Fyra personer i skolmiljö

Hur delaktiga är elever och vårdnadshavare i utbildningen

– ett internationellt perspektiv

Är barn, elever och vårdnadshavare inom Europeiska unionen, EU, delaktiga i besluten som påverkar skolgång och utbildning? European Agencys projekt Voices into Action, visar att delaktighet ofta finns med i styrdokumenten, men att den ofta saknas i praktiken. 

Projektet drivs av nätverket European Agency for Special Needs and Inclusive Education där Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, representerar Sverige. Genom detta internationella samarbete finns möjlighet att ta del av erfarenheter och kunskap från andra länder. 

Just det här projektet har resulterat i en kunskapssammanställning och en rapport med fallstudier. Man har även tagit fram ett praktiskt ramverk för att stärka barns, elevers och vårdnadshavares meningsfulla delaktighet i beslut. Syftet är att uppfylla artikel 12 i Barnkonventionen som säkerställer barns rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem, vilket också gäller enligt svensk lag.

– Kunskapssammanställningen visar att delaktighet ofta finns med i styrdokumenten och att den delvis tillämpas i skolan och i klassrummen. Däremot försummas den i hög grad i praktiken, särskilt på högre administrativ nivå. Om man rådfrågar barn, elever och familjer är deras bidrag ofta inte avgörande för hur det slutliga beslutet ser ut. Det finns heller ingen riktig systematik i hur man tar med alla röster, det märks särskilt för elever som ofta är exkluderade även i andra sammanhang, säger Zoë Leffler, nationell samordnare för European Agency. 

– I underlagen som projektet har resulterat i föreslår man ett arbete för att ta till vara på barns och elevers synpunkter på ett mer systematiskt och meningsfullt sätt.

Här finns inspiration 

Projektets förslag för att skapa delaktighet:

 • Att värdesätta och beakta elevernas och deras familjers åsikter som väsentliga på alla nivåer. 
 • Att stärka inkludering och meningsfull delaktighet genom samarbete mellan barn och vuxna, det vill säga föräldrar, skolpersonal, beslutsfattare och, eller andra intressenter. 
 • Att låta delaktighet genomsyra hela beslutsprocessen, från problematiseringen i skolan, eller det lokala samhället, till kommunala eller nationella beslutsprocesser.

Delaktighet i Sverige

På frågan hur det ser ut i Sverige med delaktigheten i skolgång och utbildning, svarar Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor vid SPSM, så här: 

– Enligt skollagen är skolan skyldig att låta barn komma till tals. Det jag tycker att European Agencys rapport lyfter fram tydligt, och som skolor behöver tänka särskilt på, är att säkerställa att även ”tysta barn” ska få möjlighet att ge uttryck för sin åsikt. Det är något som kan vara svårt att få till på skolorna. Där kan vi inom SPSM ge stöd utifrån vår kompetens, till exempel genom att utveckla pedagogernas förmåga att möta och kommunicera med barn på olika sätt. 

Pia säger att även beslutsfattare på olika nivåer behöver arbeta aktivt med att involvera barn och deras åsikter inför beslut. I en del offentliga utredningar förkommer det att utredarna har tagit tillvara barns synpunkter, men inte i alla. 

– Även i dessa sammanhang kan vi inom SPSM driva på barns rätt att komma till tals och då särskilt att barn med funktionsnedsättning finns representerade. Det pågår en del utvecklingssamarbeten om hur myndigheter kan involvera barn i de stöd och riktlinjer som myndigheterna tar fram. Bland annat så ansvarar Socialstyrelsen för ett nätverk där myndigheter utbyter erfarenheter av att involvera barn för att deras tjänster ska träffa rätt i förhållande till barns behov. I de åtaganden som samhället har gentemot barn är vi skyldiga att beakta barnens perspektiv. Det behöver även vi i Sverige bli bättre på för att leva upp till Barnkonventionen, som är svensk lag, säger Pia Persson.

För vilka är underlaget intressant

Rapporten riktar sig till nationella eller lokala beslutsfattare som vill utveckla sitt arbete med delaktighet för elever och familjer. 

– Både statlig och kommunal verksamhet kan hitta inspiration för att främja och praktisera ett mer generationsöverskridande och inkluderande synsätt. Skolledare kan också använda ramverket och forskningen för att ännu bättre förankra rätten till delaktighet som barnkonventionen och skollagen slår fast, säger Zoë Leffler.

Så gick det till

Med utgångspunkt i Barnkonventionen analyserade projektmedlemmarna officiella dokument från EU och FN för att skapa en helhetssyn på hur inkludering av barns, elevers och vårdnadshavares röster i europeisk och internationell policy har utvecklats. Nitton medlemsländer i European Agency bidrog med fallstudier på effektiva arbetssätt. 

– Vi i Sverige bidrog bland annat med en beskrivning av trygghetsvandringar inom elevhälsan. Exemplen kommer att finnas med i verktygslådan som publiceras i slutet av våren 2023. Tre länder, Island, Malta och Norge, ordnade workshops och samarbete med barn, elever och familjer för att reda ut den praktiska innebörden av delaktighet i beslutsprocesser, säger Zoë Leffler.

Om European Agency

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Nätverket arbetar för att stödja utvecklingen av inkluderande utbildningssystem och säkerställa varje elevs rätt till en inkluderande utbildning av hög kvalitet. Sverige representeras av SPSM. 

Det är ett viktigt samarbete där vi får möjlighet till ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring skolans system och våra målgrupper.

Ur Sveriges perspektiv får vi ta del av kunskapssammanställningar utifrån forskning och styrning i ett Europaperspektiv. Samtidigt kan vi dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter utifrån att vi länge har haft perspektivet ”En skola för alla”. 

Mer information om projektet och rapporterna

Projektets titel: Voices into Action - Including the Voices of Learners and their Families in Future Agency Work 

Kunskapssammanställning: The Voices of Learners and their Families in Educational Decision-Making: Literature Review 

Infografik: A Framework for the Meaningful Participation of Learners and Families in Educational Decision-Making 

Utkomna: 2022

Redaktörer: D.C. Murdoch, A. Mangiaracina, S. Symeonidou, A. Kefallinou

Hur delaktiga är elever och deras föräldrar i beslut om skolan?

Någon måste förstås bestämma
hur det ska vara i skolan.
Men är barn, elever och deras föräldrar 
delaktiga i besluten?
Frågar någon vad de tycker?
Och lyssnar någon på dem?
Blir det som de vill
att det ska vara?

Det finns en internationell grupp
som heter European Agency.
De har undersökt delaktighet i Europa.
Och så här är det:
Det står ofta i dokument
att elever och föräldrar
ska vara delaktiga.
Men det blir inte alltid så
på riktigt.

Om projektet som
undersöker delaktighet

Det är personer från Europa
som jobbar med projektet.
Sverige är också med.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten
som representerar Sverige.

Gruppen heter European Agency
for Special Needs
and Inclusive Education.

Vi samarbetar alltså runt
särskilda behov och
undervisning som är inkluderande.

Vi får lära oss hur de gör
i andra länder i Europa.
Och vi berättar för dem
hur det är i Sverige.

I Sverige vill vi ha
en skola för alla.
Vi har jobbat för det länge.
Det kan vi dela med oss av.

Det här har vi gjort nu

Just det här projektet
heter Voices into Action.
Det har blivit tre saker av det:

 • En samman-ställning
  av kunskap.
 • En rapport med fall-studier.
 • Ett ramverk.

Ramverket ska hjälpa till att
göra elever och föräldrar
mer delaktiga i beslut.
Det är en sida
med lite text och bild.

Barn har rätt att vara delaktiga

Barn har rätt att säga vad de tycker
i frågor som rör dem.

Det står i FN:s barn-konvention.
Den gäller också som lag 
i Sverige.

Zoe Leffler är 
nationell samordnare
för European Agency.
Hon berättar vad de fick reda på
av kunskaps-sammanställningen.

– Det står ofta i dokument
att elever ska vara delaktiga.
De är delvis det
i skolan och i klass-rummen.

Det är förstås bra.
Men sen tar man ofta 
ingen hänsyn till det.

Så är det särskilt på högre nivå.

– Man frågar kanske barn,
elever och familjer om råd.
Men deras svar är ofta inte avgörande
för vad man sen bestämmer. 

Man är inte heller så bra på
att få med allas röster.

– Det märks särskilt för elever
som ofta är utanför
även i andra sammanhang,
säger Zoe. 

Så hur kan vi bli bättre på
att få med alla?
Genom att ta vara på allas synpunkter
på ett bättre sätt!

Så här kan vi göra

Det här föreslår projekt-gruppen
att du ska göra
för att elever ska bli delaktiga:

 • Ta med elevernas och 
  deras familjers åsikter.
  Sätt värde på dem!
  De är viktiga på alla nivåer.
 • Inkludera eleverna mer.
  Få med dem på riktigt.
  Låt barn och vuxna samarbeta.
  Alltså föräldrar,
  personal i skolan,
  andra vuxna runt eleverna och
  de som fattar beslut. 
 • Tänk på delaktighet
  i hela besluts-processen.
  Ha med det när ni börjar planera något.
  Ha med det ända tills ni fattar ett beslut.
  Låt eleverna vara delaktiga
  i skolan och
  ända upp på nationell nivå.

Delaktighet i Sverige

Pia Persson jobbar för
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon ansvarar för
frågor om rättigheter. 

Hur är det i Sverige, Pia? 
Är barn delaktiga i sin skol-gång 
och utbildning?

– Skolor måste låta barn
komma till tals.
Det står så i skol-lagen.

Men alla barn
kommer inte till tals.

– Tysta barn har också åsikter.
Det behöver skolor 
tänka särskilt på.
Vad tycker de?

Pia säger att European Agency
lyfter fram det tydligt
i sin rapport.

Det kan vara svårt att 
få tysta barn att säga
vad de tycker.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten
kan ge stöd.
Vi kan till exempel utveckla
pedagogernas förmåga 
att kommunicera med barn
på olika sätt. 

Pia säger att även besluts-fattare
behöver ha med barn
när de ska bestämma något.

Lyssnar beslutsfattare
på barn?

Det händer, säger Pia.
Men inte i alla utredningar.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten
kan även här jobba för
barnens rätt att komma till tals. 
Och särskilt för att få med
barn med funktions-nedsättning. 

Redan nu finns det samarbeten.
Myndigheter lär sig hur de kan
få med barns åsikter.

Social-styrelsen ansvarar
för ett sådant samarbete, 
till exempel.

I Sverige måste vi ta med
barnens perspektiv.

– Det behöver även vi i Sverige 
bli bättre på.
Det måste vi för att
leva upp till Barnkonventionen
som är svensk lag, 
säger Pia. 

Vem ska läsa rapporten?

European Agency
har skrivit rapporten till
dem som behöver göra
elever och familjer mer delaktiga.

– Både statlig och kommunal verksamhet 
kan hitta inspiration.
Skol-ledare kan också använda
ramverket och forskningen,
säger Zoe.

Så här gick det till

Gruppen utgick ifrån Barnkonventionen.
De analyserade dokument
från EU och FN.

Nitton länder gjorde fall-studier. 
De handlade om 
bra sätt att arbeta. 

– Vi i Sverige skrev om våra
trygghets-vandringar inom elev-hälsan.
Till exempel.

Exemplen kommer att finnas med 
i en samling med goda råd.
Du kommer att kunna läsa dem
i slutet av våren 2023. 

– Tre länder ordnade work-shops och
samarbete med barn, elever och familjer.
Det var Island, Malta och Norge,
säger Zoe.

Syftet var att reda ut 
vad det egentligen betyder
att vara delaktig i beslut.

Om European Agency

European Agency
for Special Needs
and Inclusive Education
är ett nät-verk.

31 länder i Europa
är med i nätverket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
representerar Sverige.

Varje elev har rätt till
en bra och inkluderande utbildning. 
Gruppen arbetar för att 
det ska bli så.


Mer information 

Alla de här texterna
kom ut år 2022.

Redaktörer

 • D.C. Murdoch. 
 • A. Mangiaracina. 
 • S. Symeonidou. 
 • A. Kefallinou
Publicerat onsdag 12 april 2023