Våra skolor

Sök Rh-anpassad utbildning vid ett riksgymnasium

Du som är ungdom och har ett svårt rörelsehinder kan ansöka om Rh-anpassad utbildning vid ett riksgymnasium. Här finns information om hur du ansöker och vem som kan bli antagen. Du kan även ansöka om plats på elevhem.

1. Vem är Rh-anpassad utbildning till för?

Rh-anpassad utbildning är till för dig som på grund av ett svårt rörelsehinder, behöver anpassad undervisning och habilitering för att kunna följa ett program i gymnasieskolan. I vissa fall behövs även boende och omvårdnad i boendet.

Den Rh-anpassade utbildningen är till för de ungdomar som har ett svårt rörelsehinder i skollagens mening och behov av stora och sammansatta insatser, som inte kan tillhandahållas i hemkommunen eller inom samverkansområdet. Dessa ungdomar kan inte följa den reguljära studiegången i gymnasieskolan och är helt beroende av att gå Rh-anpassad utbildning kombinerat med särskilda omvårdnadsinsatser. Rörelsehindret ska bedömas som svårt även om det är i kombination med en annan funktionsnedsättning.

Skolväsendets överklagandenämnd har i tidigare beslut fastslagit vad som anses vara ett svårt rörelsehinder. På överklagandenämndens webbplats finns exempel på vägledande beslut inom anpassad utbildning för rörelsehindrade. 

Gymnasieskolor med Rh-anpassad utbildning

Undervisningen ges inom den kommunala gymnasieskolan på så kallade riksgymnasium, som tar emot sökande från hela landet. Riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning finns i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. 

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansökan till Rh-anpassad utbildning gör du däremot via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Du som studerar vid ett av landets riksgymnasium kan söka plats på ett elevhem på orten där du studerar.

Läs mer om boende under studier på riksgymnasium.

2. Antagningskrav

Särskilda bestämmelser om Rh-anpassad utbildning finns i skollagen 15 kap. 35–38 §§.

För att antas till en Rh-anpassad utbildning måste du uppfylla följande kriterier:

 • har ett svårt rörelsehinder.
 • behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.
 • har behov av habilitering och i vissa fall av boende och omvårdnad i boendet.

Du måste även:

 • kunna påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år du fyller 21 år.
 • ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande.
 • ha allmän behörighet för att antas till gymnasieskolans nationella program. Om du söker introduktionsprogram ska din grundskoleutbildning eller motsvarande ha avslutats.
 

3. Förbered handlingar

För att ansöka behöver du lämna flera handlingar som beskriver ditt behov av pedagogiska och habiliterande insatser. 

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du skicka in något av följande:

 • en kopia på LMA-kort för asylsökande från Migrationsverket.
 • beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket 
 • registerutdrag från Skatteverket om flytt till Sverige.

Betyg

 • Om du går i årskurs nio vid ansökan ska du skicka in ditt höstterminsbetyg från årskurs nio, senast i januari. Du skickar sedan in ditt slutbetyg från grundskolan, senast i juni. 
 • Om du gått ut årskurs nio vid ansökan ska du skicka in ditt slutbetyg från grundskolan.

Du behöver senast i juni skicka in slutbetyget som styrker att du är behörig och att beslutet ska bestå. 

Beslutet om antagningen till Rh-anpassad utbildning gäller under förutsättning att du, innan utbildningen startar, uppfyller behörighetskraven enligt 15 kap. 36 § skollagen. Om behörighetskraven inte är uppfyllda kan beslutet omprövas och ändras med stöd av 37 § st 2 p1 förvaltningslagen.

Om ditt antagningsbeslut ändras/återkallas innebär det att du inte kan börja på Rh-anpassad utbildning. Du har möjlighet att överklaga ändringsbeslutet. 

När ska du ansöka?

Du kan ansöka när som helst under året. Om du vill börja den Rh-anpassade gymnasieutbildningen på höstterminen kommande läsår, behöver du lämna in en komplett ansökan senast den 15 november. 

Det betyder att du behöver ansöka senast den 15 november 2023, om du vill börja höstterminen 2024. 

Tänk på att den här ansökan inte gäller ansökan till gymnasieprogram, den måste du göra separat. För mer information om gymnasieval, kontakta din studievägledare eller gymnasieantagningen för din hemkommun eller samverkansområde.

4. Skicka in ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga handlingarna.

Skicka in din ansökan senast den 15 november till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand 

5. Vi bedömer din ansökan

När vi har tagit emot din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig. Ansökan kommer sedan att bedömas av Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Hur lång tid det tar att hantera din ansökan och när du får besked påverkas av:

 • om din ansökan är komplett.
 • när under året du skickar in din ansökan.
 • vid vilket sammanträde nämnden tar upp ditt ärende.

Om du har skickat in en komplett ansökan får du besked inom fyra månader.

Om du inte längre vill ansöka till Rh-anpassad utbildning kan du dra tillbaka din ansökan. Då avslutas ditt ansökningsärende. För att dra tillbaka din ansökan kontaktar du vår handläggare via e-post på spsm@spsm.se eller via telefon på 010 473 50 00.

6. Du får besked om beslut

Efter beslut skickar nämnden ett skriftligt besked till dig och gymnasieantagningskansliet i din hemkommun eller samverkansområde. Om du blir antagen till Rh-anpassad utbildning kommer det aktuella riksgymnasiet att ge information om skolan och startdatum.

Om du inte blir antagen kan du överklaga nämndens beslut till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Överklaga ett beslut om avslag till Rh-anpassad utbildning

Du har möjlighet att överklaga ett beslut om avslag till Rh-anpassad utbildning.

När du fått beslut om avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du överklagar.

På Skolväsendets överklagandenämnds webbplats kan du läsa mer om vad ett överklagande ska innehålla.

Om du vill överklaga skickar du ditt överklagande till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Vi prövar ärendet innan det överlämnas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Någon dag efter att du har fått beslutet får du ett brev med information om när du senast måste överklaga. Om överklagandet inte kommer in i tid kommer ärendet inte tas upp.

SPSM ska först pröva om överklagandet har kommit in i tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd utreder och beslutar om att antingen godkänna eller neka överklagandet. De kan även besluta att vår nämnd ska pröva ansökan igen. När överklagandenämnden fattat sitt beslut skickar de ett brev med beslutet till både dig och SPSM. 

Byta riksgymnasieort 

Du som går på ett riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning kan under pågående utbildning byta riksgymnasieort, om du har behov av det. Anmäl behovet genom att skriva ett brev och bifoga ett intyg till nämnden.

I brevet ska följande framgå:

 • ditt önskemål om att byta riksgymnasieort.
 • vilken riksgymnasieort du vill byta till.
 • varför du önskar byta.
 • från och med vilket datum du vill byta. 

Tillsammans med brevet ska du skicka med ett intyg från rektor på det riksgymnasium du går i nu. Intyget ska innehålla bakgrund till din begäran om byte av riksgymnasieort. Det ska också framgå att riksgymnasiet på den ort du vill byta till har fått information om begäran och kan ta emot dig.

Nämnden kommer sedan fatta beslut om byte av riksgymnasieort. Efter beslut skickar nämnden ett skriftligt besked till dig.

Skicka brev och intyg till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand 

Har du frågor om ansökan?

Telefon: 010-473 50 00
E-post: spsm@spsm.se

Publicerat 2024-03-28