. Vi började prata om att tillgängliggöra lärmiljön, där skolans Resurscentrum och mentorskapet är två viktiga delar, säger Per-Ola Jacobson, rektor. 

Alla lärare är också mentorer för en elevgrupp. Mentorskapet på skolan handlar bland annat om att stärka den sociala gruppsammansättningen och hjälpa eleverna till ett gott och hållbart mående. 

– Mentorn är närmast eleven och vårdnadshavaren. Ett gott stöd till eleven bygger på att denna relation är bra och den måste därför vårdas hela tiden, säger Per-Ola.

Resurscentrum ger eleverna stöd 

Resurscentrum är en anpassad miljö som ligger centralt i skolan. Hit får elever komma delar av eller hela skoldagar, utan att ingå i en särskild undervisningsgrupp. 

– Elever kan komma till oss i början av dagen för att gå igenom dagens schema. Andra kan komma för att jobba med uppgifter efter genomgång i klassrummet. Hur ofta och länge en elev är här kan variera över tid, utifrån elevens mående och behov, säger Marie Bäck, specialpedagog.

Stödet anpassas utifrån behov och dagsform 

Femton elever har en egen plats i skolans Resurscentrum och nyttjar stödet regelbundet. De flesta av dem har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En diskussion mellan skolpersonal, elev och vårdnadshavare avgör om denna form av stöd är aktuellt för eleven. Sedan anpassas dagarna utifrån behov och dagsform med stöd från Resurscentrum, i samverkan mellan eleven och personal. Anpassningen underlättas av att skolan har en grundplanering och en mall för en tydlig lektionsplanering. Planeringen är tillgänglig digitalt, så att Resurscentrum kan gå igenom den med eleverna och se vad de ska göra när de kommer. 

Det mest avgörande för att skapa en skola för alla är medarbetarnas insatser, framhåller Per-Ola.

Artikeln är även publicerad i tidningen Lika värde nummer 3, 2023.

Ladda ner tidningen Lika värde i vår webbutik.

När eleverna får bra särskilt stöd blir det lugnt på skolan

På Falkenbergs-skolan i Kalmar

har de ett resurs-centrum.

Elever kan gå dit för att få stöd.

Lärarna planerar också

tydliga lektioner.

Det här har gjort det

lugnare på skolan.

Det här är Falkenbergsskolan

Årskurser: Förskole-klass till nian.

Elever: 570.

Personal: 65.

Skolan ligger i Kalmar,

inte i staden Falkenberg.

De ville att eleverna

skulle få lugn och ro

– När jag började på skolan

fanns det en oro

hos elever och lärare,

säger Hanna Skygebjerg.

Hanna är lärare och mentor

på Falkenbergsskolan.

– Vem skulle hjälpa

elever som behöver stöd?

Det var otydligt.

Därför blev det oroligt.

Nu har de delat upp ansvaret

på ett tydligt sätt.

– Vi har idag ett arbets-sätt

som gör både oss och eleverna

mycket lugnare,

säger Hanna.

De utvecklade skolan

Skolan fick en ny rektor år 2015.

Då startade de ett utvecklings-arbete. 

Rektorn heter Per-Ola Jacobson.

Han berättar:

– Jag såg att skolan jobbade

alltför traditionellt.

Det var inte en skola för alla.

Vi började prata om att 

göra lär-miljön mer tillgänglig.

Två viktiga delar är

skolans Resurscentrum

och mentorerna. 

Mentorn är jätte-viktig

Alla lärare är mentorer

för en elev-grupp. 

– Mentorn är närmast eleven

och föräldern. 

Det är viktigt att 

den relationen är bra.

Det ger ett gott stöd till eleven.

Därför måste mentorn

vårda relationen hela tiden,

säger Per-Ola.

Att vara mentor på skolan

handlar om att:

  • Hjälpa eleverna att må bra.
  • Stärka relationerna i gruppen.

Resurscentrum ger eleverna stöd 

Resurscentrum är en anpassad miljö.

Det ligger mitt i skolan. 

Eleverna kan vara där

hela skol-dagen

eller en del av dagen.

Marie Bäck jobbar på Resurscentrum.

Hon är special-pedagog.

– Elever kan komma till oss

för att gå igenom dagens schema.

Andra kommer för att

jobba med uppgifter,

säger Marie.

Hur ofta och länge

en elev är där

är olika.

– Det beror på hur eleven mår

och på behov.

Det kan variera över tid.

De anpassar stödet till eleven

Femton elever har en egen plats

i skolans Resurscentrum.

De får stöd regelbundet. 

De flesta av dem

har någon form av NPF.

NPF = neuro-psykiatrisk funktions-nedsättning. 

För att få en plats på Resurscentrum

behöver eleven ha

behov av särskilt stöd.

Personalen diskuterar först

med eleven och föräldrar.

Kan det här stödet passa?

Skolan anpassar sedan dagarna.

De samarbetar med varandra

Det finns en bra samverkan

mellan lärarna,

eleven och Resurscentrum.

Skolan är bra på att planera.

De har en mall

för hur man planerar

tydliga lektioner.

Planeringen finns digitalt.

Resurscentrum och eleven

kan därför titta på

vad lärarna har planerat.

Det gör att det blir lättare

att anpassa stödet till eleven.

De kan se vad de ska göra

när eleven kommer

till Resurscentrum.

– Det viktigaste av allt

är personalens jobb

för att skapa en skola för alla,

säger Per-Ola.

Ladda ner tidningen Lika värde

Den här artikeln kommer från

Lika värde nummer 3, år 2023.

Filmer om Falkenbergsskolan 

Falkenbergsskolan berättar

i flera filmer 

om sitt arbete

kring elever med NPF.

Filmerna finns i SPSM:s studiepaket NPF. 

Prenumerera på tidningen Lika värde

Vill du prenumerera på vår tidning?

Det är gratis.

Prenumerera

Publicerat torsdag 9 november 2023