Två vuxna sitter vid en dator

Kursen som bidrar till skolutveckling och elevhälsokompetens

Den ettåriga kursen Att höja skolans elevhälsokompetens har bidragit till nya arbetsformer och mer samsyn i stödet till barn och elever på många håll i landet. Bland de kommuner som satsar på att utveckla sitt elevhälsoarbete finns Markaryd och Ljungby.

Kursen bygger på att rektor och elevhälsoteam deltar tillsammans. Flera skolhuvudmän och kommuner har valt att ta ett samlat grepp för att arbeta mer främjande och förebyggande med elevhälsoarbete i sina skolor.

Jenny Strand, som är chef för centrala barn- och elevhälsan i Markaryds kommun ser kursen som en tydlig resurs i arbetet med en hälsofrämjande skolutveckling. En av uppgifterna handlade om att göra en gemensam nulägesanalys i den egna verksamheten.

- Det var nyttigt och påverkade hur vi valde att jobba med vår utveckling. Nu har vi gått från att främst arbeta åtgärdande på individnivå till ett mer främjande och förebyggande arbete, säger hon.

Gemensamma synsätt är centralt i barn- och elevhälsoarbete

Kursen blev en start i det långsiktiga arbetet i kommunen. När de började sitt deltagande för ett och ett halvt år sedan var verksamheten i ett omställningsskede. Att utveckla gemensamma synsätt i barn- och elevhälsoarbetet blev då en central fråga för att kunna ta ut en gemensam riktning. På den vägen skapades nätverket som de kallar ”Tidigt tillsammans” i kommunen. 

- Det är en del i vår förvaltningsstrategi att vi vill jobba tidigt tillsammans i skolan och tillsammans med andra verksamheter, till exempel socialtjänsten. Vi har fokus på det som fungerar och att hitta arbetsformer som gynnar samverkan mellan den pedagogiska personalen och elevhälsans professioner, berättar Jenny.

Positiv påverkan på elevhälsans utveckling

Nina Alm Elgan rektor i Ljungby kommun berättar att samtliga rektorer och elevhälsoteam på kommunens 12 skolor deltar i den kurs som pågår. Det fanns en vilja att skapa samsyn och att börja använda ett gemensamt språk i samtal om utveckling. Redan efter en termin ser hon en positiv påverkan. 

- Vi har kunnat djupdyka och se våra styrkor och identifiera vad vi vill bygga vidare på. På vår skola har elevhälsans utveckling påverkat hur vi använder våra strukturer som stöd, säger Nina.

Hennes tips till dig som planerar att göra en intresseanmälan är att göra ett ordentligt upplägg över tiden. Det behöver också finnas en vilja att lyfta in alla professioners perspektiv för att kunna tala samma språk och se utvecklingsdelar. En bonus med deltagande är att det ger möjligheter att möta andra verksamheter och får inblick i hur de arbetar.

Intresseanmälan senast 28 april

Du som är rektor kan anmäla dig och ditt elevhälsoteam för ett aktivt deltagande i kursen som pågår från september 2023 och till juni 2024.

Publicerat fredag 30 juni 2023