Likvärdigheten ökade inom komvux med en gemensam digital portal

Tio kommuner i Västmanlands län har skapat en gemensam portal för digitala resurser. Satsningen ger mer likvärdiga förutsättningar för både elever och medarbetare inom Komvux som särskild utbildning.

Den nya webbportalen har tagits fram för att bidra till en mer likvärdig och tillgänglig utbildning, både när det handlar om bedömning och tillgång till digitala resurser. Med den får alla pedagoger i länets kommuner tillgång till samma material, bland annat ett gemensamt kartläggnings- och valideringsmaterial.

– Utvecklingen har tagit tid, men nu när vi har implementerat portalen ser vi att likvärdigheten gagnar alla. Samarbetet betyder extra mycket för små kommuner med få elever och enstaka personer som arbetar i verksamheten, säger Anna-Klara Sjölund, rektor för vuxenutbildning i Köping.

Alla kommuner är med

Alla kommuner i länet har funnits representerade i projektet som utvecklat portalen, med skolledarna i styrgrupp och pedagogerna i referensgrupp. Tom Johansson har haft en viktig roll som

it-administratör i projektgruppen. Där fanns också Elisabeth Nordmark, som en av två pedagogiska samordnare. De beskriver att den viktigaste framgångsfaktorn för utvecklingen av portalen har varit den höga grad av involvering på olika nivåer i organisationen. Nu är projektet avslutat och samarbetet i Lärvux-nätverket i Västmanland fortsätter enligt en gemensam plan.

– Inledningsvis gjorde vi en inventering av digitala resurser för att se vad varje kommun hade. Efter den beslutades hur ett basutbud med digitala resurser skulle se ut. För att kunna jobba likvärdigt behövdes även utrustning, programvaror och licenser, berättar Tom, som numera är arbetslagsledare för Lärcentrum i Västerås.

Arbete för att hitta material som passar

Utvecklingen av portalen har även inneburit omvärldsbevakning och utvärdering av vilka programvaror, applikationer och digitala verktyg som bäst bidrar till elevernas utveckling och måluppfyllelse inom olika ämnesområden. Nu finns material som passar i utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, som lär på olika sätt och på olika nivåer.

– Vi ser att våra elever blir mer bekväma ju mer de får använda digitala verktyg och läromedel. Det är enkelt för oss lärare att komma åt material, betygsunderlag för våra elever och andra dokument. Det är också lättare för eleverna att följa sitt eget arbete och förstå vad som är klart och vad som är kvar att göra i en kurs, berättar Elisabeth, som till vardags är speciallärare i Sala kommun.

Under 2021 har Sala och Fagersta ansvarat för utveckling av pedagogiskt innehåll och stöd till användare i nätverket. Vid årsskiftet överlämnade de en verksamhetsberättelse till Västerås, som nu tagit över utvecklingen.

Komvux blev mer likvärdigt med en gemensam digital portal

En digital portal är en sorts hemsida.
Tio kommuner i Västmanlands län
har skapat en sådan tillsammans.
På portalen har de material
som de behöver på Komvux.
Det här är bra för både
elever och lärare.
Det blir mer likvärdigt inom
Komvux som särskild utbildning.

Alla får tag på samma material

Utbildningen ska bli mer lika för alla.
Det är tanken med portalen.

Den ska vara tillgänglig för alla.
Det ska inte spela någon roll
var du går på Komvux.

Alla får tag på samma material.
Eleverna får till exempel
samma läro-medel och verktyg.
Lärarna får samma material för
kart-läggning och validering.

Anna-Klara Sjölund är rektor
för vuxen-utbildning i Köping.
Hon tycker att portalen är bra.

– Det har tagit tid att utveckla portalen.
Men nu när den är klar
ser vi att det blir mer likvärdigt.

Likvärdighet är bra för alla,
säger Anna-Klara.

– Portalen betyder extra mycket
för små kommuner med
få elever och lärare.

Alla kommuner är med

Alla kommuner i Västmanlands län
har varit med och utvecklat portalen.

Skol-ledarna var styr-grupp.
Pedagogerna  var referens-grupp.

Tom Johansson är IT-administratör.
Han har haft en viktig roll
i projekt-gruppen.

I projektgruppen fanns också
två pedagogiska samordnare.
Den ena heter Elisabeth Nordmark.

Det har gått bra
att utveckla portalen.
Det beror på att så många
har varit med och jobbat med det.
Det säger Tom och Elisabeth.

Det har varit medarbetare
på olika nivåer.

Nu är projektet klart.
De fortsätter att samarbeta i
Lärvux-nätverket i Västmanland.
De har en gemensam plan.

– Vi började med att göra en
inventering.
Vi ville se vilka digitala resurser
varje kommun hade,
säger Tom.

Sen bestämde de vad de skulle
ha på portalen.

– För att kunna jobba likvärdigt
behöver vi även utrustning,
program-varor och licenser.

Tom är numera arbets-lags-ledare
för Lär-centrum i Västerås.

Det ska vara bra material

som passar eleverna

De har jobbat hårt för att hitta
bra material som gör att
eleverna utvecklas.

Vilka program, appar och
digitala verktyg är bäst?
De har testat många.

Nu har de material för
många olika behov.

Det finns till exempel
material som passar elever med
intellektuell funktions-nedsättning.
Det finns material till dem som
har fått en hjärn-skada.

Elisabeth säger att de ser
att materialet är bra för eleverna.

– De blir mer bekväma
ju mer de får använda
digitala verktyg och läro-medel.

Den nya portalen är också bra
för eleverna.

– Det är lättare för dem att
följa sitt eget arbete.
Det är lättare att förstå
vad som är klart
och vad som är kvar att göra
i en kurs.

Den nya portalen är bra
för lärarna också,
säger Elisabeth.

– Det är enkelt för oss lärare
att komma åt material,
betygs-underlag för våra elever
och andra dokument.

Elisabeth är special-lärare i
Sala kommun.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 1, 2022.

Publicerat onsdag 23 mars 2022