Kvalitetsdialogen har skapat utrymme för reflektion

Hammarö kommun hade inför vårterminen 2023 redan en plan för att genomföra interna dialoger om systematiskt kvalitetsarbete i kommunens skolor och förskolor. Så erbjudandet om att föra dialog om kvalitet och likvärdighet i skolan tillsammans med Skolverket och SPSM kom väldigt lägligt.

Hammarö kommun i Värmland har goda förutsättningar när det gäller barn- och elevunderlag. Kommunens 9 grundskolor och 7 förskoleområden har god personaltäthet och gott rykte. Det finns dock ett angeläget område att utveckla vidare, vilket är skolans kompensatoriska uppdrag. De skillnader som finns avseende invånarnas utbildningsbakgrund ska inte vara någon orsak till elevernas resultat i skolan. Därför är kommunen angelägen om att arbeta förebyggande med sitt systematiska kvalitetsarbete.

Både politiker och tjänstemän deltog i kvalitetsdialogen

Vid dialogtillfället deltog förutom utbildningschefen Björn Svantesson ytterligare tre tjänstemän och tre kommunpolitiker.

– För oss var det viktigt att både folkvalda och tjänstemän får höra samma sak, men också att få lyfta styrkor och svagheter tillsammans. SPSM och Skolverket skapade en tillitsfull stämning genom att be oss lyfta våra styrkor först och det blev ett öppet och ärligt samtal, berättar Björn.

Björn och hans kollegor kom väl förberedda till dialogen, med huvudmannarapporterna som inramning blev dialogen kring systematiskt kvalitetsarbete både lättare att ta till sig och mer framåtskridande.

–Dialogutförarna ställde kloka följdfrågor och lyssnade med stort intresse vilket gjorde att mötet tagit oss till en annan nivå. Ett annat sätt att tänka och kanske har förväntningarna på snabba resultat stillats lite, vilket är en god insikt. Jag brukar tala om vikten av farthinder i allt utvecklingsarbete och kvalitetsdialogen har fungerat som ett ypperligt sådant, säger Björn.

Mer förebyggande än åtgärdande är målet

Utifrån kvalitetsdialogen med SPSM och Skolverket kommer kommunen nu att genomföra interna kvalitetsdialoger med samtliga rektorer i förskolan och grundskolan. Precis som med dialogen med Skolverket och SPSM så har de lokala kvalitetsdialogerna ett framåtsyftande fokus och innehållet kommer att styras av enhetens förutsättningar och utmaningar. Rektorerna får utse två till fem medarbetare som får ingå i grupper som ska diskutera kring framgångsfaktorer i verksamheten och hur man kan arbeta förbyggande för att dessa ska bli verkliga.

– Det förebyggande arbetet behöver bli starkare hos oss, det kommer på sikt att skapa bättre förutsättningar för våra barn och elever men också för vår viktiga personal, avslutar Björn.

På kvalitets-dialogen får de tid att fundera tillsammans

Hammarö kommun finns i Värmland.
Deras skolor och förskolor är bra
men kommunen vill
att de ska bli ännu bättre.

Systematiskt kvalitets-arbete
är viktigt för att utvecklas.

De har nu diskuterat kvalitet
med oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten
och Skol-verket. 
Vi har haft en kvalitetsdialog.
Det är ett bra sätt
att komma vidare på.

Det här vill de jobba vidare med

Det finns gott om elever
i Hammarö kommun.
Där finns

  • 9 grund-skolor.
  • 7 förskole-områden.

Det finns gott om personal också.
Kommunen har ett gott rykte.

Men det finns en sak
man verkligen behöver
utveckla vidare.

Det är nämligen så
att alla i kommunen inte har
lika mycket utbildning.
Det kan göra att en del elever
lyckas sämre än andra
i skolan.

Så ska det förstås inte vara.
Alla ska kunna lyckas.
Även om mamma och pappa
inte alltid kan hjälpa.

Skolan får hjälpa till i så fall.
Det är skolans
kompensatoriska uppdrag.

Och just det vill Hammarö kommun
jobba vidare med.

Kommunen ska arbeta förebyggande.
Så att det inte blir problem senare.

Både politiker och tjänstemän
var med i kvalitetsdialogen

Sju personer var med och 
diskuterade kvalitet med
Specialpedagogiska skolmyndigheten
och Skolverket.

Det var fyra tjänste-män
och tre kommun-politiker.

Björn Svantesson var med.
Han är utbildnings-chef.

– Det är bra att både
politiker och tjänstemän
får höra samma sak.
För oss var det viktigt, 
säger Björn.

De fick berätta om
vad de är bra på i kommunen.
Och om saker som kan bli bättre.

– Det kändes bra att tala med
Specialpedagogiska skolmyndigheten
och Skolverket.
De bad oss att berätta om
våra styrkor först.
På så vis blev det ett
öppet och ärligt samtal.

Björn och hans kollegor
hade förberett sig noga.
De utgick ifrån rapporterna
från huvud-männen.

Det gjorde att det blev lättare att
tala om systematiskt kvalitetsarbete.

– De ställde kloka följd-frågor till oss.
De lyssnade med stort intresse.
Det gjorde att vi kom vidare.

Björn säger att det är viktigt
att utvecklings-arbete får ta tid.
Man behöver tid att fundera
tillsammans.

– Förväntningarna på
snabba resultat
har kanske stillats lite.
Det är bra.

Målet är att förebygga
mer än att åtgärda

Kommunen kommer nu att ha
egna kvalitets-dialoger
med alla rektorer 
i förskolan och grundskolan.

Rektorerna får välja ut
två till fem medarbetare.
De ska vara med i grupper
som ska diskutera tillsammans.

Två viktiga frågor
att fundera kring är:

  • Vad är det som gör
    att vi lyckas bra?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande? 

– Det förebyggande arbetet
behöver bli starkare hos oss.
Det kommer att ge
bättre förutsättningar på sikt.
Både för våra barn och elever,
och för vår viktiga personal,
säger Björn.

Publicerat onsdag 10 maj 2023