Två barn sitter vid ett bord och tittar in i kameran. På bordet står spelet Fia med knuff.

Tillgänglig kommunikation på fritidshemmet

Personalen på Prolympia Gävle såg att de behövde göra fritidshemmet mer tillgängligt för elever med språklig sårbarhet. Efter två års projektarbete ser de att de har kommit en bra bit på väg. 

Prolympia Gävle är en friskola med 670 elever i förskoleklass och upp till årskurs 9. Ett av arbetslagen på skolan består av förskoleklassen, fritidshemmet och lågstadiet. Under två år har de i projektform utvecklat sitt arbete för att bättre möta elever med språkstörning och språklig sårbarhet. 

Tavla med symboler, tecken och text

På skolgården finns en tavla med symboler, tecken och text för bland annat olika aktiviteter och känslor. Eleverna Noel Pettersson och Mila Kirli står framför tavlan. De har en kompis som använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. De berättar att de använder tavlan när de inte förstår vad den eleven säger. Men de använder den också till annat. 

– När jag väntar på min tur i en lek brukar jag använda den för att lära mig tecken, säger Noel. 

– Ibland står vi framför tavlan och alla gör alla tecken så fort de kan, den som är färdig först vinner, berättar Mila. 

Det finns också uppsatta A4-ark med bilder för olika ändamål, till exempel fritidshemmets schema, vilka som arbetar på fritids olika dagar och exempel på olika aktiviteter som eleverna kan göra. 

– Det har bidragit till att eleverna själva kan kolla upp vad som är på gång på fritidshemmet. Vi hade en idé om att någon från fritids skulle komma in i klassrummet och berätta om dagens aktiviteter, men nu tycker eleverna att det räcker att de kommer när det är något ovanligt på gång, säger Elin Wahlborg, mentor och en av två projektledare. 

Tillgänglig kommunikation på fritidshemmet

De har tillgänglig kommunikation

på fritids

 

Prolympia Gävle är en grund-skola.

En del elever där

behöver hjälp med språket.

Fritids-hemmet behövde bli

mer tillgängligt för dem.

 

I två år nu har skolan jobbat med

att göra fritids mer tillgängligt.

De har kommit ganska långt.

 

Det här är Prolympia Gävle

Prolympia Gävle är en fri-skola.

Där finns 670 elever.

De går i förskole-klass och

upp till årskurs 9. 

 

I ett av arbets-lagen

finns personal för:

 

Förskoleklassen.

Fritids.

Låg-stadiet. 

 

Skolan har haft ett projekt i två år.

De har utvecklat sitt sätt att arbeta.

De vill kunna möta elever

som har svårt med språket

på ett bättre sätt.

 

Det är elever med

språk-störning

språklig sårbarhet. 

Tavla med symboler,

tecken och text

De har en tavla på skol-gården.

På den finns symboler,

tecken och text

för aktiviteter och känslor,

bland annat.

 

Eleverna Noel Pettersson

och Mila Kirli

står framför tavlan. 

De har en kompis

som använder TAKK.

 

TAKK = Tecken som alternativ och

kompletterande kommunikation. 

 

Noel och Mila berättar

att de använder tavlan 

när de inte förstår 

vad kompisen säger. 

 

Men de använder tavlan

till annat också.

 

– När jag väntar på min tur i en lek

brukar jag använda den

för att lära mig tecken,

säger Noel. 

 

– Ibland gör vi alla tecken

så fort vi kan.

Den som är färdig först vinner, 

säger Mila. 

 

Det finns också A4-sidor med bilder.

Där kan de se vem som

jobbar på fritids olika dagar.

Schemat finns med.

De kan se exempel på aktiviteter

som de kan göra.

 

– Eleverna kan nu själva kolla upp 

vad som är på gång på fritids,

säger Elin Wahlborg. 

 

Elin är mentor och projekt-ledare.

 

– Vi hade en idé om att

någon från fritids

skulle komma in i klass-rummet

och berätta om dagens aktiviteter.

 

Men sen kom de på

det här med tavlan.

 

–  Nu tycker eleverna att

det inte behövs.

Det räcker att fritids kommer

när det är något ovanligt på gång. 

 

De har olika sorters stöd

för att kommunicera

Arbetslaget har jobbat med

flera sorters stöd i projektet:

 

Rit-prat.

Kropps-språk.

Att tala långsammare.

TAKK.

– Vi har egentligen inte

gjort något helt nytt i projektet. 

Vi visste att vi borde använda

de här stöden mer.

Men det blev inte av. 

 

Nu fick de pröva stöden.

De utvecklade dem tillsammans

och med eleverna.

 

– Det har varit avgörande

för att lyckas, 

säger Anna Jabin.

 

Anna är också mentor

och projektledare.

Precis som Elin.

 

Både fritids och skolan

använder mer stöd nu.

Och numera ber eleverna oftare

själva om stöd, säger Elin.

 

– De kan till exempel säga så här:

Förra gången fick vi en ord-lista

innan vi såg filmen.

Kan vi få det nu också?

 

Eleverna har också hjälpt till.

De har kommit med förslag 

på bilder till tavlan på skolgården.

Till exempel.

 

Det var också eleverna

som ville se

vilka som jobbar på fritids. 

 

Det är viktigt att alla är med

Idén till projektet kom från personalen.

Alla i arbetslaget fick säga

vad de tyckte om idén. 

 

Alla som arbetar med eleverna

är med i projektet.

Det är viktigt för att

det ska bli bra.

 

Det är också viktigt

att eleverna är med.

 

De har skol-ledningens stöd.

Det är fint att de fått tid

att arbeta med projektet. 

 

– Vi arbetar varje år med ett fokus-område,

säger Anna.

____

Tillgänglig kommunikation på fritidshemmet

Personalen på Prolympia Gävle såg att de behövde göra fritidshemmet mer tillgängligt för elever med språklig sårbarhet. Efter två års projektarbete ser de att de har kommit en bra bit på väg. 

Prolympia Gävle är en friskola med 670 elever i förskoleklass och upp till årskurs 9. Ett av arbetslagen på skolan består av förskoleklassen, fritidshemmet och lågstadiet. Under två år har de i projektform utvecklat sitt arbete för att bättre möta elever med språkstörning och språklig sårbarhet. 

Tavla med symboler, tecken och text

På skolgården finns en tavla med symboler, tecken och text för bland annat olika aktiviteter och känslor. Eleverna Noel Pettersson och Mila Kirli står framför tavlan. De har en kompis som använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. De berättar att de använder tavlan när de inte förstår vad den eleven säger. Men de använder den också till annat. 

– När jag väntar på min tur i en lek brukar jag använda den för att lära mig tecken, säger Noel. 

– Ibland står vi framför tavlan och alla gör alla tecken så fort de kan, den som är färdig först vinner, berättar Mila. 

Det finns också uppsatta A4-ark med bilder för olika ändamål, till exempel fritidshemmets schema, vilka som arbetar på fritids olika dagar och exempel på olika aktiviteter som eleverna kan göra. 

– Det har bidragit till att eleverna själva kan kolla upp vad som är på gång på fritidshemmet. Vi hade en idé om att någon från fritids skulle komma in i klassrummet och berätta om dagens aktiviteter, men nu tycker eleverna att det räcker att de kommer när det är något ovanligt på gång, säger Elin Wahlborg, mentor och en av två projektledare. 

Olika stöd för kommunikation

Ritprat, kroppsspråk, sänkt taltempo och TAKK är också något som arbetslaget arbetat med i projektet. 

– Egentligen har vi inte gjort något helt nytt i projektet. Vi visste att vi borde använda de här metoderna mer, men det blev inte av. Nu fick vi pröva och utveckla dem tillsammans i kollegiet och med eleverna. Det har varit avgörande för att lyckas, säger Anna Jabin, mentor och projektledare.

I och med att fritidshemmet och skolan började använda olika stöd mer, efterfrågar också eleverna stöd oftare. 

– De kan till exempel säga ”Förra gången fick vi en ordlista innan vi såg filmen, kan vi få det nu också?”, berättar Elin. 

Eleverna har också bidragit till utvecklingen. De har bland annat kommit med förslag på bilder till tavlan på skolgården och önskemål om scheman där de kan se vilka som jobbar på fritids. 

Fokusera och involvera alla

Idén till projektet kom från personalen och alla i arbetslaget fick tycka till om förslaget till projekt. Att involvera alla som arbetar tillsammans med eleverna ser de som en framgångsfaktor och likaså att göra eleverna delaktiga i förändringsarbetet. Skolledningens stöd och engagemang har också varit viktigt och även att få tid att arbeta med projektet. 

– Varje år arbetar vi med ett fokusområde och under projektåren har det varit projektet, säger Anna.

Olika stöd för kommunikation

Ritprat, kroppsspråk, sänkt taltempo och TAKK är också något som arbetslaget arbetat med i projektet. 

– Egentligen har vi inte gjort något helt nytt i projektet. Vi visste att vi borde använda de här metoderna mer, men det blev inte av. Nu fick vi pröva och utveckla dem tillsammans i kollegiet och med eleverna. Det har varit avgörande för att lyckas, säger Anna Jabin, mentor och projektledare.

I och med att fritidshemmet och skolan började använda olika stöd mer, efterfrågar också eleverna stöd oftare. 

– De kan till exempel säga ”Förra gången fick vi en ordlista innan vi såg filmen, kan vi få det nu också?”, berättar Elin. 

Eleverna har också bidragit till utvecklingen. De har bland annat kommit med förslag på bilder till tavlan på skolgården och önskemål om scheman där de kan se vilka som jobbar på fritids. 

Fokusera och involvera alla

Idén till projektet kom från personalen och alla i arbetslaget fick tycka till om förslaget till projekt. Att involvera alla som arbetar tillsammans med eleverna ser de som en framgångsfaktor och likaså att göra eleverna delaktiga i förändringsarbetet. Skolledningens stöd och engagemang har också varit viktigt och även att få tid att arbeta med projektet. 

– Varje år arbetar vi med ett fokusområde och under projektåren har det varit projektet, säger Anna.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 1, 2023.

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik.

Publicerat tisdag 28 februari 2023