Tre råd för att öka elevernas delaktighet

Skollagen, barnkonventionen och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande och elevernas hälsa. Hur kan skolor arbeta med att upptäcka brister och främja elevers delaktighet i skolan?

Jennie Reithner, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd. Det första riktar sig till skolledningen och handlar om att organisera arbetet så att det stödjer och främjar barns och elevers delaktighet.

– Arbeta med värdegrunden så att ni får en gemensam syn på barns och elevers lärande och hälsa. Skapa arenor för samtal om barnrätt och inför punkten ”vad säger eleverna” på dagordningar på alla nivåer i organisationen, från förvaltning till elever.

Skapa en systematik tillsammans

Det andra rådet riktar sig till all skolpersonal och går ut på att tillsammans skapa en systematik i arbetet med elevernas delaktighet. Hon tipsar om myndighetens bok ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan”, som ger stöd för ett sådant arbete.

– Delaktighet handlar inte om att ställa en fråga till eleverna då och då utan om att på riktigt värdesätta elevernas åsikter. Vi har en delaktighetsmodell som man kan utgå ifrån för att se vad man behöver arbeta med. Det kan också bidra till att stärka det förebyggande elevhälsoarbetet.

Råd till elever

Jennie ger även ett råd till elever, som har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem.

– På vår webb finns sidor som vänder sig till direkt till elever. Där går det att läsa om

delaktighet och vilka rättigheter man har som elev. Det finns också filmer där barn och unga berättar om sina erfarenheter. Materialet kan med fördel visas för lärare också.

Tre goda råd för att eleverna ska bli mer delaktiga

Det är viktigt att barn är delaktiga.
Det står i skol-lagen och
barn-konventionen.
Olika studier visar också att det är så.

Delaktighet är viktigt för att
nå målen i skolan.
Elever har rätt att få vara med
och ha inflytande.
Det är viktigt för deras hälsa. 

Men hur kan ni i skolan
jobba med det här?
Hur upptäcker ni brister?
Hur gör ni elever delaktiga? 

Jennie ger råd och tips

Jennie Reithner är råd-givare
på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon ger er tre goda råd. 

Råd till skol-ledningen:

Organisera arbetet

Organisera arbetet så att
barnen och eleverna
blir mer delaktiga. 

– Arbeta med värde-grunden
så att ni får en gemensam syn
på barns  och elevers lärande
och hälsa. 

– Skapa arenor för samtal
om barn-rätt. 

–  Ta med en ny punkt
när ni ska ha möte.
Kalla den
Vad säger eleverna?
Ta med den på dag-ordningar
på alla nivåer i organisationen.
Från förvaltning till elever. 

Råd till all personal i skolan:

Jobba systematiskt

– Delaktighet handlar inte om att
ställa en fråga till eleverna då och då.
Det handlar om att
lyssna på eleverna på riktigt.
Deras åsikter är värdefulla. 

Arbeta i stället systematiskt.
Och gör det tillsammans. 

Jennie tipsar om en bok ni kan läsa.
Den heter Delaktighet – ett arbets-sätt i skolan.
Det är myndighetens bok.
Den hjälper er att arbeta systematiskt. 

– Vi har en delaktighets-modell.
Den kan ni utgå ifrån.
Då ser ni vad ni behöver  arbeta med. 

Modellen kan också stärka
arbetet med elev-hälsan. 

Råd till elever:

Lär dig om dina rättigheter

Du som är elev har rätt att
säga vad du tycker.
Du har rätt att höras
i alla frågor som rör dig. 

– På vår webb finns sidor
som vänder sig direkt till elever.
Där kan du läsa om delaktighet.
Det står också om
vilka rättigheter du har som elev.
Det finns filmer
där barn och unga  berättar
om sina erfarenheter.
Materialet passar även lärare.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 1, 2022.

Publicerat torsdag 21 april 2022