Våra skolor

Om specialskolan

Våra specialskolor lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som utgår från våra elever och deras förutsättningar. Här kan du bland annat läsa om specialskolans målgrupper, fritidshem, elevboenden och elevresor.

Specialskolans målgrupper

Specialskolan är till för elever som är döva, har hörselnedsättning, grav språkstörning, dövblindhet eller synnedsättning i kombination med flera funktionsnedsättningar.

Undervisning och läroplan

Specialskolornas verksamheter och miljöer är anpassade för undervisning av elever med funktionsnedsättning. Utbildningen är tioårig för att våra elever ska få mer tid för sitt lärande. Antalet undervisningstimmar i specialskolan är cirka 1200 timmar mer än i grundskolan.

Våra skolor följer läroplanen för specialskolan, som till stor del liknar grundskolans läroplan. Det finns däremot några skillnader. Ett exempel, förutom skillnader i timplanen, är att tvåspråkigheten är tydligt framskriven för våra tvåspråkiga skolor. 

Fritidshem

Vid våra skolor finns fritidshem. Hur de är utformade varierar från skola till skola och ibland samarbetar de med skolans boende.

Läs mer om fritidsverksamheten på våra skolors webbsidor.

Ansök om plats på fritidshem

Du kan ansöka om plats på fritidshem för barn mellan 6 och 12 år. Barnet får gå på fritidshem till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Elevboende

De flesta av våra skolor erbjuder boende under skolveckorna till elever som har långt att dagpendla till skolan. Alla elever åker hem varje veckoslut. Det finns också möjlighet att bara bo på skolans boende vissa dagar under skolveckorna. Det innebär att elever dagpendlar övriga dagar.

Boendet är anpassat efter elevers behov och ålder. Varje elevs rum har en grundmöblering med möjlighet att ta med privata saker för att skapa en personlig känsla. Elevboendet har kök, matplats och sällskapsytor där alla samlas till middag och kvällsaktiviteter. Boendet har samverkan med undervisande lärare för att stimulera varje elevs kunskapsutveckling och stötta elever i läxläsning.

Det finns alltid boendehandledare på boendet när eleverna är där.

På respektive skolas webbsida finns mer information om boendemöjligheter.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. De äldre eleverna åker i de flesta fall kollektivt, ibland med en följeslagare om eleven behöver det.

Du som vårdnadshavare betalar ingenting för resorna.

Veckoslutsresor

Elever som bor på skolans boende erbjuds en resa till skolans första skoldag på veckan och en resa hem vid varje veckoslut. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

Våra skolor har tillgång till kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare. I vissa skolor finns även logoped och fysioterapeut.

Våra skolor och boenden lagar och serverar måltider varje vardag. På våra skolor vill vi erbjuda god, vällagad och näringsriktig mat. Livsmedelsinköp och tillagning sker utifrån ett hållbart perspektiv med utgångspunkt från nationella riktlinjer.

Vi erbjuder specialkost och alternativ kost till de elever som av särskilda skäl inte kan äta den ordinarie måltiden.

Att värna barn och elevers rättigheter är självklart för oss på specialskolan. Vi vill vara ett föredöme när det gäller att arbeta med elevers rättigheter. Vi har ett barnombud för elever i specialskolan och arbetar i enlighet med UNICEF:s arbetsmodell Rättighetsbaserad skola.

Med arbetsmodellen Rättighetsbaserad skola tar hela skolans arbete sin utgångspunkt i barnkonventionen, och i vårt fall även funktionsrättskonventionen.

Rättighetsbaserad skola

Modellen Rättighetsbaserad skola innehåller sex olika steg:

 • Etablera ledningsstrukturer
 • Kartläggning
 • Utbildning
 • Handlingsplan
 • Implementering
 • Utvärdering.

När man har jobbat klart med alla sex steg påbörjas arbetet om igen med en ny kartläggning. Genom att arbeta på det här sättet får våra skolor verktyg att arbeta med elevers rättigheter på ett långsiktigt och systematiskt sätt. Alla på skolan är involverade i arbetet på olika sätt.

I en rättighetsbaserad skola får eleverna kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan.

Rättighetskoordinatorer

Varje skola har en eller två rättighetskoordinatorer som arbetar i nära samarbete med skolans rättighetsbaserade elevråd i dessa frågor. Rättighetskoordinatorerna har även dialog med skolledningen och med barnombudet om hur arbetet fortgår.

Rättighetskoordinatorernas ansvar är bland annat att

 • upprätta skolans rättighetsbaserade elevråd
 • sammankalla rättighetsbaserade elevrådsmöten
 • hålla kontakter med myndighetens barnombud
 • styra elevrådets arbete med att sammanställa och följa skolans handlingsplan
 • främja elevrådets interna och externa kommunikation.

Koordinatorernas ansvar är också att genomföra utbildning för personal.

Mål med Rättighetsbaserad skola

Målet med Rättighetsbaserad skola är att grundprinciperna i barn- och funktionsrättskonventionerna ska bli vägledande för alla beslut som tas på skolan liksom i samspelet mellan elever, lärare och annan personal.

Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar:

 • Kunskap om barnets rättigheter.
 • Ökat elevinflytande.
 • Engagemang för sina egna och andra barns rättigheter.
 • Implementering, barn- och funktionsrättskonventionernas principer praktiseras i verksamheten
 • Samverkan.

Mer om rättigheter

Det finns många alternativ efter grund- och specialskolan. Det finns till exempel riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, elever med grav språkstörning och elever med svåra rörelsehinder. Vuxenutbildning och högskoleutbildning erbjuder också olika former av stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Få information om riksgymnasier, framtida studier och yrkesval

Om du är elev på en av våra specialskolor svarar våra studie- och yrkesvägledare på frågor om framtida studier, yrken och arbetsliv. De ger information och stöd i att söka gymnasieutbildning eller annan fortsatt utbildning.

Du som är ungdom och har ett svårt rörelsehinder kan ansöka om Rh-anpassad utbildning vid ett riksgymnasium. Du ansöker via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I Örebro kommun finns riksgymnasium för dig som är döv eller har en hörselnedsättning, en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller en grav språkstörning.

Publicerat 2024-04-04