Fyra elever diskuterar

Forskningsutblick: Att stötta socialt leksamspel mellan barn med vuxenledd och kamratbaserad intervention– en fallstudie i fyra förskolor

Lek mellan barn är viktigt för att barn ska utvecklas socialt och må bra. I den här studien undersöker forskarna en lek- och samspelsintervention som genomfördes på fyra förskolor. Resultatet pekar mot att arbetssättet ökade delaktighet och engagemanget hos de barn som deltog i forskningsstudien.

I studien undersöktes en kamratbaserad lek- och samspelsintervention. Den genomfördes av fyra förskollärare på fyra förskolor. På varje förskola deltog ett barn i behov av särskilt stöd i social lek och samspel (fokusbarn), och en eller två lekkamrater med mer utvecklade sociala färdigheter (stödbarn). Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna uppfattade att fokusbarnen använde sociala lekfärdigheter och engagerade sig i aktiviteter med andra barn, före och efter interventionen. Syftet var också att se hur fokusbarnen engagerade sig i social lek och använde sociala lekfärdigheter med stödbarnen under interventionens lekstunder. Resultaten visar att förskollärarna uppfattade att fokusbarnen använde sociala färdigheter i lek med andra barn och engagerade sig i förskolans aktiviteter och i samspel med andra barn, i större utsträckning efter interventionen än före. Resultatet visar också att interventionen möjliggjorde social lek mellan fokusbarn och stödbarn i lekstunder där leksakerna och lekmaterialet väckte intresse hos varje barn och när de alla kunde engagera sig i lekens mål, uppgifter och roller. För detta behövde både fokusbarn och stödbarn ibland uppmuntran, bekräftelse och stöttning från förskollärarna.

Det här handlar forskningen om 

Lek mellan barn är viktigt för att barn ska utvecklas socialt, må bra och uppleva gemenskap. Det betonas också i förskolans läroplan. Alla barn i förskolan ska få möjligheter till delaktighet i lek med kamrater och socialt lärande utifrån sina förutsättningar. Tidigare forskning har visat att barn med funktionsnedsättning kan riskera att bli mindre delaktiga i lek med andra barn. Detta kan också gälla barn utan funktionsnedsättning. För att undvika detta bör undervisningen i förskolan planeras och utformas så att den stimulerar det sociala lärandet för varje barn. Detta kan göras med kamratbaserad intervention. Med kamratbaserad intervention menas här läraktiviteter som pedagoger iscensätter regelbundet som komplement till lek som barnen själva initierar. Arbetssättet, som stöds av systematiska forskningsöversikter, leddes och prövades av förskollärare under en begränsad period inom ramen för den här studien.

 

Så här gjorde forskarna 

Interventionen Play time/social time (Odom et al., 1997) översattes till svenska och fick namnet Tid för lek och samspel. Den innehåller 28 läraktiviteter som omfattar en mini-samling (cirka 5 minuter lång) och en lekstund (cirka 5-10 minuter lång). I mini-samlingen introducerar förskolläraren sex sociala färdigheter i lekfullt samspel med barnen. Dessa är viktiga för att barn ska kunna initiera och upprätthålla sociala interaktioner med andra barn och etablera vänskap. Färdigheterna är; dela med sig med andra, be andra att dela med sig, framhärda, organisera lek/ge lekidéer, hålla med, erbjuda hjälp till och be om hjälp från andra. I lekstunden föreslår förskolläraren hur barnen kan använda leksakerna och lekmaterialet i en gemensam lek som intresserar dem. Förskolläraren ska också uppmuntra barnen att leka tillsammans med hjälp av färdigheterna. Barnen ska få bekräftelse och stöd när det behövs, utan att förskolläraren styr deras lek. 

Inom studien fick fyra förskollärare på fyra förskolor träning och instruktioner för att genomföra interventionen. Utöver detta fick två av dem coachning tidigt i genomförandet. På varje förskola deltog ett barn som bedömdes ha behov av särskilt stöd i leksamspel med andra barn (fokusbarn; n = 4), varav två med autism. På varje förskola ingick också en eller två lekkamrater som bedömdes ha mer utvecklade sociala lekfärdigheter (stödbarn; n = 6). I studien kombinerades och analyserades kvantitativ och kvalitativ data från strukturerade observationer och videofilmade läraktiviteter. Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna, som fick eller inte fick coaching, uppfattade att fokusbarnen använde sociala lekfärdigheter och engagerade sig i aktiviteter med andra barn, före och efter interventionen. Syftet var också att undersöka hur fokusbarnen engagerade sig i social lek och använde sociala lekfärdigheter med stödbarnen under interventionens lekstunder.

Det här kom forskarna fram till 

Resultatet av studien visar att interventionens läraktiviteter gjorde det möjligt för fokusbarnen att engagera sig i social lek med kamrater och använda sociala färdigheter, med och utan coachning för förskollärarna. För tre av de fyra fokusbarnen såg förskollärarna en ökning av sociala färdigheter i fria leksituationer efter interventionen jämfört med före. För dessa tre fokusbarn observerade förskollärarna också en ökning i engagemang i förskolans verksamhet och i interaktioner med barn och vuxna. För det fjärde fokusbarnet såg förskollärarna ingen ökning av sociala färdigheter i fria leksituationer efter interventionen, inte heller i interaktioner med andra barn. Däremot såg förskollärarna att detta fokusbarn var mer engagerat i förskolans verksamhet och i samspel med dem efter interventionen, jämfört med före. Dessutom visade detta fokusbarn i urvalet av filmade lekstunder, bara samarbetsinriktade lekbeteenden tillsammans med stödbarnet. Resultatet av studien visar också att coachningen underlättade för de två förskollärarna att genomföra interventionen i alla steg som den var tänkt. Men även de två förskollärarna som inte fick coachning, genomförde interventionen tillfredsställande med stöd av den inledande träningen och de skriftliga instruktionerna. Det som försvårade regelbundenheten i genomförandet var när personal och barn var sjuka eller lediga.

Så kan du förstå och använda forskningen

Den här studien visar att barnen i och utan behov av särskilt stöd lekte med varandra och använde sociala lekfärdigheter under genomförandet av interventionen Tid för lek och samspel. Det vuxenledda och kamratbaserade arbetssättet, verkade också bidra till barns engagemang i egeninitierade aktiviteter och lekar med varandra även utanför de korta lekstunderna som iscensattes av förskollärarna under studien. Efter denna utprövning av interventionen drar forskarna slutsatsen att arbetssättet ökade delaktighet och engagemanget hos barnen som deltog. Men även om resultatet är lovande kan det inte generaliseras. Det vill säga, resultatet gäller de barn och förskolor som deltog i studien. För att visa säkra effekter av interventionen för andra barn och förskolor behövs ytterligare studier med en annan forskningsdesign. 

Odom, S. L., McConnell, S. R., Ostrosky, M., Peterson, C., Skellenger, A., & Spicuzza, R. (1997). Play time/social time: Organizing your classroom to build interaction skills. Institute on Community Integration, University of Minnesota. https://ici.umn.edu/products/docs/Play_Time_Social_Time.pdf

Mer information om artikeln 

Titel: Supporting children’s social play with peer-based intervention and instruction in four inclusive Swedish preschools

Tidskrift: Frontiers in Education, 7. 

Författare: Gladh, M., Siljehag, E., Westling Allodi, M., & Odom, S. L.

Maria Gladh, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen, mejladress.

Länk till artikel: https://doi.org/10.3389/feduc.2022.943601

 

Studie om lek på fyra förskolor

Det är viktigt att 

barn leker med varandra.

Då utvecklas de och mår bra.

De lär sig att vara med andra.

 

Några forskare har gjort

en liten lek-studie.

Förskol-lärare fick sätta igång leken.

Barn som behöver särskilt stöd

fick leka med barn

som inte behöver stöd.

 

Resultatet blev bra.

Barnen blev mer delaktiga.

De blev också mer

intresserade.

Det är viktigt att 

barn leker med varandra.

Då utvecklas de och mår bra.

De lär sig att vara med andra.

 

Några forskare har gjort

en liten lek-studie.

Förskol-lärare fick sätta igång leken.

Barn som behöver särskilt stöd

fick leka med barn

som inte behöver stöd.

 

Resultatet blev bra.

Barnen blev mer delaktiga.

De blev också mer

intresserade.

 

De testade ett

nytt sätt att arbeta

Forskarna ville prova

ett nytt arbets-sätt

på förskolan.

 

Det kallas så här:

Kamrat-baserad lek- och

sam-spels-intervention. 

 

Forskarna valde ut

fyra förskolor.

 

Varje förskola hade med:

 

En förskol-lärare.

 

Ett barn som behövde

hjälp att leka.

 

Ett eller två barn som

skulle leka med det barn

som behövde stöd.

 

Det här ville de veta

Syftet var att se om det här

kunde hjälpa barn

som inte är så bra på

att leka med andra barn.

 

Kunde det få barnen att leka?

 

Blev de bättre på att

vara tillsammans med andra?

 

Förskollärarna fick säga

hur de upplevde det:

 

Hur lekte de här barnen

innan studien?

 

Hur funkade det

under studien?

 

Hur var barnen

när studien var slut?

 

Resultaten var bra

De barn som behövde stöd

utvecklades på ett bra sätt.

 

Barnen var mer med

i aktiviteterna på förskolan

efter studien.

 

De lekte bättre

med andra barn.

 

Det sa förskollärarna.

 

Men de sa också att 

de kunde behöva

uppmuntra barnen.

 

Det funkade bäst

när alla barnen blev

intresserade av leken.

 

Förskollärarna behövde 

ge stöd till barnen

för att de skulle leka

med varandra.

 

Barnen behövde hjälp

att komma i gång.

 

Det här handlar forskningen om 

Lek är viktigt för barn.

Det står också i förskolans läro-plan.

 

Alla barn i förskolan 

ska få möjligheter

att vara med och leka. 

 

Alla ska få lära sig att

vara tillsammans med andra.

 

Det är inte lika lätt för alla.

Men alla ska få lära sig

så gott det går.

 

Att inte vara med

är inte bra för barn

Det finns risk att

barn med funktions-nedsättning

blir utanför.

 

De kan bli mindre delaktiga

i lek med andra barn.

Det har tidigare forskning visat.

 

Men barn utan funktionsnedsättning

kan också bli ensamma.

 

Du som jobbar på förskola

behöver undvika att det blir så.

Planera undervisningen så

att alla barn vill och kan

vara med.

 

Ett sätt är att göra en

kamrat-baserad intervention

som i studien. 

 

Då väljer du ut lär-aktiviteter

till några barn.

Du förklarar vad de ska göra.

Sen leker barnen tillsammans.

De lär sig av varandra.

 

Det här är ett arbets-sätt

som andra forskare säger är bra.

 

Forskarna här gjorde bara

en liten studie under kort tid.

Men de ville prova

om det verkar funka.

 

Så här gjorde forskarna 

 

Tid för lek och samspel

Forskarna använde en

så kallad intervention.

 

Den heter:

Tid för lek och samspel.

 

Interventionen innehåller

28 lär-aktiviteter.

 

I varje aktivitet finns:

 

En mini-samling (ungefär 5 minuter lång).

En lek-stund (ungefär 5 till 10 minuter lång). 

 

Om mini-samlingen

I mini-samlingen 

lär förskolläraren barnen

viktiga saker.

 

Barnen får lära sig:

 

Att dela med sig med andra.

Att be andra att 

dela med sig.

Att inte ge upp.

Att organisera lek.

Att ge idéer till lek.

Att hålla med.

Att hjälpa andra.

Att be om hjälp från andra. 

 

Kan barn det här

blir det lättare att 

vara med andra.

 

Det blir också lättare

att få vänner.

 

Om lekstunden

Förskolläraren föreslår

hur barnen kan använda lek-sakerna.

 

Barnen ska leka tillsammans.

Det ska vara en lek

som de alla tycker

är intressant.

 

Förskolläraren ska uppmuntra barnen

att hjälpa varandra och

dela med sig.

 

De ska öva sig på

det som de har lärt sig

på mini-samlingen.

 

Barnen ska få 

bekräftelse och stöd

när det behövs. 

 

Men förskolläraren 

ska inte styra barnens lek. 

 

Fyra förskollärare

fick öva sig

Forskarna förklarade

för förskollärarna

hur de skulle göra.

 

Alla fyra fick öva sig.

Två av dem fick coachning.

De två fick alltså ännu mer stöd.

 

Fyra barn behövde stöd i leken.

Två av dem hade autism.

 

Sex barn skulle leka med

de barn som behövde stöd.

 

Det var en grupp per förskola.

 

Personalen såg på

när barnen lekte.

De filmade också barnen.

 

Forskarna kunde sedan

analysera materialet.

 

Det här kom forskarna fram till 

Studien visar att 

det här sättet att arbeta

var bra för de barn

som behövde stöd.

 

Det hjälpte dem att leka.

 

De umgicks också

med sina kamrater

på ett bättre sätt än innan.

 

Förskollärarna klarade också

sin uppgift på ett bra sätt.

Både de som fick coachning

och de som inte fick det.

 

Det var dock lite lättare

för dem som fick coachning.

 

Tre av fyra barn

blev duktigare på

sociala färdigheter.

Alltså att dela med sig

och liknande.

 

Det såg förskollärarna.

 

Barnen lekte bättre.

De deltog mer i livet på förskolan.

De umgicks bättre

med både barn och vuxna.

 

Det fjärde barnet

blev inte duktigare

på att leka fritt.

 

Förskollärarna såg

att barnet fortfarande

hade det svårt med andra barn.

Det blev lite bättre

men inte mycket.

 

Däremot såg de

att också det här barnet 

blev mer engagerat

i verksamheten på förskolan.

 

Barnet fick också bättre kontakt

med förskollärarna.

 

Så kan du förstå studien

Barnen i studien

lekte bättre med varandra

när de vuxna hjälpte till.

 

De använde ett 

kamrat-baserat arbetssätt.

 

Barnen lekte även bättre

efter studien.

 

Forskarna drar slut-satsen

att barnen blev mer delaktiga.

De deltog också mer

i verksamheten på förskolan.

 

Det är ett bra resultat.

 

Men du behöver komma ihåg

att studien inte var så stor.

Det som gäller för de här barnen

kanske inte gäller för andra.

 

Vi behöver mer forskning

för att veta säkert.

 

Läs hela artikeln

 

Supporting children’s social play

with peer-based

intervention and instruction

in four inclusive Swedish preschools

 

Författare 

Gladh, M. 

Stockholms universitet

 

Siljehag, E.

Stockholms universitet

 

Westling Allodi, M.

Stockholms universitet

 

Odom, S. L.

University of North Carolina

 

Om forskaren

Maria Gladh

Stockholms universitet

Specialpedagogiska institutionen

 

För mer info

Kontakta Maria Gladh

Publicerat måndag 27 februari 2023