Kvalitetsdialogen kom helt rätt i tid

När inbjudan till en kvalitetsdialog kom på senhösten 2022 till Unike förskolor AB behövde inte VD:n Helena Rooth fundera i många minuter innan hon tackade ja. Förbättringsarbetet var redan igång på den nyligen förvärvade förskoleenheten och att få ytterligare stöd under resan såg Helena som en möjlighet till att nå ytterligare framåt.  

Sommaren 2022 blev förskolekoncernen Unike förskolor AB en förskola rikare då man tog över verksamheten från en annan huvudman i Nacka utanför Stockholm. På pappret en väl fungerande verksamhet med stora, rymliga lokaler, knappt fem barn per pedagog och nöjda vårdnadshavare. Ledningen bestämde sig ändå tidigt för att verksamheten behövde kartläggas från grunden för att kunna identifiera förbättringsområden.

– Vi ägnade hösten åt kartläggningen och bad faktiskt kommunen om att göra en tillsyn för att få det vi sett bekräftat, och det fick vi, berättar Helena Rooth, VD för Unike förskolor AB.

Kartläggningen visade bland annat att lärmiljön behövde förbättras, begreppet undervisning och kopplingen till förskolan behövde förstärkas och att det saknades systematik i kvalitetsarbetet och för barnens delaktighet och inflytande.

– I samband med att kartläggningen var klar och tillsynen genomförts fick vi erbjudandet om en kvalitetsdialog från Skolverket och SPSM. En tillfällighet som verkligen kom helt rätt i vårt förbättringsarbete, berättar Helena.

Nyfikna och tillgängliga utan pekpinnar

En kvalitetsdialog startar med ett digitalt introduktionstillfälle där flera huvudmän är inbjudna att delta samtidigt. Det är ett informationsmöte där representanterna från Skolverket och SPSM informerar övergripande om syftet med kvalitetsdialogen och delarna i det nationella kvalitetssystemet som dialogerna bygger på. Därefter får huvudmannen underlag skickat till sig så att huvudmannen kan läsa in sig på och förbereda sig inför dialogen.

– Vi upplevde att SPSM och Skolverket återkopplade till oss med nyfikenhet och professionalism, de erbjöd stöd så att vi inte skulle fastna i förberedelserna eller så att det inte skulle bli onödigt betungande för oss, berättar Helena. När det väl var dags för dialogtillfället träffade Helena, rektorn för förskolan och en av pedagogerna de två representanterna från Skolverket respektive SPSM på plats på förskolan.

– Dialogen tar ett par timmar, det är väl investerad tid! Vi fick berätta om vad vi ser som behöver förbättras och hur vi tänker oss att det arbetet ska gå till. Dialogutförarna lyssnade in väldigt väl, ställde kloka följdfrågor och var pålästa om vår verksamhet och våra förutsättningar. Men det som kanske till och med överraskade mig lite var förhållningssättet till pedagogerna, hjärtat i verksamheten, och hur både Skolverket och SPSM verkligen lyfte det goda och ansvarsfulla arbete som utförs av pedagogerna och hur vi som skolledare och huvudman måste skapa förutsättningar för dem. Vår pedagog som närvarade på mötet blev väldigt glad och stolt över hur hennes arbetsinsats verkligen värdesattes av skolmyndigheterna, berättar Helena.

Barn och vårdnadshavare delaktiga i kvalitetsarbetet

Arbetet framåt handlar om att upprätthålla det goda kollegiala lärandet, till exempel har flera andra förskolor i samma koncern kommit längre med det systematiska kvalitetsarbetet och ett erfarenhetsutbyte sker därför systematiskt. Reflektionstid är inlagt för personalen, att avsätta tid för att prata och reflektera tillsammans har på kort tid gett synliga resultat.

– Självklart involverar vi både barn och vårdnadshavare i vårt förbättringsarbete så att de känner att de är med på resan, och barnen visar stor nyfikenhet och entusiasm, avslutar Helena.

Publicerat fredag 28 april 2023