Elev tittar ut genom ett fönster

Förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention lämnad till regeringen

SPSM har tillsammans med 25 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. I uppdraget har SPSM bidragit bland annat genom att lyfta förskolans och tidiga insatsers viktiga roll. Vi har även poängterat rätten till utbildning, oavsett behov och förutsättningar.

Förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention överlämnades av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till regeringen den 1 september 2023. Strategin är tänkt att fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området, under tio års tid.

Strategin består av en vision: Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid. 

Några av insatsområdena som nämns i strategin är 

  • ökat fokus på förskolan som hälsofrämjande arena
  • säkerställa likvärdiga möjligheter för lärande, utveckling och hälsa för alla barn
  • stärkt arbete med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan.

Läs mer om uppdraget och förslag till strategi på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vikten av att lyckas i skolan

I uppdraget ingick att varje myndighet skulle ta fram en egen analys av området, för att belysa utvecklingsbehov inom sitt verksamhetsområde och de prioriteringar som bör ingå i en nationell strategi.

– Vi är glada för att förskolan och skolan får ta plats i strategin. För oss på SPSM är det särskilt viktigt att poängtera förskolans och skolans roll i barn och ungas liv, och skolan som arena för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för psykisk hälsa, säger Birgitta Hänström Söderlund, projektledare för uppdraget på SPSM.  

– Barn och elever med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta då de möter olika utmaningar för sitt lärande i skolan. Det ökar risken för att inte nå utbildningens mål, samtidigt som fullgjord grundskola och gymnasieexamen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för god psykisk hälsa och goda livsmöjligheter i framtiden, fortsätter hon. 

Det finns också ett samband mellan psykisk hälsa och närvaro i skolan, där elever med funktionsnedsättning är en sårbar grupp. 

Hälsofrämjande arbete i förskola och skola

Hälsofrämjande arbete i förskola och skola kan handla om goda och tillgängliga lärmiljöer, stödjande och tillitsfulla relationer till skolpersonal och skolkamrater och känsla av inflytande och delaktighet i det egna lärandet. Elevhälsan som en del av hela skolans arbete är viktig på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. 

Skolans huvudman ska skapa förutsättningar för ett kontinuerligt hälsofrämjande och förebyggande utvecklingsarbete samt säkerställa en jämlik tillgång till elevhälsan. Kompetenser som krävs ska finnas tillgängliga.

– För barn och elever med funktionsnedsättningar är det av särskild betydelse att detta hälsofrämjande arbete fungerar och att tidigt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Skolans uppgift är att säkerställa att eleven når målen, oavsett förutsättningar och behov. Det behöver finnas förutsättningar för det, säger Birgitta Hänström Söderlund.

SPSM ger stöd i frågor som rör barn och elever med funktionsnedsättning

På SPSM finns rådgivare som ger stöd i frågor som rör barn och elever med funktionsnedsättning. Det finns också information, stöd och material på vår webbplats spsm.se, till exempel om elevhälsa och främjande skolnärvaro. 

Mer information om uppdraget och den nationella strategin

26 myndigheter från olika samhällssektorer har samarbetat i framtagandet av strategin.

Till kunskapsunderlaget som strategin bygger på har även ett stort antal kommuner, regioner, organisationer och föreningar från civilsamhället bidragit med erfarenheter och expertis.

Myndigheterna som ingått i uppdraget föreslås att även i fortsättningen samordna sina arbeten inom området, inklusive att medverka aktivt i strategins genomförande och uppföljning.

Några nyheter i strategin är att psykisk hälsa och suicidprevention sammanförs i samma strategi. Tidsspannet är längre än tidigare strategier, det vill säga tio år. Strategin innehåller också förslag på ett sammanhållet uppföljningssystem för området psykisk hälsa och suicidprevention, vilket tidigare har saknats.

Publicerat torsdag 7 september 2023