Elevens rätt till stöd är tema för Lika värde-tidningen

För att kunna ge elever det stöd de behöver i sitt lärande behövs samarbete. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om samarbete inom grundskolan för att ge elever stöd tidigt och för att öka den språkliga tillgängligheten. Läs också om grundsärskolan som samarbetar med ett förlag för att få till bra läromedel.

På Barnarpsskolan i Jönköping går flera elever som har språksvårigheter av olika karaktär. I ett projekt fokuserar de nu på att göra språket mer tillgängligt.

När garantin för tidiga stödinsatser började gälla utvecklade Sofiehemsskolan i Umeå sitt systematiska arbete med stödinsatser. Samråd, samsyn och trygghet är ledord i det arbetet.

Rätt läromedel kan ge bra stöd. Elever och lärare på Södermalmsskolan i Stockholm är testpiloter när ett nytt läromedel utvecklas. Det är ett värdefullt samarbete för både skolan och läromedelsförlaget.

Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Linda Sandell ger några råd om man säkerställer att eleverna får rätt stöd.

Rådgivare ger stöd till skolor

Förskolor och skolor kan få specialpedagogiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. I en artikel berättar två rådgivare om hur de med olika bakgrunder och spetskunskaper hjälper skolor att göra skillnad för eleverna.

Forskning om metod för lärarsamarbete

"Lesson study" är en metod för lärarsamarbete som har utvecklats och använts i Japan under de senaste 140 åren. Det är en metod som vänder på perspektiven och fokuserar på undervisningsmetoder istället för på elevers tillkortakommanden. Kamilla Klefbeck forskar kring hur "lesson study" kan utveckla undervisningssituationen för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. I en artikel berättar hon om sin forskning.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Elevens rätt till stöd är tema för Lika värde-tidningen

Samarbete behövs för att
du ska kunna ge bra stöd till elever.
I det här numret av Lika värde 
kan du läsa om samarbete i grund-skolan.
Skolorna vill ge elever stöd tidigt och
hjälpa dem med språket.

Läs också om grund-särskolan i Stockholm.
De samarbetar med ett förlag
för att få bra läro-medel.

Lika värde är Specialpedagogiska 
skolmyndighetens tidning.

Det här kan du läsa mer om i tidningen

De hjälper eleverna med språket

Barnarps-skolan finns i Jönköping.
Flera elever har det
svårt med språket.
Skolan vill göra språket
mer tillgängligt.
De har ett projekt kring det.

De har utvecklat sitt stöd till eleverna

Sofiehems-skolan finns i Umeå. 
De har utvecklat sitt
arbete med stöd-insatser.
De gjorde det när
garantin för tidiga stödinsatser 
började gälla.

Rätt läromedel kan ge bra stöd

Södermalms-skolan finns i Stockholm.
De testar nya läromedel.
Både lärare och elever är med.

Det är ett värdefullt samarbete.
Det tycker både skolan och
läromedels-förlaget.

Du får goda råd om stöd

Hur gör man så att
elever får rätt stöd?
Linda Sandell ger råd.

Rådgivare ger stöd till skolor

Förskolor och skolor kan få 
special-pedagogiskt stöd. 

I en artikel berättar två rådgivare
om sitt arbete.
De är från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten.

Rådgivarna har olika bak-grund och 
specialist-kunskaper.

De hjälper skolor
att göra skillnad för eleverna.

Kamilla forskar om lärar-samarbete

Lesson study är en metod för lärarsamarbete.
Det är ingen ny metod.
Den har utvecklats i Japan
i 140 år!

Kamilla Klefbeck är forskare.
Hon vill veta hur vi kan
göra undervisningen bättre.

Hur utvecklar vi skolan för elever med
intellektuell funktions-nedsättning
och autism?
Kan vi använda lesson study till det?

I en artikel berättar Kamilla
om sin forskning.

Mer innehåll i tidningen

Som vanligt kan du också läsa
krönikor, nyheter från myndigheten
och korta artiklar från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Vi skickar ut Lika värde
till alla för-skolor med fler än fem anställda.
Alla grund-skolor, gymnasie-skolor,
grund-sär-skolor och gymnasie-särskolor
får också tidningen.

Vi skickar även tidningen till
Komvux och SFI.
Dessutom skickar vi den till
utbildnings-förvaltningar,
utbildnings-nämnder och liknande.

Publicerat torsdag 10 februari 2022