Porträttbild på Ling Li Tabor, mattematiklärare

Begriplig matematik med integrerad undervisning

Med funktionell matematik når fler elever kunskapsmålen på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga.
Även lärarrollen utvecklas med 
integrerad matematikundervisning i praktiska ämnen.

Det hela började när matematikläraren Ling Li Tabor, ville hitta sätt att nå elever som hon, trots olika försök att variera undervisningen inte lyckades ge stöd. Hon har haft rollen som projektledare för projektet ”Funktionell matematik”. Genom forskning som visade hur andra hade gjort fick hon syn på möjligheten att integrera matematiken, genom så kallad infärgning i elevernas praktiska ämnen för att öka förståelsen.

— Det är ett nytt sätt att se på ämnets centrala innehåll. Nu undervisar jag med inriktning på att eleverna ska få möjlighet att utvecklas med fokus på sitt framtida yrke. Det ger även mig möjlighet att utveckla mitt arbete genom att integrera matte i yrkesämnet och prata med lärarna om vad eleverna behöver i sitt praktiska ämne, säger Ling.

Matematikundervisning integrerad i praktiska ämnen

Efter att ha arbetat i projektform under två år väljer skolan att fortsätta med arbetssättet, som säkrar att matematiklärande sker på ett meningsfullt och sammanhängande sätt, med varje elevs inlärning i centrum. Resultaten visar att elever som undervisats i matematik integrerad i praktiska ämnen under projektet klarade de nationella proven i ”Matematik 1a” i högre grad än elever som fått traditionell matematikundervisning.

— Av skolans åtta till nio program jobbar alla mer eller mindre med funktionell matematik. Vi har tre matematiklärare som undervisar tillsammans med lärare i praktiska ämnen. Skolledningens roll blir att se till att det finns tid i planeringen och att det som planeras ligger i linje med den nya kursplanen för matematik, säger Victoria Lagh, skolchef på Skärgårdsgymnasiet.

Lärarna upplever att elevernas intresse och förståelse för att matematik är viktigt för att få ett jobb inom sitt yrkesval har ökat. När ämnet blivit mer begripligt är eleverna också mer delaktiga och aktiva på lektionerna. De är inte längre rädda för att misslyckas. Istället märks bättre självförtroende i ämnet och högre närvaro.

Gitte Benckert, som är lärare på handelsprogrammet, ser att eleverna tillgodogör sig mer av de beräkningar och kalkyler som ingår i ämnet när de får undervisning i funktionell matematik.

— Det är stor skillnad mellan de elever jag har haft tidigare. Numera får de förståelse för hur matematiken och praktik hänger ihop redan första året. Att vi är två lärare gör också skillnad. Vi inspirerar varandra och gör undervisningen roligare för eleverna. Det har gett mig verktyg att göra mer varierande uppgifter med matematik i handelsämnena, berättar hon.

Gemensam schemalagd planeringstid

Den gemensamma schemalagda planeringstiden är viktig för lärarnas samarbete. Tiden behövs för att anpassa undervisning med lektionsinnehåll som fungerar i två ämnen och för att tala om elevers olika behov.

— Vi ser att lärarna får en ökad samsyn på elever och deras olika sätt att fungera. När undervisningen sker i ett sammanhang där lärarna ser olika saker finns också fler möjligheter att hitta lösningar som fungerar för elever som behöver stöd, säger specialpedagogen Madleen Ander.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 2, 2021.

Matte blir lättare att förstå med integrerad undervisning

Eleverna på Skärgårds-gymnasiet

har funktionell matematik.

Det betyder att de lär sig matte

på ett mer praktiskt sätt.

De har matematik i sina yrkes-ämnen.

Det blir lättare för eleverna att förstå

vad matte kan vara bra till.

Man kan säga att matte-undervisningen

är integrerad i andra ämnen.

Det funkar väldigt bra.

Fler elever klarar sig nu.

Och lärarna utvecklas, de också.

Läraren ville få in matematiken

i andra ämnen

Skärgårdsgymnasiet finns i Åkersberga.

Det är utanför Stockholm.

De har haft ett projekt som heter

Funktionell matematik.

Ling Li Tabor var projekt-ledare.

 

Ling är lärare i matematik.

Många elever på skolan

hade svårt för matte.

Ling hade provat olika sätt

att hjälpa eleverna.

Men en del hade ändå svårt.

 

Ling ville verkligen hitta

ett sätt att hjälpa de här eleverna.

Det var så det hela började.

Hon började läsa på om forskning.

Hur har andra gjort?

 

Ling såg en intressant sak.

Det finns något som kallas infärgning.

Infärgning = Matematiken blir en del av

elevernas praktiska ämnen.

Det ska göra matten

lättare att förstå.

 

— Det är ett nytt sätt att se på ämnet.

När jag undervisar    nu

tänker jag på vad

eleverna ska jobba med

i framtiden,

säger Ling.

 

Eleverna ska alltså få

möjlighet att utvecklas

i sitt yrkes-val.

Men även Ling själv utvecklas

som lärare.

 

— Det är ett nytt sätt att arbeta.

Och jag pratar med de andra lärarna.

Vad behöver eleverna

i sitt praktiska ämne?

Nu arbetar de på det nya sättet

De arbetade med projektet i två år.

Nu fortsätter skolan med

matte i andra ämnen.

Det blir mer meningsfullt

för eleverna.

Och varje elev blir mer

i centrum.

 

Det här har gett resultat.

Det funkar.

Fler elever klarade

de nationella proven

i Matematik 1a.

De klarade sig bättre än

elever som hade fått

vanlig undervisning.

 

Victoria Lagh är skol-chef

på Skärgårdsgymnasiet.

Hon säger att skol-ledningen

planerar in matematiken

så det blir bra.

 

— Vår skola har nio program.

Åtta av dem jobbar med

funktionell matematik.

Vi har tre matematik-lärare som

undervisar tillsammans med

lärare i praktiska ämnen.

Eleverna förstår bättre

varför matte är viktigt

Vad ska jag ha matte till?

Det kanske du också har undrat.

Eleverna i Åkersberga

förstår det bättre nu.

Det är viktigt för att kunna

få ett jobb.

 

Eleverna är mer intresserade nu.

De är mer delaktiga och

gör mer på lektionerna.

Närvaron är också högre.

Det säger lärarna.

 

En annan bra sak är att

eleverna har fått

bättre själv-förtroende.

De är inte längre rädda

för att misslyckas.

De har blivit bättre på att räkna

Gitte Benckert är lärare

på handels-programmet.

Hon ser att eleverna

har blivit bättre på att räkna.

De förstår bättre.

 

— Det är stor skillnad

mot de elever jag har haft tidigare.

Nu förstår de hur

matematik och praktik

hänger ihop.

De börjar förstå det

redan i ettan på gymnasiet,

säger Gitte.

 

De är två lärare.

Det gör också skillnad,

tycker Gitte.

 

— Vi inspirerar varandra och

gör undervisningen roligare

för eleverna.

Det har gett mig verktyg.

Jag kan nu ha mer olika uppgifter

i handels-ämnena.

Det är viktigt att planera

Lärarna har gemensam planerings-tid.

Den är schema-lagd.

Det är viktigt för att lärarna

ska kunna samarbeta.

 

Lärarna behöver planera

vad de ska ta upp på lektionerna.

Det ska ju funka både i matematik

och i yrkes-ämnet.

De behöver också tala om

elevernas olika behov.

 

Madleen Ander är special-pedagog.

Hon säger att lärarna

får mer samsyn.

De förstår bättre hur

eleverna fungerar.

 

Men när det är två lärare

ser de ändå olika saker.

 

— Då finns det fler möjligheter

att hitta lösningar

som fungerar    för elever

som behöver stöd,

säger Madleen.  

Publicerat torsdag 24 februari 2022