Tre vuxna personer står framför en skylt med texten Vellinge Kommun.

Teamet som arbetar för att öka närvaron hos elever med problematisk frånvaro

Det fristående Förstärkta teamet, som stödjer och handleder både skolan, eleven och vårdnadshavare, är en viktig framgångsfaktor i Vellinge kommuns arbete mot problematisk frånvaro.

Teamets styrka är att det består av flera olika professioner som kompletterar varandra. Ursprungligen bestod teamet av en psykolog, en kurator och en lärare. Senare tillkom även en socialpedagog. 

– Numera består Förstärkta teamet av fem personer med olika professioner. På sikt skulle jag gärna se ännu fler professioner i teamet, säger Louise Öst, verksamhetschef i Vellinge kommuns elevhälsa och projektledare för Förstärkta teamet. 

Lägger pussel kring varje elev

Projektet riktade sig till alla kommunens 22 grundskoleelever med problematisk frånvaro. De flesta av dessa elever hade en utredd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Tack vare projektet, är nu flera på väg tillbaka till skolan. 

– Överlag vill eleverna själva tillbaka till skolan och kompisarna, men det kräver mycket tålamod och tid. I samverkan med andra inblandade, lägger vi pussel kring varje elev. För att stödja skolan, de enskilda eleverna och deras vårdnadshavare, skräddarsyr vi insatserna, säger Katarina Bohlin. Hon är NPF-pedagog och ingår i Förstärkta teamet, där hon varit med från början. 

– Viktigt är att involvera eleven tidigt i arbetet. Vilka problem upplever eleven och hur menar denne att de kan lösas? Förutom att stödja eleven, stödjer och handleder teamet omgivningen, har täta och nära kontakter och bygger upp förtroende, säger Sigrid Rosenquist, skolkurator. 

Samverkan med olika verksamheter i kommunen

Arbetet är dels förebyggande, med föreläsningar och utbildning, dels på rektors uppdrag efter anmälan från skolan. 

– Vi vidareutbildar lärare och andra om anpassningar för elever med NPF. Görs anpassningarna på gruppnivå, gynnas många elever, säger Katarina. 

Teamet har etablerat god samverkan med olika verksamheter i kommunen, inklusive socialtjänst och BUP. Ett exempel är kommunens 4H-gård, dit elever kan komma, antingen för att bara umgås med djuren, eller för att utföra vissa arbetsuppgifter. 

– Vi har gjort ett mycket bra förarbete för att förebygga och förhindra problematisk frånvaro. Det arbetet har också tydligt burit frukt. Vi har även arbetat fram en egen e-tjänst för skolorna, så att de tidigt ska kunna anmäla frånvaro som på sikt skulle kunna bli problematisk, säger Louise. 

– En klar fördel är att teamet ingår i den centrala elevhälsan. Att arbeta kommunövergripande är väsentligt och ger både bra överblick och helhet, samtidigt som det underlättar samverkan på många plan, även mellan kommunens skolor, säger Katarina. 

Råd till andra

Teamets råd till andra som vill arbeta med problematisk frånvaro är att våga släppa skoltänket och att satsa på att skapa en relation med eleven. Täta utvärderingar är viktiga, liksom att ständigt hålla vårdnadshavarna informerade.

Text: Bella Danowsky

Teamet arbetar för att få elever att gå till skolan igen

I Vellinge kommun finns
det Förstärkta teamet.
De arbetar mot problematisk från-varo.
De ger stöd och hand-leder skolan,
elever och föräldrar.

Teamet gör ett viktigt arbete.
I Vellinge lyckas de få elever att
vilja gå till skolan igen.

Personer från flera yrken
jobbar ihop i Förstärkta teamet

Från början fanns det en psykolog,
en kurator och en lärare i teamet.
En social-pedagog kom med senare.

Flera olika yrken
arbetar alltså ihop.
Det är teamets styrka.

– Numera består Förstärkta teamet
av fem personer
med olika professioner. 
Men jag skulle gärna se 
ännu fler professioner i teamet, 
säger Louise Öst.

Louise är verksamhets-chef 
i elevhälsan i Vellinge kommun.
Hon är också projekt-ledare
för Förstärkta teamet. 

De lägger pussel 
kring varje elev
Kommunen hade 22 elever 
med problematisk frånvaro.
Eleverna gick i grund-skolan.
Projektet riktade sig till dem.

De flesta av de här eleverna har NPF.
NPF = neuro-psykiatrisk funktions-nedsättning.

Tack vare projektet är
flera av eleverna
på väg tillbaka till skolan. 

– Eleverna vill ofta själva 
tillbaka till skolan och kompisarna.
Men det kräver mycket tålamod och tid. 

Det säger Katarina Bohlin.
Hon är NPF-pedagog
och med i Förstärkta teamet.
Katarina har varit med från början.

– Vi lägger pussel kring varje elev.
De pusslar inte på riktigt, 
utan de utreder tillsammans.
Vad behöver eleven för att
vilja gå till skolan?

–  Vi gör insatser som verkligen passar
just den eleven.
Vi ger stöd till både skolan,
de enskilda eleverna
och deras föräldrar. 

Sigrid Rosenquist är skol-kurator.
Hon säger att det är viktigt
att få med eleven
tidigt i arbetet.

– Vilka problem upplever eleven?
Hur vill eleven att vi ska lösa dem? 

Teamet hjälper inte bara eleven.
De hjälper och handleder också
personerna runt eleven.

– Vi har många nära kontakter.
Vi bygger upp förtroende,
säger Sigrid. 

Teamet samverkar med
olika verksamheter i kommunen

Rektorn ger uppdrag till teamet. 
Skolan anmäler till teamet
att de behöver hjälp.

Arbetet är också förebyggande.
De föreläser och utbildar. 

– Vi vidare-utbildar lärare och andra 
om anpassningar för elever med NPF. 
Om vi anpassar i gruppen
är det bra för många elever, 
säger Katarina. 

Teamet har sett till att
de har bra kontakter i kommunen.
De har därför bra samverkan
med social-tjänst och BUP,
till exempel.

Men de har också bra samarbete
med kommunens 4H-gård.
Där kan elever vara med djuren.
De kan också få jobba lite
på gården.

I Vellinge har de gjort mycket
för att elever inte ska
stanna hemma från skolan.
Det berättar verksamhetschefen Louise.
De har lyckats bra med det.

– Vi har även arbetat fram
en egen e-tjänst för skolorna.
Det är för att de tidigt ska
kunna anmäla frånvaro
som skulle kunna bli problematisk, 
säger Louise. 

Katarina säger att det är bra
att teamet är med i den
centrala elevhälsan.

– Att arbeta tillsammans i kommun
är väldigt viktigt.
Det ger bra överblick.
Vi ser helheten.
Och det är bra att även samverka
mellan kommunens skolor. 

Teamets råd till dig

Vill du också arbeta med
problematisk frånvaro?
Här får du några goda råd:

  • Skapa en bra relation med eleven. 
  • Utvärdera ofta.
  • Håll kontakt med föräldrarna.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 4, 2022

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik

Publicerat tisdag 31 januari 2023