Bild av Marie Granholm

Utbildning och struktur är tema för Lika värde-tidningen

En tydlig struktur för dagen och undervisningen är bra för de flesta. Att ha rutiner skapar trygghet och kan minska stress. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om hur en skola och två kommuner arbetat för att utveckla strukturer, synsätt och undervisning.

På Liljaskolan i Vännäs pågår ett arbete för att minska frånvaro och avhopp. Genom att tydliggöra pedagogiken, balansera upp schemat och förbättra skolans fysiska miljö vill de ge alla elever bättre förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig studierna. Kärnan i ett projekt i Sölvesborgs kommun är att skifta fokus från elevernas tillkortakommanden till verksamhetens lärmiljö. Både förskolor och skolor deltar i projektet som innehåller både utbildning och handledning. Fyra grundskolor i Tranemo kommun har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för mindre stress och mer glädje. Nya pedagogiska verktyg, tydliga strukturer och rutiner gör skoldagen tryggare för alla.

Elever behöver få känna att de klarar uppgiften

I en intervju med Alli Klapp berättar hon om sin och Anders Jönssons enkätstudie där 1700 elever i årskurs nio svarat på vilket stöd de upplever att de får i skolan. Den visar att allt för många skolor stödjer elever genom att ge enklare uppgifter snarare än ett ”stödjande stöd” för att klara samma uppgifter som klasskamraterna får.

Tillgänglighet i ämnet idrott och hälsa

En ny forskningsöversikt har fokus på hur ämnet idrott och hälsa kan bli mer tillgängligt, särskilt för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. I en intervju med den biträdande projektledaren Karin Fröding, berättar hon om översiktens tre teman: tillitsfulla relationer, struktur och stöd samt utvecklade klimat.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Utbildning och struktur är tema för tidningen Lika värde

Det är bra för de flesta att
ha en tydlig struktur för dagen
och för undervisningen.

Rutiner gör oss trygga.

Det kan minska stress. 

I det här numret kan du läsa om 
hur en skola och två kommuner har gjort.

De har arbetat för att utveckla strukturer. 

De jobbat med syn-sätt och undervisningen.

Lika värde är Specialpedagogiska 
skolmyndighetens tidning.

Det här kan du läsa mer om i tidningen

Så gör de i Vännäs

På Lilja-skolan i Vännäs arbetar de för 
att minska från-varon.

De vill att eleverna ska gå klart skolan. 

 

Liljaskolan vill ge alla elever bättre förutsättningar.

Lärarna undervisar därför på ett tydligare sätt.

De planerar schemat på ett bra sätt.

Och skolan förbättrar den fysiska skol-miljön.

Så gör de i Sölvesborg

I Sölvesborgs kommun vill de prata mindre om
elever som misslyckas i skolan.

De vill i stället skapa en lär-miljö
där eleverna kan lyckas.

Både för-skolor och skolor är med i projektet.

De har både utbildning och handledning. 

Så gör de i Tranemo

Fyra grund-skolor i Tranemo kommun
har utvecklat ett gemensamt arbets-sätt.

Det ska ge mindre stress och mer glädje. 

De har nya pedagogiska verktyg,
tydliga strukturer och rutiner.

Det gör skol-dagen tryggare för alla.

Stärk elevernas själv-tillit

Vi har intervjuat Alli Klapp.

Hon berättar om sin och Anders Jönssons enkät-studie.

1700 elever i årskurs nio har svarat på frågor. 

Vilket stöd upplever niorna att de får i skolan? 

 

Studien visar att alltför många skolor
stödjer elever genom att ge dem enklare uppgifter.

De får inte ett ”stödjande stöd”
för att klara samma uppgifter som klass-kamraterna.

Tillgänglighet i ämnet idrott och hälsa

Vi har också intervjuat Karin Fröding.

Hon har varit en av projekt-ledarna kring
en ny forsknings-översikt.

Den handlar om hur idrotten i skolan
kan bli mer tillgänglig.

Särskilt för elever som har svårt
i sociala sammanhang. 

Mer innehåll i tidningen

Som vanligt kan du också läsa
krönikor, nyheter från myndigheten
och korta artiklar från omvärlden.

 

Alla förskolor och skolor får tidningen

Vi skickar ut Lika värde
till alla för-skolor med fler än fem anställda.

Alla grund-skolor, gymnasie-skolor,
grund-sär-skolor och gymnasie-särskolor
får också tidningen.

Vi skickar även tidningen till
Komvux och SFI.

Dessutom skickar vi den till
utbildnings-förvaltningar,
utbildnings-nämnder och liknande. 

Publicerat torsdag 24 februari 2022