Tre kvinnor sitter i en soffa och pratar, en av dem gestikulerar. I bakgrunden syns en storblommig färggrann vepa

Uthålligt arbete med tillgängligheten i förskolan har gett resultat

Förskolorna i Upplands-Bro har under flera år arbetat systematiskt med lärmiljön. Nu har de uppnått flera av sina mål. Kompetensutveckling i alla yrkesgrupper, barns delaktighet och regelbundna uppföljningar har varit nycklar till framgången.

År 2018 sökte 20 förskolor i Upplands-Bro stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att kompetensutveckla samtliga arbetslagsledare. Med hjälp av ett värderingsverktyg ville kommunen skapa ett aktivt tillgänglighetsarbete i samtliga förskolor. Värderingsverktyg bygger på en tillgänglighetsmodell som visar att när den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön samspelar utifrån barnets behov, skapas förutsättning för lärande och utbildningen kan bli tillgänglig.

Målet är uppnått: kunskapen hos medarbetarna har ökat, digitaliseringsarbetet har utvecklats. Hos barnen har delaktigheten ökat och ordförrådet utvecklats tack vare bildstöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Guide för tillgänglig och likvärdig lärmiljö

Kommunens utvecklingsledare har tagit fram en miljöguide för att säkerställa att alla barn har en likvärdig, tillgänglig lärmiljö.

– Vi har försökt hitta konkret innehåll i begreppet ”tillgänglighet” både ur ett barnperspektiv och ett vuxenperspektiv, till exempel checklistor som använts systematiskt för att se över alla lärmiljöer, säger Maria Cramer, rektor vid Östra Kungsängen förskolor.

Maria berättar att alla förskolor gör kvalitetsarbete vid varje terminsstart med en punkt som heter ”lärmiljöer”.

– Då har pedagogerna även använt sig av en så kallad fyrfältare där de tittar på lärmiljön utifrån de fyra delarna i tillgänglighetsmodellen. Pedagogerna skriver upp det som kan utvecklas, vilket senare tas upp på kvalitetsdagar, säger Agneta Lundbeck Jansson, biträdande rektor och specialpedagog vid Norra Kungsängen förskolor som varit med i arbetet sedan start.

Hjälp av värderingsverktyget

Monica Stohne Öberg, förskollärare på Rönnbärets förskola i Upplands-Bro anser att hennes arbetssätt har påverkats positivt av att ha tillgång till värderingsverktyget.

– Jag har fått hjälp med att få syn på saker att utveckla genom att kartlägga lärmiljön kring barn med olika behov, säger Monica.

Enligt Gunilla Fällman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, är en av framgångsfaktorerna att det funnits en tydlig styrkedja från nämnd till barnskötare.

– Rektorsgruppen har hittat praktiska strategier och påvisat resultat som utvecklingsarbetet har gett, säger Gunilla.

Gunillas råd till förskolor är att skapa en långsiktig planering och synliggöra vilken utveckling de vill uppnå.

Arbetet fortsätter

Förskolorna i Upplands-Bro kommer att fortsätta använda sig av skolmyndighetens material som ett gemensamt underlag att förhålla sig till, bland annat en film med föreläsningar och diskussionsfrågor.

– Systematiskt kvalitetsarbete blir aldrig klart, säger Maria.

– En lärmiljö anpassas då barngrupperna ständigt förändras, men det viktigaste är att alla barn lyckas, tillägger Agneta.

Mer om tillgänglig utbildning

Läs mer om tillgänglighetsmodellen och Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning.

www.spsm.se/tillganglighet

Flera års arbete i för-skolan har gett bra resultat

Förskolorna i Upplands-Bro
arbetar systematiskt med lär-miljön.
De har gjort det i flera år.
Nu har de nått flera av sina mål.

Förskolorna kompetens-utvecklar
alla yrkes-grupper.
De följer upp arbetet regelbundet.
Dessutom är barnen delaktiga.
Därför har det gått så bra
för förskolorna.

De ville bli

mer tillgängliga

20 förskolor i Upplands-Bro
sökte stöd från
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
De ville kompetens-utveckla
alla sina arbets-lags-ledare. 
Det här var år 2018.

De använde ett värderings-verktyg

Kommunen ville arbeta aktivt
med tillgängligheten i förskolorna.
De skulle använda
ett värderings-verktyg.

Värderingsverktyget utgår ifrån
en tillgänglighets-modell.
Modellen visar hur en lär-miljö
kan bli tillgänglig.

Det viktigaste är barnens behov.
Lärmiljön måste vara bra.

Barnen behöver trivas i förskolan.
Pedagogiken måste vara bra.
Och lokalerna och ute-miljön
måste funka för alla.

Om allt det här funkar
lär sig barnen mer.
Det kan bli tillgängligt för alla. 

Förskolorna har lyckats

Målet är uppnått.
Medarbetarna har lärt sig nya saker.
De har blivit mer digitala. 

Men bäst av allt:
barnen har blivit mer delaktiga.
De har fått bättre ord-förråd.

Hur blir barn bättre på språk?
Förskolorna har använt bild-stöd.
De har också använt AKK-tecken. 

AKK = alternativ och kompletterande kommunikation.

De har en guide för att skapa

en bra lärmiljö

Kommunens utvecklings-ledare
har tagit fram en miljö-guide.
De använder den för att
vara säkra på att
alla barn har det bra
på förskolan. 

Alla barn ska ha en lärmiljö som är
likvärdig och tillgänglig.
Men vad är det? 

– Vi har funderat på det,
säger Maria Cramer. 

Maria är rektor vid
Östra Kungsängens förskolor. 

– Vad är tillgänglighet för barn?
Vad innebär det för vuxna? 

Maria säger att de använder listor
som de prickar av.
Då kan de se över
alla sina lärmiljöer
på ett systematiskt sätt. 

Alla förskolor gör kvalitets-arbete.
Vid varje ny termin
har de en punkt som heter
lärmiljöer.

– Vad kan bli bättre i lärmiljön?
Pedagogerna skriver upp det.
Sen talar vi mer om det på
kvalitets-dagar,
säger Agneta Lundbeck Jansson. 

Agneta är biträdande rektor
vid Norra Kungsängens förskolor.
Hon är också special-pedagog.

Norra Kungsängens förskolor
har varit med i projektet
sedan det startade.

Värderings-verktyget hjälper

Monica Stohne Öberg är förskol-lärare.
Hon arbetar på Rönnbärets förskola. 

Monica tycker att
hennes sätt att arbeta
har blivit bättre.
Värderingsverktyget
är bra att ha.

– Vi kartlägger lärmiljön
kring barn med olika behov.
Det hjälper mig att hitta
saker att utveckla,
säger Monica.  

Gunilla Fällman är råd-givare
på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon säger att de har
styrt projektet på ett tydligt sätt
i kommunen.  

– Rektors-gruppen har hittat
bra strategier.
De har visat vilket resultat
arbetet har gett,
säger Gunilla.  

Gunilla har två råd till dig som
jobbar på förskola. 

  • Planera på lång sikt.
  • Gör tydligt vad ni vill uppnå.

Arbetet fortsätter

Förskolorna i Upplands-Bro
kommer att fortsätta arbeta
med det här. 

– Systematiskt kvalitets-arbete
blir aldrig klart,
säger Maria.  

De kommer också att fortsätta använda
skol-myndighetens material.
Det blir som ett gemensamt stöd. 

I materialet finns en film
med föreläsningar.
Där finns frågor
att diskutera tillsammans.
Bland annat.

– Vi behöver alltid
anpassa lärmiljöer.
Barn-grupper förändras ju hela tiden.
Men det viktigaste är att
alla barn lyckas,
säger Agneta. 

Läs mer på spsm.se

Tillgänglig utbildning

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Lika värde nr 3 2021.

Publicerat tisdag 20 juni 2023