Tre ungdomar står utomhus

Måluppfyllelse är tema för Lika värde-tidningen

Ibland behövs nya arbetssätt och vägar framåt för att uppfylla mål. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om skolan som tagit in matematiken i de praktiska ämnena, skolan som satsar på att skapa goda relationer för att stärka studiemotivationen och om särskolan som fokuserar på några få mål i taget för en unik elev.

Fler elever når kunskapsmålen efter att Skärgårdsgymnasiet integrerade matematikundervisningen i praktiska ämnen. Jämtlands gymnasium arbetar med goda relationer för att öka studiemotivationen. Arbetet är långsiktigt eftersom tillit och förtroende tar tid att bygga upp. Men måluppfyllelse börjar långt tidigare än så. I Ljungaverk går en elev sitt första år i grundsärskolan. Eleven har blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning, vilket gjorde att det uppstod flera frågor hos lärarlaget. Skolstarten förbereddes väl och det lade grunden för en positiv utveckling hos både elev och personal.

Problematisk skolfrånvaro

Tobias Forsell har lagt fram en avhandling om problematisk skolfrånvaro. I en intervju berättar han om studiens resultat. En är att inte ge upp om eleven som inte kommer till skolan – det finns alltid vägar att komma tillbaka. Studien bygger på intervjuer med elever som kommit tillbaka efter problematisk skolfrånvaro, föräldrar till barn som har samma erfarenheter och därtill skolpersonal.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera. 

Att nå mål är tema för tidningen Lika värde

Vi behöver ibland nya sätt att arbeta
för att nå våra mål.
I det här numret av Lika värde
kan du läsa hur andra skolor har gjort.
En skola har tagit in matematiken
i de praktiska ämnena.
En annan satsar på bra relationer.
Det ska göra eleverna mer motiverade.
Och så kan du läsa om sär-skolan som
har några mål i taget för en elev.

Lika värde är Specialpedagogiska 
skolmyndighetens tidning.

 

Det här kan du läsa mer om i tidningen

Fler elever når målen
på Skärgårds-gymnasiet
Eleverna lär sig matte när de har praktiska ämnen.
De har undervisning i matematik samtidigt.
Sen de började med det
når fler elever kunskaps-målen.

Jämtlands gymnasium satsar på
bra relationer
I Jämtland vill de att eleverna ska bli
mer motiverade att plugga.
De arbetar därför med goda relationer.

Det tar tid att få alla
att våga lita på varandra.
Arbetet är alltså långsiktigt.
Men man kan börja nå sina mål
långt tidigare än så. 

Särskolan i Ljungaverk satsar på
några mål i taget
I en skola i Ljungaverk går en elev
som är blind, har autism och
intellektuell funktions-nedsättning.
Det är elevens första år
i grund-särskolan.

Lärarna undrade först hur de skulle göra.
De förberedde därför skol-starten noga.
Det var bra att de gjorde det,
både för eleven och personalen.

Intervju om elever som
inte kommer till skolan
Tobias Forsell har skrivit en doktors-avhandling.
Den handlar om problematisk skol-frånvaro. 
Vi har intervjuat honom. 
Vad har han kommit fram till?

En sak är att inte ge upp.
– Det finns alltid vägar att
komma tillbaka till skolan,
säger Tobias.

Tobias har intervjuat elever
som kommit tillbaka
efter problematisk skolfrånvaro.
Han har också intervjuat föräldrar
och personal i skolan.

Mer innehåll i tidningen
Som vanligt kan du också läsa
krönikor, nyheter från myndigheten
och korta artiklar från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Vi skickar ut Lika värde
till alla för-skolor med fler än fem anställda.
Alla grund-skolor, gymnasie-skolor,
grund-sär-skolor och gymnasie-särskolor
får också tidningen.
Vi skickar även tidningen till
Komvux och SFI.
Dessutom skickar vi den till
utbildnings-förvaltningar,
utbildnings-nämnder och liknande. 

Publicerat fredag 7 maj 2021