Bild på Cecilia Eriksson

Delad kunskap ska utveckla matematik­undervisningen

– Jag kommer att gräva där jag står, säger Cecilia Eriksson på Örnsköldsviks kommun. Hon har en plan för hur matematikundervisningen ska utvecklas i kommunen, och tror på kompetensen som finns här. Det handlar om att leta upp kunskap och fånga upp behov, och sen sprida kunskapen vidare.

Cecilia har som utbildningsutvecklare god kännedom om den kompetens som finns i kommunen. Hon sitter med i en hel del klassrum och det var bland annat så hon fångade upp Elin Sundström.

Elins elever var aktiva och utifrån deras input utvecklade hon lektionen, muntligt.

– De metoder Elin använder är exempel på sånt vi ska dela med andra, berättar Cecilia entusiastiskt. Muntlig matematik är ett sätt att tidigt fånga upp och reda ut missförstånd för hela klassen.

Tillsammans leder Elin och Cecilia nu en förberedande kurs i muntlig matematik för ett nätverk med 18 lärare från 16 skolor. Medan satsningen kring matematikutvecklingen påbörjas så har arbetet med att lyfta läs- och skrivsvårigheter pågått i två år. Katarina Strömberg har samordnat arbetet i Örnsköldsviks kommun.

– Vi begränsade oss i första hand till årskurserna F–3 när garantin blev lagstadgad. Och nu fortsätter vi med övriga årskurser, berättar hon.

Under hela den här tiden har Katarina använt sig av kompetensen på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Rådgivare från myndigheten har klivit in och ut i arbetet med seminarier och som bollplank i frågor om vad de ska göra när elever är i behov av stöd, vilket Katarina tycker har varit värdefullt för deras arbete.

– Jag vill skicka med att det måste få ta tid med såna här satsningar. Sätt ett rimligt slutdatum och försök hålla det, men att pressa fram något under tidspress blir sällan bra. Dessutom är det lätt att missa viktig input.

Ett annat tips som Katarina för vidare, är en så kallad verktygslåda.

– Att det finns information samlat på ett ställe på kommunens intranät underlättar för lärarna när de letar information.

Även en verktygslåda i matematik kommer att byggas.

– Att hela tiden leta, eller tillverka eget material är tidskrävande. Färdiga matematikuppgifter och exempel på lösningar sparar mycket tid, säger Cecilia.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

De delar kunskap med varandra för att utveckla undervisningen i matematik

Cecilia Eriksson är utbildnings-utvecklare.

Hon arbetar i Örnsköldsviks kommun i norra Sverige.

Cecilia har en plan för hur de ska utveckla

undervisningen i matematik i kommunen.

Hon säger att det finns rätt kompetens.

Det handlar om att leta upp kunskap.

De behöver också fånga upp behov

och sen sprida kunskapen vidare.

Cecilia hittade Elin

Cecilia Eriksson har bra koll på

vilken kompetens det finns i kommunen.

Hon sitter med i en hel del klass-rum.

Det var så hon upptäckte Elin Sundström.

 

Elins elever var aktiva.

Hon samtalade med eleverna

när de hade matematik.

Hon lyssnade på dem.

Sen utvecklade hon lektionen

utifrån vad de sa.

 

– Muntlig matematik är ett sätt att

tidigt fånga upp missförstånd i klassen.

Det är ett sätt att reda ut

sådant som är svårt.

Elins metoder är exempel på sådant som

vi ska dela med andra,

säger Cecilia.

 

De har nu kurs i muntlig matematik

för andra lärare

Elin och Cecilia leder tillsammans

en kurs i muntlig matematik.

18 lärare från 16 skolor går kursen nu.

Det är en del av kommunens matte-satsning.

 

Mattesatsningen är ny.

Läs- och skriv-svårigheter har de satsat på

i två år redan.

Katarina Strömberg har samordnat det arbetet

i kommunen.

 

– Vi valde att börja med årskurserna F–3.

Det var när läsa-skriva-räkna-garantin blev lag.

Nu fortsätter vi med de andra årskurserna,

säger Katarina.

 

Kommunen får hjälp av råd-givare

Katarina tar hjälp av rådgivare på

Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det har hon gjort under hela den här tiden.

Rådgivare har hjälpt till med seminarier.

De är ett boll-plank när personalen har frågor.

Vad ska skolan göra när elever behöver stöd?

Rådgivarna kan hjälpa till med sådant.

Katarina tycker att det är värdefullt.

 

– Sådana här satsningar måste få ta tid.

Det är viktigt att veta.

Sätt ett slut-datum som är rimligt.

Försök hålla det.

Men tvinga inte fram något under tids-press.

Det blir sällan bra.

Dessutom är det lätt att

missa viktiga saker,

säger Katarina.

 

Katarina tipsar också om en verktygs-låda,

som hon kallar det.

 

– Samla information på ett ställe.

Lägg upp det på kommunens intranät.

Det gör det lättare för lärarna

när de letar information.

 

I Örnsköldsviks kommun kommer de

att bygga en verktygslåda i matematik också.

 

– Det tar en massa tid om du

hela tiden ska leta material.

Det tar tid att skapa eget material.

Färdiga matte-uppgifter och exempel på lösningar

sparar mycket tid,

säger Cecilia.

Publicerat torsdag 24 februari 2022